Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 5. 24.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Föräldrarnas och lärarnas ansvar.

Samtidigt som det är av betydelse, att läraren gör ihärdiga strävanden, är det dock även av betydelse, att arbetet ej helt överlåtes åt sabbatsskolans eller församlingens arbetare utan att det får ha sin grundval och sitt stöd i det arbete, som utföres i hemmet. Föräldrarna ha ett heligt ansvar och en helig uppgift, och av dem fordras, att de äro sin uppgift trogna och att de bära sitt ansvar i fruktan för Gud och att de vaka över sina barns själar, eftersom de en gång skola avlägga räkenskap. . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.