Tillbaka

Guds Söner och Döttrar

Andagtsbok. 2018

2018


Forord (inte av egw)
Vi är Guds Söner och Döttrar
1. Januari - Att Gud skapade Människan till Sin Avbild

2. Januari - Att vi får kallas för Guds Barn
3. Januari - Att när Kristus uppenbaras, skall vi bli Honom lika
4. Januari - Att vi är renade, liksom Kristus är ren
5. Januari - Att Gud har sänt Sin Son, för att dö, så att vi skulle få leva
6. Januari - Att vi har fått Makt till, att bli Guds Barn
8. Januari - Vi är Hans Söner och Döttrar
9. Januari - När vi är Barn, är vi också Arvingar
10. Januari - Han vet, vad vi behöver, innan vi ber Honom om det
11. Januari - Idel goda och fullkomliga Gåvor kommer från Honom
12. Januari - Han uppenbarar Sin Kärlek ibland oss
13. Januari - Han är alla dem nära, som kallar på Honom.
14. Januari - Hanok, en av Guds Söner, vandrade med Fadern
15. Januari - Han är Faderns själva Avbild
16. Januari - Om vi syndar, talar Han å våra Vägnar i Himmelen
17. Januari - Tron på Honom betyder evigt Liv
18. Januari - Han vet, hur Han skall hjälpa oss, när vi frestas
19. Januari - Han är starkare och mäktigare, än våra Motståndare
20. Januari - Han är den förkroppsligade Sanningen
21. Januari - Honom har vi alltid för Ögonen, vi skall inte vackla
22. Januari - Guds Söner vägleds av Honom
23. Januari - Han vägleder oss till hela Sanningen
24. Januari - Han lär upp oss
25. Januari - Han bringar Visdom och Förstånd
26. Januari - Han ger oss Andens Frukt
27. Januari - Anden levandegör
28. Januari - Han talar till dem, som lyssnar
29. Januari - Otaliga Änglar står redo, att hjälpa oss
30. Januari - De tjänar dem, som skall ärva Frälsningen
31. Januari - De stiger ständigt upp och ned på Himlastegen

Vi lyder Faderns Kärlekslag
1. Februari - Det går att lita på Hans Bud

2. Februari - Guds Lag är fullkomlig
3. Februari - Lagen är helig, rättfärdig och god
4. Februari - Lagen är Sanning och Rättfärdighet
5. Februari - Ögonblicklig Lydnad medför rika Välsignelser
6. Februari - Inom Hemmets Hank och Stör
7. Februari - Att vara en Styrka för alla Folk
8. Februari - De gläder Hjärtat och upplyser Ögonen
9. Februari - Föreskrifter, som getts för vår ständiga Välgång
10. Februari - Vi är förvissade om evigt Liv
11. Februari - Herren upphöjde Lagen till rättmätig Ära
12. Februari - Kärlek skall fylla våra Liv
13. Februari - Kärlekens Lag skall stå skriven i våra Hjärtan
14. Februari - Vi skall älska Herren helhjärtat
15. Februari - Vi skall älska vår Nästa som oss själva
16. Februari - Nåd mot Tusen Släktled ibland dem, som älskar Guds Lag
17. Februari - Vi älskar Guds Bud högre, än Guld
18. Februari - Kristus kom till Världen, för att fullborda Lagen
19. Februari - Vi får icke ha andra Gudar
20. Februari - Vi får icke dyrka någon utmejslad Avbild
21. Februari - Vi får inte missbruka Herrens Namn
22. Februari - Vi skall hålla Vilodagen helig
23. Februari - Det lovas ut ett långt Liv till dem, som ärar sina Föräldrar.
24. Februari - Vi får inte mörda
25. Februari - Vi skall vara rena
26. Februari - Vi får inte stjäla
27. Februari - Vi får inte ljuga, eller avlägga falskt Vittnesbörd
28. Februari - Vi får inte hysa Begärelse
29. Februari - När Tvivlen knackar på Dörren

Den gör den jordiska familjen till ett med den stora himmelska.
1. Mars - Alla, som är trötta av Synden, uppmanas till att skriva in sig

