Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 6. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Behovet av sann gudsfruktan i våra sabbatsskolor.

Du, som verkar inom sabbatsskolan, vill du fylla Kristi krav eller världens? Vill du säga: "Jag vill taga på mig korset och följa Jesus"? Vill du icke utveckla den ömhet och det allvar i övertalning och förmaning, som han lade i dagen, och vara ett exempel på sanningens ädla grundsatser, så att du i ditt liv och i din karaktär uppenbarar, vad Kristi religion gjort för dig? Skola vi ej alla akta på apostelns förmaning: "Ikläden eder fastmer Herren Jesus Kristus och haven icke sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväckas!" (Rom. 13: 14.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.