Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 38.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

De som undervisa i sabbats skolan, måste ha sina hjärtan så värmda och styrkta av sanningen, att de icke allenast äro ordets hörare utan även dess görare, De böra hämta näring från Kristus, liksom grenarna näras av vinträdet. Den himmelska nådens dagg måste falla över dem, så att deras hjärtan kunna vara lika dyrbara plantor, vilkas knoppar öppna sig och utsända ljuvlig doft såsom blomster i Guds trädgård. Lärarna böra vara flitiga granskare av Guds ord och städse visa, att de dagligen mottaga undervisning i Kristi skola och att de äro i stånd att dela med sig åt andra av det ljus, de mottagit från honom, som är den store Läraren, världens ljus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.