2. Mars - Vi lär oss av Kristus
3. Mars - Han lär oss, att Hans Ok är milt och Hans Börda lätt
4. Mars - Kristus är den himmelsände Läraren
5. Mars - Vi tar emot en tro, som verkar genom Kärlek
6. Mars - Vi lär oss, att tala Kanaans Språk
7. Mars - Vi lär oss, att ta oss i Akt för tomma, bedrägliga Ord och Smicker
8. Mars - Trångmål lär oss, att längta efter Himmelen
9. Mars - Vi skall lägga Märke till, vad Naturen lär oss
10. Mars - Vi går in till Kristi Vila
11. Mars - Avhängighet av Gud
12. Mars - Att samla våra Tankar runt Kristus
13. Mars - Att motstå Frestelser
14. Mars - Att vara milda och kärleksfulla
15. Mars - Ödmjukhet
16. Mars - Saktmod
17. Mars - Omtanke
18. Mars - Självbehärskning
19. Mars - Renhet
20. Mars - Enkelhet
21. Mars - Ståndaktighet
22. Mars - Uthållighet och Tålamod
23. Mars - Självförnekelse
24. Mars - Tillgivelse och Förlåtelse
25. Mars - Då Petrus blev sållad, förde det till hans Omvändelse
26. Mars - Lasarus blev uppväckt, för att vittna om Guds Härlighet
27. Mars - Lönen för Elisas Trofasthet
28. Mars - Mose härdade ut, därför att han hade sett den Osynlige
29. Mars - Ehuru Job blev hårt prövad, förblev han from och rättsinnig
30. Mars - Paulus blind, för att kunna se Kristus

Vi förvandlas genom Guds Nåd
1. April - Våra Hjärtan är det mest värdefulla Offret

31. Mars - Det gick galet för Moab, eftersom det inte ville ändra sig
2. April - Att flitigt vaka över Hjärtat, är livsviktigt för Tillväxt i nåden
3. April - Gud lovar oss ett nytt Hjärta av Kött
4. April - Det förnyade Hjärtat älskar så, som Kristus älskade
5. April - Ett förnyat Hjärta frambringar goda Ting
6. April - Det förnyade Hjärtat är ett rent Hjärta
7. April - Guds Frid bevarar det nya Hjärtat
8. April - Förvandlade genom Sinnets Förnyelse
9. April - Sinnets Kraft ökar genom fortgående Ansträngning
10. April - Var Tanke skall vara lydig mot Kristus
11. April - Tankarna måste näras med ren Föda
12. April - Vi skall ge oss hän till, att tänka på Gud
13. April - Vänd Tankarna bort från det Konstlade till det Naturliga
14. April - Tankarna skall vara riktade mot Kristus
15. April - Anden förvandlar oss från, att vara Syndare till att vara Heliga
16. April - Anden förvandlar våra grova Sinnen till ädla Sinnen
17. April - Att förvandla vår Slöhet till raskt Arbete
18. April - Att förvandla våra styvsinta Viljor till heliga Viljor
19. April - Att förvandla våra ständiga Klagomål till Lov och Pris
20. April - Att förvandla vår Trots till Lydnad
21. April - Att våra tomma Lampor förvandlas till fulla Lampor
22. April - Guds Nåd är nog för envars Behov
23. April – Hans Gåvor skall grundfästa och styrka oss
24. April - Låt oss med Frimodighet träda fram inför Nådens Tron
25. April - Vi skall glädja oss åt Nådens Rikedomar
26. April - Vi har tagit emot av Hans Fullhet
27. April - Vi skall förvandlas från Härlighet till Härlighet
28. April - Frälsning genom Guds Nåds Rikedom
29. April - Blinde Bartimeus' Lön för sin Tro på Guds Nåd
30. April - Från en Syndens Träl till en Furste åt Gud

Vi följer den felfria Förebilden
1. Maj - Han var fullständigt avhängig av Guds Kraft

2. Maj - Han var lydig emot Sina Föräldrar
3. Maj - Han var lydig och hänsynsfull
4. Maj - Han var flitig
5. Maj - Hans Enkelhet skaffade Honom Vänner
6. Maj - Vid Dopet
7. Maj - Vid Studiet av Skrifterna
8. Maj - Vid Studiet av Naturen
9. Maj - I Umgänge och Gemenskap med Gud
10. Maj - Han höll Sin Faders Bud
11. Maj - Att vara Världens Ljus
12. Maj - Att visa oss Guds faderliga Egenskaper
13. Maj - Hans fysiska Utveckling
14. Maj - Att vinna Seger över Aptiten och Begäret
15. Maj - Genom verklig Självbehärskning
16. Maj - Hans Grundsatser skall vara våra Grundsatser
17. Maj - Han smädade inte igen, då Han blev smädad
18. Maj - Han blev missförstådd och stod ofta ensam
19. Maj - Han påverkade inte de Styrande
20. Maj - Av Kärlek till andra
21. Maj - Av Medkänsla
22. Maj - Vi skall vara glada
23. Maj - Att vinna Själar
24. Maj - Att handla till andras Gagn och Välsignelse
25. Maj - Erkänn Gud som alla goda Gåvors Skänkare
26. Maj - Att förlåta
27. Maj - Vi skall vara fullkomliga, liksom Kristus är fullkomlig
28. Maj - Vi skall vara heliga, liksom Kristus är helig
29. Maj - Vi skall segra, liksom Kristus segrade
30. Maj - Vi följer Kristi Förordning om Ödmjukhet
31. Maj - Vi följer Kristi Exempel vid Nattvardsgudstjänsten

