Vittnesbörd för Församlingen kapitel 1. 123.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Organisation.

Först gas med basunerna ett särskildt tecken för att väcka folkets uppmärksamhet, hvarvid alla måste giva akt och följa basunens särskilda ljud. Basunerna gåvo inga otydliga ljud, och därför gavs heller ingen ursäkt för något slags förvirring vid befallningens utförande. Anföraren för varje avdelning gav bestämda anvisningar angående de rörelser den måste utföra, och ingen, som gav akt därpå, lämnades i okunnighet om vad han hade att utföra. Om någon försummade att rätta sig efter befallningarna, som Herren gav Moses och Moses folket, så bestraffades han med döden. Om någon föregivit sig icke förstå befallningen, skulle detta ingalunda hava gällt som ursäkt, ty därmed skulle han blott hava betecknat sig såsom frivilligt ovetande och erhållit ett rättvist straff för sin överträdelse. Om dessa överträdare icke kände Guds vilja med dem, så var det deras eget fel. De hade samma tillfällen som det övriga folket att lära känna densamma, följaktligen var deras synd att icke veta eller icke förstå befallningen lika stor i Guds ögon, som om de hört och sedan överträdt den.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.