Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 91. 533.     Från sida 533 i den engelska utgåva.tillbaka

Att fira sabbaten på rätt sätt

Sabbaten gjordes för människans skull. Att medvetet överträda det heliga bud som förbjuder arbete på den sjunde dagen, är ett brott sett ur himmelsk synvinkel, som bedömdes så allvarligt under den mosaiska lagen att det krävde överträdarens död. Men det var inte allt överträdaren skulle få lida, för Gud skulle inte ta någon som överträder hans lag till himlen. Han måste lida den andra döden, som är det fulla och slutliga straffet för den som överträder Guds lag.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.