Vi väljer det Bästa
1. Juni - Välj i Dag, att alltid tjäna Kristus

2. Juni - Välj Kristus till vår Furste
3. Juni - En sann Väns Råd fröjdar Hjärtat
4. Juni - Sök de Visas Sällskap
5. Juni - Vi väljer vår Umgängeskrets med Omsorg
6. Juni - Vi ger inte efter för Syndares Lockmedel
7. Juni - Vi väljer en Livsledsagare, som älskar Gud
8. Juni - Inte några få Utvalda, men många Vänner
9. Juni - Jesus är en Vän, som står oss mera nära, än en Broder
10. Juni - Lyckliga Förhållanden i Hemmet främjar Hälsan
11. Juni - Arbete medför Hälsa och Glädje
12. Juni - Hälsa och Lycka genom Friluftsliv
13. Juni - Genom att bevara Kroppens Organism, den levande Maskinen
14. Juni - Försiktighet till Vanorna säkrar god Hälsa
15. Juni - Vi skall vara rena både invändigt och utvändigt
16. Juni - Daniel blev välsignad, därför att han valde det Bästa
17. Juni - Vi väljer Guds och inte vårt eget Välbehag
18. Juni - Vi gör allt i Jesu Namn
19. Juni - Genom Fritidssysslor, som bringar Glädje
20. Juni - Genom att läsa goda Böcker, som verkar upphöjande på Sinnet
21. Juni - Genom god Musik, som kan vara till Välsignelse
22. Juni - Genom Gudsfruktan i alla våra Samtal
23. Juni - Med en lycklig Sabbatsdags Tillbedjan och Vila
24. Juni - Att ta emot det Ljus, som Gud sänder oss
25. Juni - Gudomlig Visdom
26. Juni - Sann Skönhet
27. Juni - Ärlighet
28. Juni - Klokskap och Eftertänksamhet
29. Juni - Josef valde det Bästa i Livet, Simson gjorde det inte
30. Juni - Det bästa Arvet

Vi tar oss an Framtiden med Tillförsikt
1. Juli - Att bekänna Kristus

2. Juli - Att granska Skrifterna

3. Juli - Att lita på Honom
4. Juli - Att vandra på Hans Vägar
5. Juli - Att glädja oss åt den fullkomliga Kärleken
6. Juli - Att leva i Överensstämmelse med Hans Lag
7. Juli - Att iaktta Sabbaten
8. Juli - Gud ger Kraftens och Kärlekens Ande
9. Juli - Förnimmelsen av Guds Närvaro bannlyser Fruktan
10. Juli - Guds Godhet och Barmhärtighet ingjuter Mod
11. Juli - Det skänker Mod, att prisa Gud
12. Juli - Det skänker Mod, att vandra i Ljuset
13. Juli - Att samla Mod från andras Kyla
14. Juli - Var stark, ty Gud är med oss
15. Juli - I Dag behöver vi Mod och Kraft!
16. Juli - Gud kallar de Unga, för att de är starka
17. Juli - Vittnesbörd om Lydighetens Mod
18. Juli - Elia vägrade, att mista Modet
19. Juli - Vi behöver flera som Kaleb och Josua
20. Juli - Två tappra Unga jagar Filistéerna på Flykten
21. Juli - Vi behöver flera Män som Mose
22. Juli - Det står för mycket på Spel nu, för att vackla
23. Juli - Att vara ståndaktig trots Hån och Spott
24. Juli - Vi måste gå bestämt in för Avhållsamhet
25. Juli - Att hålla fast vid sina Grundsatser trots Motstånd
26. Juli - Att kalla Synden vid dess rätta Namn
27. Juli - Att lyfta Fanan högt
28. Juli - Att se Döden i Ögonen med samma Mod som Daniel
29. Juli - De Modiga ingår ibland Guds Klenoder
30. Juli - Gud är hos Sina Barn
31. Juli - Förnyelse av Kraften

