Tidsåldrarnas Längtan kapitel 37. 258.     Från sida 488 i den engelska utgåva.tillbaka

Jesus lämnar Galiléen

”Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst.” Men folket vägrade, att ta emot Honom, eftersom Han var på väg till Jerusalem. Därav framgick, menade de, att Jesus gav judarna företräde, och dem hatade de med bittraste hat. Om Han hade kommit, för att återställa deras tempel och gudstjänsten på berget Gerissim, skulle de med glädje ha tagit emot Honom, men nu gick Han till Jerusalem, och därför ville de inte visa Honom någon gästvänlighet. Föga anade de, att de därmed visade himmelens bästa gåva från sin dörr. Jesus inbjöd människorna, att ta emot Honom. Han bad om ynnestbevis från deras sida, för att komma dem så nära, att Han kunde tilldela dem Sina rikaste välsignelser. Varje väntjänst, som visades Honom, återgäldade Han med en vida dyrbarare nådeskänk. Men allt detta gick samariterna miste om på grund av sina fördomar och sin fanatism.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.