Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 3. 14.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Sabbatsskolans inflytande.

Envar som på något sätt är förenad med Guds verk, måste vara anspråkslös och försiktig i sina handlingar, om han vill undgå att bliva förförd av själafienden. Har du ej personligt ljus från Gud, kommer du säkerligen att begå stora felsteg; du kommer att kalla det goda ont och det onda gott. Det har blivit mig visat, att mindre vikt bör läggas vid formen, och att man i stället bör inrikta sig på att åstadkomma ett verkligt hjärtats arbete inom sabbatsskolan. Varje lärare bör känna, att han är en Guds missionsarbetare. Han måste använda sin tid och sin begåvning till att lära känna Guds ord, så att han sedan kan meddela denna sin kunskap till sina elever. En lärare är olämplig för sitt arbete, om han ej själv lär någonting. Han behöver nya, friska tankar, nya, fullständiga planer, fart, liv och ande i arbetet. Han skall kunna undervisa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.