Tillbaka

Evangeliets tjänare

Norsk sida:
engelsk sida:


Forord (inte av egw)

Första avsnitt - Kallad med en helig kallelse.
I Kristi ställe.

Uppdragets helighet.
Åkern är världen
Predikantens ansvar
Utsikterna

Andra avsnittet - Rättfärdighetens tjänare
Kristus vår förebild

Kristus som lärare
En lärdom för vår tid
Paulus, hedningarnas apostel

Tredje avsnitt - Den nödvändiga förberedelsen
Unga män som predikanter.

Bördor för de unga att bära
Utbildning till missionsarbete
Unga män som missionsarbetare
Röstträning för missionsarbetare
”Att studera för att bli godkänd.”
Kolportörsarbete som utbildning till predikoverksamheten.
Bibelstudium är en nödvändig förutsättning för duglighet
Unga predikanter skall arbeta tillsammans med äldre.
Den unge predikanten

Fjärde avsnittet - Nödvändiga egenskaper
Uppoffrande hängivenhet

Takt och gott omdöme.
Artighetens nådegåva.
Ett attraktivt uppträdande.
I umgänget med andra.
Punktlighet och beslutsamhet
Insamling av frukt - En dröm.
Väsentliga egenskaper i tjänsten.

Femte avsnittet - Predikanten i talarstolen.
Att förkunna Ordet

Att bryta livets bröd för själar
Förkunna Kristus
Rättfärdighet genom tro
Råd till en evangelist
Praktiska tips
Omsorg i uppträdande och klädsel
Offentlig bön

Sjätte avsnittet - Underherden
Den gode herden

Personlig tjänst
Herdens uppdrag
Bibelläsning i familjekretsen

Vikten av personligt hårt arbete
Predikanthustrun
Predikanten i sitt hem
”Föd mina lamm!”
Förbön för de sjuka
Undervisning i givmildhet
Medel till att stödja evangeliseringen
Kostens inflytande på hälsan
Undervisning om hälsoreformen
Fysiskt arbete för en predikant
Vår plikt att bevara hälsan
Faran för överansträngning

Sjunde avsnittet - Hjälpmedel i den evangeliska verksamheten.
Bibelstudium

Enskild bön
Tro
Mod
En tid av tillit och en förmån
Hur Gud utbildar Sina tjänare
Ta tid till samtal med Gud
Vårt största behov
Självrannsakan
Personlig utveckling
Den helige Ande
Utveckling och tjänst

Åttonde avsnittet - Faror
Faran för att förkasta ljus

En varning för falsk lära
Sund lära
Fanatism
Självtillit
Några ord om försiktighet
Gud är inte partisk
Isolera dig inte
Predikanter och affärsföretag

Nionde avsnittet - Arbetsmetoder
Verksamhet i städerna

Råd angående arbetet i städerna
Evangeliskt hälsoarbete i städerna
Bibelskola i samband med en verksamhet i stan
Grundlighet
Att möta motstånd

Diskussioner bör inte eftertraktas
Bristfälliga arbetsmetoder
Nykterhetsarbetet
Religionsfrihet
Vår ståndpunkt när det gäller politik
Verksamhet för judarna
Vikten av lägermöten
Mindre predikan, mer undervisning
Sådd och skörd

Tionde avsnittet - Ansvar i konferensen
Konferenspresidenter

Predikanter och uppdrag å ämbetes vägnar
Omsorg om missionsarbetare
Gudstjänsthus
Examinering av predikanter
Ordination
Affärssammanträden
Lämplig ersättning till predikanterna
En klok fördelning av medel
Sparsamhet i missionsverksamheten
Länderna långt borta

Elfte avsnittet - Det ömsesidiga förhållandet
I relation till andra

Olika gåvor
Enhet i mångfalden
Självständighetens anda
Omtanke om dem, som kämpar med svårigheter
”Ge akt på varandra”
Församlingstukt

Tolfte avsnittet - Ord som avslutning
Kraft till tjänst.

Belöningen för tjänst