Vi förhärligar Kristi Kors
1. Augusti - Vi ser Kristus på Korset

2. Augusti - Alla Människor dras till den upphöjde Frälsaren
3. Augusti - Alla, som ser hän på Korset, kommer att leva
4. Augusti - Kristi Kors skall resas i våra Hem
5. Augusti - Vi är återlösta genom Kristi dyrbara Blod
6. Augusti - Vi renas genom Kristi Blod
7. Augusti - Försoningen genom Kristi Blod
8. Augusti - Vi är rättfärdiggjorda genom Kristi Blod
9. Augusti - Guds Söner genom Kristi Blod
10. Augusti - Vi har blivit försonade med Gud genom Kristi Död
11. Augusti - Kristus har befriat oss från evig Död
12. Augusti - Vi skall endast berömma oss av Kristi Kors
13. Augusti - Vi skall icke berömma oss av Människor
14. Augusti - Vi skall inte berömma oss av värdslig Visdom
15. Augusti - Vi skall inte berömma oss av Rikedom
16. Augusti - Vi skall icke berömma oss av oss själva
17. Augusti - Beröm Dig inte av Dina Förmågor eller Ditt Inflytande
18. Augusti - Vi berömmer oss av Kristi Uppståndelse
19. Augusti - Vi tackar Gud för Hans outsägliga Gåva
20. Augusti - Endast genom Kristus har vi Åtkomst till Fadern
21. Augusti - Korset och Lagen
22. Augusti - Korset hjälper oss till, att förstå Naturen
23. Augusti - För vår Skull uthärdade Kristus Korset
24. Augusti - Nåden och Rättfärdigheten möts vid Korset
25. Augusti - Korset avslöjar Satans Herravälde
26. Augusti - Vi skall varenda Dag ta upp våra Kors
27. Augusti - Vi skall ta upp Korset och förneka oss själva
28. Augusti - Vi tar upp Korset och följer Kristus
29. Augusti - Om vi vill undvika Korset, mister vi det eviga Livet
30. Augusti - Det Kors, som Simon bar
31. Augusti - Den döende Rövaren tar mot Kristus som sin Frälsare

Vi är Guds Medarbetare
1. September - Rättigheten till, att samarbeta med Gud

2. September - Missionsarbetet börjar i Hemmet
3. September - Trohet i det Lilla
4. September - Hemmets väl utförda Plikter
5. September - Kristenlivets Inflytande i Hemmet
6. September - Gott Uppförande i Hemmet smittar av sig på andra
7. September - Job offrade till Gud för sina Barn
8. September - De kristna Hemmens vidsträckta Inflytande
9. September - Gud fyller oss med Sin Kärlek
10. September - Gud tillåter Lidanden och Prövningar
11. September - Förföljelse bidrar till Evangeliets Utbredning
12. September - Rättfärdiga Församlingsmedlemmar
13. September - Vi skall vara nitiska i vårt Arbete
14. September - Gud kopplar samman Barmhärtighetsgärningar med Bönen
15. September - Representanter för Guds Styre
16. September - Hur vi skall arbeta
17. September - Vi skall vara goda mot våra Medmänniskor
18. September - Vi skall verka med Kärlek
19. September - Trons Försvarare
20. September - Vi får Välsignelse, genom att hjälpa andra
21. September - Vi är skapta till, att göra goda Gärningar
22. September - Gud välsignar dem, som tar sig an de Fattiga
23. September - Vi har fått Befallning om, att gå ut i hela Världen
24. September - Vi är Guds Vittnen
25. September - Vi skall skänka med Givmildhet till Evangeliets Utbredning
26. September - Vi är Världens Ljus
27. September - Vi skall arbeta tillsammans med Kristus, för att frälsa de Förtappade
28. September - Sanningen kommer att segra
29. September - Kristus rosar dem, som tjänar Honom.
30. September - När Evangeliet har förkunnats för alla

Vi blir till Ett med Kristus
1. Oktober - Genom att ta emot Kristus, Livets Källa

