Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 3. 12.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Sabbatsskolans inflytande.

Val av lärare.
Den undervisning, som meddelas barn och unga, bör aldrig vara av ytligt slag. Såsom sanningens försvarare böra lärarna göra sitt yttersta för att lyfta fanan högt. Större skada kan ej vållas en sabbatsskola, än att till lärare insättas unga män och kvinnor, vilka lagt i dagen stora brister i sin kristliga erfarenhet. . . Slå ej av på fordringarna inom sabbatsskolan. Till lärare må edra barn ha sådana, vilkas exempel och inflytande bli till en välsignelse och icke till en förbannelse. Barnen må ständigt bibringas höga tankar om den dygd, renhet och helighet, som kännetecknar en kristens liv. Deras begrepp angående denna sak få icke på något sätt förvirras. Ingen får handla ovist eller i likgiltighet i dessa angelägenheter. Giv icke med mun eller penna någon uppmuntran till män eller kvinnor, som ej äro moraliskt fullödiga, och vilkas förflutna visar, att de äro samvetslösa och icke rättskaffens. De få vara skarpsinniga, kunniga och begåvade, men om ej hjärtat är fyllt av Guds Ande, och om. de ej ha en fläckfri karaktär, kommer deras inflytande att verka nedbrytande och icke uppbyggande; det kommer att vara till skada var de än äro, och vad de än sysselsätta sig med.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.