Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 14. 58.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kärleken är den dragande kraften.

I vårt .arbete för själar inflätas allt för litet medkänsla. Gud fordrar icke att vi skola truga, övertala och draga för att få själar förlikta med honom. Om vi framhålla sanningen, som den är i Jesus, skall kristendomen ej bli betraktad som en plåga utan som en fröjd. Lärarna måste ha solsken, tacksamhet och en fullhet av kristlig ömhet och medlidande med sig i sitt arbete och genomsyra elevernas hjärtan med kärlekens oegennyttiga ande; ty det är denna ande, som råder i himmelen. Skola icke de som arbeta inom sabbats skolan vara villiga att bortlägga all stolthet och all egenkärlek och av hjärtat bli ordets uppriktiga görare? "Ikläden eder fastmer Herren Jesus Kristus, och haven icke sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväckas!" (Rom. 13: 14). En sant troende förlitar sig på Kristus i obetingad underkastelse, villig att följa honom, vart det än bär. När detta har som följd ett välordnat arbete, skola många själar bli förda såsom dyrbara kärvar till Mästaren.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.