Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 3. 11.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Sabbatsskolans inflytande.

Sabbatsskolarbetet, som är ett arbete för tid och evighet, kan omöjligen utföras, om ej läraren har ett innerligt umgänge med Gud. Jesus har sagt: "Rannsaken skrifterna, ty i dem menen I ju eder hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig" (Joh. 5: 39, eng. övers.). Man må aldrig tåla ett blott ytligt studium av sanningen. Gör varje sanningspunkt klar för barnen. Överfyll ej deras sinne med en massa på en gång. Guds dyrbara ord skall vara en lykta på deras stig och ett ljus för deras fötter. Framhåll för dem att det är just deras förmån att få vandra i ljuset. Fridens, renhetens och helighetens väg har banats för att Herrens förlösta skola vandra på den. Kristus har gått före dem på denna stig; han är den sanne herden, och genom att följa honom kunna de undgå alla avvägar och farliga fallgropar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.