Vittnesbörd för Församlingen kapitel 1. 121.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Organisation.

Änglarna arbeta endräktigt. Fullkomlig ordning kännetecknar allt, vad de göra. Ju mera vi närma oss änglaskarans endräkt och ordning, desto framgångsrikare bliva dessa himmelska budbärares bemödanden föl' oss. Om vi icke inse nödvändigheten av ett en, dräktigt arbete, utan äro oordentliga, odisciplinerade och utan organisation i våra handlingar, så kunna icke änglarna, som 'äro välordnade och röra sig efter en fullkomlig regel, värka för oss med framgång. De vända sig då sorgsna bort, ty de hava icke fått i uppdrag att välsigna förvirring, oordning och upplösning. Alla, som önska de himmelska sändebudens medvärkan, måste arbeta i överensstämmelse med dem. De människor, som hava smörjelsen från ovan, måste i alla sina bemödanden uppmuntra ordning, tukt och ett enigt handlingssätt, så att Guds änglar kunna vara deras medarbetare. Aldrig däremot skola dessa himmelska budbärare godkänna regellöshet, oordning eller oreda. Allt detta är följder av satans bemödanden att försvaga våra krafter, tillintetgöra vårt mod och förhindra ett framgångsrikt arbete. Satan vet mer än väl, att endast ordning och endräktig samvärkan kan medföra framgång. Han vet mycket vill, att allt, som står i förbindelse med himmelen, befinner sig i fullkomlig ordning, att undergivenhet och fullkomlig underkastelse känneteckna änglaskarornas handlingar. Hans väl överlagda bemödanden gå ut på att så långt som möjligt avlägsna kristna be. kännare från himmelens förordningar. Fördenskull bedrager han till och med dem, som bekänna sig tillhöra Gud, intalande dem, att ordning och tukt äro fiender till det andliga livet; att deras enda säkerhet ligger däruti, att enhvar går sin egen väg, och att de i synnerhet böra hålla sig fjärran från kristliga korporationer, hvilka äro sammanslutna och bemöda sig om att upprätthålla tukt och endräktig samvärkan. Alla bemödanden att införa ordning betraktas av sådana personer som farliga, som en inskränkning av den sanna friheten och fördenskull fruktade såsom påvedöme. Dessa bedragna själar anse det som en dygd att skryta med sin frihet och oafhängighet i tankar och handlingssätt. De vilja icke antaga något, som en människa säger; de äro icke ansvariga inför någon. Det visades mig, att satan särskildt lägger an på att få människorna till att tro, att det är Guds vilja med dem, att de skola träda ut och välja sina egna vägar, oavhängiga av sina bröder.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.