Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 65. 337.     Från sida 337 i den engelska utgåva.tillbaka

Norra Wisconsin

Pastor K förstår inte vilken ande som bor i honom. Han använder sitt inflytande för att samarbeta med drakens härskara för att motsätta sig dem som håller Guds bud och som har Jesu vittnesbörd. Han har en hård strid framför sig. När det gäller sabbaten har han samma inställning som sjundedagsbaptisterna. Skilj sabbaten från budskapen, och den förlorar sin kraft. Men när den är förenad med den tredje ängelns budskap åtföljs den av en kraft som övertygar skeptiker och otroende och får dem att med kraft stå fasta, leva, växa och blomstra i Herren. Det är på tiden att Guds folk i Wisconsin tar ställning. ”Vem vill stå på Herrens sida?” Frågan borde ställas av de trofasta och erfarna på varje plats. Gud kräver att de ska lämna och göra sig fria från de olika inflytanden som skulle skilja dem från varandra och från den mäktiga sanningens grundval som Gud ställer sitt folk på.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.