2. Oktober - Genom att förbli i Kristus, som är Kraftens Källa
3. Oktober - Genom att vandra så, som Kristus vandrade
4. Oktober - Genom att vandra i Sanningen
5. Oktober - Genom att hålla Buden in i minsta Detalj
6. Oktober - Genom att vara förenade som Guds Barn
7. Oktober - Kristus är det sanna Vinträdet
8. Oktober - Vi är Grenarna
9. Oktober - Gud beskär oss, för att vi skall bära mera Frukt
10. Oktober - Vi bär endast Frukt, när vi förblir i Kristus
11. Oktober - Vissnade Grenar måste skiljas från Kristus
12. Oktober - Vi bekänner Kristus
13. Oktober - Vi bär Brödrakärlekens Frukt
14. Oktober - Kristus bad om, att vi alla måtte vara Ett
15. Oktober - Att vara Ett med Kristus
16. Oktober - Vi skall återspegla Kristus inför Världen
17. Oktober - Vi blir bevarade från, att synda
18. Oktober - Vi förblir i Hans Kärlek
19. Oktober - Vi förblir i Kristus, och Han i oss
20. Oktober - Våra Liv blir dolda genom Kristus i Gud vid Dopet
21. Oktober - De i Anden Fattiga skall ärva Riket
22. Oktober - De, som sörjer, skall tröstas
23. Oktober - De Saktmodiga skall ärva Jorden
24. Oktober - De Hungriga och Törstiga skall mättas
25. Oktober - De Barmhärtiga skall möta Barmhärighet
26. Oktober - De, som stiftar Frid, kallas för Guds Barn
27. Oktober - De Förföljda ärver Riket
28. Oktober - De, som bespottas, är saliga
29. Oktober - Överträdelser blir förlåtna, Synder blir skylda
30. Oktober - Kristus i Er, Härlighetens Hopp
31. Oktober – Vi gläder oss i Herren

Vi gör ständiga Framsteg
1. November – Försök ständigt, att utveckla Dina Förmågor

2. November – Förhärliga Gud, genom att utveckla sunda Vanor
3. November – Guds Tempel skall ständigt skänkas Omsorg
4. November – Gud vill, att vi skall uppföra oss på rätt Sätt
5. November - Vi skall uppträda med Klokskap
6. November - Guds Barmhärtighet bevarar och upphöjer oss
7. November - Smyckad med gudomlig Skönhet
8. November - Opolerade Stenar förvandlas till ett heligt Tempel
9. November - Josef var en kristen Hedersman
10. November - Abraham visade alltid osjälvisk Hänsynsfullhet
11. November - Förmågorna tilltar, när det andliga Livet stärks
12. November - Sök nya Höjdpunkter inom Tron
13. November - Vi skall växa andligt
14. November - Gud begränsar inte våra Framsteg
15. November - Plöj upp Åkern, som ligger i Träda
16. November - Låt Själen bli försedd med gudomlig Sanning
17. November - Ta på hela Guds Rustning
18. November - Gud verkar i oss, för att Hans goda Vilja skall ske
19. November - Vi lägger bort det Barnsliga
20. November - Vi växer upp till Kristus
21. November - Vår Tro växer allt mera
22. November - Försök, att vinna de andliga Gåvorna i rikt Mått
23. November - Att växa upp maximalt, varigenom vi rymmer Kristi Fullhet
24. November - Framgången är oss lika viss som Morgonrodnaden
25. November - Vi måste ständigt se hän till Jesus
26. November - Våra Erfarenheter kommer att räcka in i Evigheten
27. November - Betrakta Jesus - omdana Dig till Likhet med Hans Bild
28. November - Vi längtar efter, att få en Glimt av Hans Härlighet
29. November - Vi fylls med Lovprisning till Honom
30. November - Vi blir Honom lika

Vi tar emot vårt Arv
1. December - Nu är Beseglingens Tid

2. December - Sök Herren, medan Han låter Sig finnas
3. December - Bli Guds Söner och Arvingar genom Kristus
4. December - Ni skall vara som Träd, som är planterade vid Vattenbäckar
5. December - Var nyktra och förståndiga, så att Ni kan be
6. December - Lev rättskaffens och gudfruktigt
7. December - Var fläckfri
8. December - Segra över Världen genom Tron
9. December - Han har Sin lön med Sig
10. December - Håll fast och var redo
11. December - Vi påskyndar Hans Ankomst genom ett helgat Leverne
12. December - Han vänder åter som Sina Egnas Beskyddare och Hämnare
13. December - Han kommer att vara vår Tillflyktsort
14. December - Prövotiden är snart förbi
15. December - Han inbjuder oss till Vigselmåltiden
16. December - Kristus kommer med Kraft och mycken Härlighet
17. December - De Trofasta på Jorden skall bli frälsta
18. December - De Döda i Kristus skall uppstå först
19. December - Rycks bort, för att alltid vara tillsammans med Herren
20. December - Alla Folkslag skall samlas till Dom
21. December - Vi får Livets Segerkrans
22. December - En stor Skara drar in i Guds Stad
23. December - Vi skall ärva Riket
24. December - Vi äter av Livets Träd
25. December - Vi styr över Folken
26. December - Vi har fått evigt Liv
27. December - Vi skall vandra i vita Kläder, därför att vi är värdiga det
28. December - Vi ställs fram inför Fadern
29. December - Vi görs till Stöttepelare i Guds Tempel
30. December – Vi sitter bredvid Kristus på Hans Tron
31. December – Vi skall ärva allt