Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 14. 59.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kärleken är den dragande kraften.

Inflytanden i hemmet.
Hemmet bör göras till en skola för kristlig; undervisning och icke till ett hemvist för slavar. Kvällarna böra utnyttjas såsom värdefulla tillfällen till att undervisa barnen om rättfärdighetens väg. Men hur många barn bliva ej i detta avseende sorgligen försummade? De uppfostras icke i hemmet till att förstå Guds sanningar, och läras ej att älska rättfärdigheten och att göra rätt. Våra barn böra undervisas med tålamod, så att de kunna förstå de lagar, de skola rätta sig efter och lära känna de källor, varifrån deras gärningar skola ut springa. De böra ledas i överensstämmelse med himmelens lagar och läras att hålla fast vid sanningen, sådan den är i Jesus. På så sätt skola de en gång kunna dväljas i änglars sällskap och kunna bestå in för vår Frälsares åsyn.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.