Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 6. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Behovet av sann gudsfruktan i våra sabbatsskolor.

Den i sanning omvände sabbatsskolfunktionären skall icke låta sig ledas av de världsligas seder och bruk, utan han skall kunna bevara en moralisk självständighet. Han skall sätta ett föredöme, som svarar mot hans bekännelse i det han går ut ifrån världen och håller sig fjärran från dess anda och dess vanor. Han skall icke i den allra minsta mån låta sig rubbas i sin fasta föresats om att vara ett med Kristus, ej heller skall han pruta av en hårsmån i sin trohet mot Gud eller i kampen mot stolthet, mot deltagande i egoistiska nöjen och njutningar, mot bortslösande av pengar för att tillfredsställa sina begär eller sin lust att lysa, utan han skall vara ett föredöme i karaktär, i uppförande och i klädedräkt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.