Vittnesbörd för Församlingen kapitel 1. 118.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Organisation.

Det visades mig, att Guds tjänare skulle utbilda sig för kampen. För ledarna i Guds värk fordras större vishet än för fältherrarna i nationernas krig. Predikanter efter Guds val äro kallade till ett stort värk. De kämpa icke endast mot människor, utan mot satan och hans änglar. Här är vis ledning av nöden. De måste bliva bibelforskare och fullständigt hängiva sig åt värket. Då de börja arbeta på en plats, böra de vara i stånd att angiva grunden för vår tro, icke med häftighet, utan med saktmod och fruktan. Den kraft, som skall övertyga, måste bestå i starka bevis, framställda i saktmod och Herrens fruktan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.