Vittnesbörd för Församlingen kapitel 1. 120.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Organisation.

Predikanterna borde vara ordningsälskande och behärska sig själva; äro de det, skola de också med framgång kunna styra Guds församling och lära den att arbeta harmoniskt, lik en väl inövad här av soldater. Om tukt och ordning äro nödvändiga föl' framgång på slagfältet, så äro de så mycket nödvändigare i den kamp, i hvilken vi äro inbegripna, som det eftersträvade målet är av större värde och mera upphöjd karaktär än det, föl' hvilket de fientliga krafterna kämpa på slagfältet. I den kamp, som vi deltaga i, stå eviga intressen på spel.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.