Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 39.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Lärarna böra känna sitt ansvar och utnyttja varje tillfälle till framgång, så att de må kunna utföra sin tjänst på bästa sätt och så att följden blir själars frälsning, Både lärare och elever måste vakna upp och inse betydelsen av att de skola visa flit och uthållighet i läsandet av Guds ord, De böra ha flitigt umgänge med Gud, ty äro de hos Gud skola ej de små frestelserna övervinna dem, och de skola icke där kunna vara behärskade av maklighet och likgiltighet. . De som bekänna sig vara Kristi arbetare, få icke visa någon som helst svaghet eller slöhet inför det egna jaget.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.