Vittnesbörd för Församlingen kapitel 1. 119.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Organisation.

Värket behöver under dessa hemsökelsens yttersta dagar skickliga Kristi tjänare - skickliga i ordet och läran, kända med skriften och uppfattande grunden för vår tro. Jag hänvisades till följande skriftställen, hvilkas betydelse mången predikant icke uppfattat: »Men hållen Herren Kristus helig i edra hjärtan och varen alltid redo att svara hvar och en, som av eder begär skäl till det hopp, som är i eder, och det med saktmodighet och fruktan.» »Edert tal vare alltid ljufligt, med salt kryddadt, så att I veten, huru I bören svara hvar och en.» "Men en Herrens tjänare bör icke tvista, utan vara mild mot alla, skicklig att undervisa, fördragande det onda, med saktmod till. rättavisande motståndarna, i hopp att till äventyrs Gud giver dem bättring till att förstå sanningen, och de besinna sig från djävulens snara, av hvilken: de äro fångna under hans vilja.»

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.