Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 13. 55.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ingen framgång utan Guds Ande.

Några viktiga frågor.
Vad är orsaken till att det i våra församlingar finnes så många, som ej äro grundade och rotfasta i sanningen? Varför finnas i församlingen sådana, som vandra i mörkret och icke i ljuset, vilkas vittnesbörd äro slöa, kalla och fyllda av klagan. Varför finnas några, vilkas fötter ständigt synas färdiga att träda in på sidovägar och förbjudna stigar, och som alltid ha att berätta någon bedrövlig historia om frestelse och nederlag? Ha församlingsmedlemmarna i dessa fall känt sitt ansvar? Ha församlingsledaren och församlingstjänarna tagit sig an de svaga och vilsefarande? Ha de insett, att de vacklande stå i fara att taga skada till sina själar? Ha de både genom förmaning och föredöme sökt sätta den villfarandes fötter på den fasta klippan? Ha sabbatsskolans lärare och funktionärer förstått, att de ha ett arbete att utföra med att leda de ungas fötter in på säkra stigar och att de måste akta varje egen fördel för intet för att kunna vinna själar för Mästaren? Det är absolut behov av en reform inom varje gren av arbetet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.