Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 12. 51.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Följ Kristus!

När gång efter annan funktionärer väljas, måste noga ses till att icke rent personliga hänsyn tillåtas spela in, utan man må giva ansvarsfulla poster endast åt dem, som man är övertygad om älska och frukta Gud och som vilja taga Gud till sin rådgivare. Utan kärlek och gudsfruktan skall arbetet misslyckas, vilken storartad begåvning vederbörande än må besitta. Jesus har ju sagt: "Mig förutan kunnen I intet göra." Detta att välja funktionärer bör icke överlåtas till sabbatsskolans elever. Ett ofta återkommande ombyte av funktionärer är fördelaktigt för sabbatsskolan; ty det är icke gott att blott en enda person predikar för alla de andra. Vederbörande kan ha vissa förträffliga egenskaper, men brister kanske i något annat avseende. En annan som väljes kan vara duktig i det som var den andres svaghet. Olikartade karaktärer och egenskaper skola ge rum för nya tankar och nya begrepp och detta har sin betydelse. Men välj framförallt sådana, som i sin själs enfald leva efter sanningen, frukta och älska Gud och mottaga undervisning i hans skola. De komma att föra eleverna uppåt och framåt. Under förståndiga lärares ledning skola eleverna få större intresse för Guds ord och vinna djupare insikt i skriften. Låt Jesus vara huvudämnet i varje läxa. Den undervisning, Kristus givit sina lärjungar, är av den största betydelse. - (S, S. W., mars 1893.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.