Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 261.     Från sida 493 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

Därför gick Hans tankar till de galiléiska städerna, där Han tillbringade en stor del av Sin verksamhetstid. Med djup sorg utropade Han: ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, skall väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.