Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 42. 223.     Från sida 223 i den engelska utgåva.tillbaka

Vårt samfundsnamn

(223) Följande visades mig angående Guds folks val av samfundsnamn. Två grupper framställdes för mig. Den ena bestod av de stora samfunden av bekännande kristna. De trampade på Guds lag och böjde sig för en påvlig institution. De helighöll den första dagen i veckan som Herrens sabbat. Den andra gruppen, som var liten till antalet, böjde sig för den store Laggivaren. Den höll det fjärde budet. De särskiljande och framträdande dragen i deras tro var att de helighöll den sjunde dagen och väntade på att Herren skulle återkomma från himmelen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.