Tillbaka

Marana tha. Vår Herre, kom!

Andaktsbok


Marana tha. Vår Herre, kom!
1. januari - Jesu första ankomst

2. januari – Vad vi kan lära av Betlehem
3. januari - När nu Jesus var född
4. januari – Hoppet om Herrens återkomst
5. januari - Grundtonen i den Heliga Skrift
6. januari - Reformatorernas tro
7. januari - Nyckeln till historien
8. januari – Liknande besvikelser
9. januari - Ödmjuka män förkunnade budskapet
10. januari - Sanningen kommer att segra
11. januari – Påskynda vår Herres återkomst
12. januari - Den tredje ängelns sista varning
13. januari - Han skall vara kung i evigheternas evigheter
14. januari - Profetian om Elias ankomst
15. januari – Upphöja Jesus som det centrala
16. januari - Åkern är världen
17. januari - Guds straffdomar i landet
18. januari - En bättre och ädlare väg
19. januari - När det höga ropet ljuder
20. januari - De trofasta kommer inte att svika
21. januari – Att försöka vinna åtminstone en enda själ
22. januari - Studera Daniel och Uppenbarelseboken
23. januari - Ofördragsamhet och förföljelse
24. januari - Församlingen kommer inte att falla
25. januari - Väckelsen efterbildas på flera sätt
26. januari - En övermodig och lättsinnig tvekan
27. januari - En himmel att vinna
28. januari - Saliga är de som vakar
29. januari - Förfärliga saker på alla håll
30. januari - Bed och arbeta
31. januari - Skall vi gråta eller glädja oss?

Är vi beredda för Hans ankomst?
1. februari - Det stora ögonblicket

2. februari - Ett högt mål
3. februari - Guds folk blir vägt
4. februari - Kan du bestå provet
5. februari - En ofelbar vägledare
6 februari – Beredda att ta ansvar
7 februari – Det som mättar själen
8. februari – Moraliskt oberoende
9. februari – Finns det avgudar här?
10. februari – