Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 13. 57.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ingen framgång utan Guds Ande.

Även för lärarna ligger ett stort arbetsfält öppet, och de böra söka att förstå, hur de skola kunna arbeta på ett sätt, som kan leda och utveckla barnens sinnen och hjärtan. För att kunna arbeta med framgång för ungdomen och barnen måste de äga den visdom, som kommer från ovan. Många kortsynta lärare finnas, vilka följa ett tillvägagångssätt, som ej alls för med sig goda resultat, och i stället för framgång åstadkomma de tillbakagång. Vad både arbetare och lärare behöva är den helige Andes utgjutelse, så att det icke blir ryckvisa förbättringar utan en ständig till växt i nåden, med en ständig tillgång på andligt liv och andlig kraft. -- (S. S. W., mars 1896.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.