Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 5. 23.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Föräldrarnas och lärarnas ansvar.

Jag känner ett djupt intresse för våra sabbatsskolor över hela landet, ty jag tror, att de i Guds hand äro redskap att lära vår ungdom bibelns sanningar. Både föräldrar och lärare höra ständigt sträva efter att intressera de unga för de ting, som ha evighetsvärde. Sabbatsskolan är ett missionsfält, och i arbetet där bör visas mer missionsanda, än tidigare varit fallet. Lärarna i alla årsklasserna, såväl bland nybörjarna som bland de mera försigkomna, behöva ständigt se upp till ljusets stora källa för att hämta visdom, kraft och nåd till att dana sina elevers hjärtan och för att kunna arbeta vist med dem, som äro köpta med Kristi blod. Varje lärare bör vara en ödmjuk lärjunge hos Honom, som är ödmjuk och saktmodig av hjärtat. Ingen bör taga del i arbetet med den avsikten att bli betraktad som en överlägsen lärare eller ovanligt dugande person utan endast för att kunna vinna själar för Kristus. Man kan bli frestad till att inblanda sig själv och det egna jaget i allt vad man gör; men sker detta, kommer det att fördärva ens arbete, ty följden blir den att man kommer med långdragna, torra anmärkningar, som icke alls intressera eller ens gagna barnen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.