Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 64. 324.     Från sida 324 i den engelska utgåva.tillbaka

Enhet i tron

Kristus leder ett folk ut, och för dem in i trons enhet så att de kan vara ett på samma sätt som han är ett med Fadern. Olikheter när det gäller åsikter måste överges, så att alla kan bli ett med församlingen, så att de kan ha ett sinne och göra en bedömning. 1 Korintierbrevet 1:10: ”Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening.” Romarbrevet 15:5-6: ”Och må tålamodets och tröstens Gud ge er samma sinne inbördes i överensstämmelse med Kristus Jesus, så att ni i full enighet och med en mun kan prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader.” Filipperbrevet 2:2: ”Gör min glädje fullkomlig, genom att ni har samma tankesätt, samma kärlek och sinnelag i full enighet.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.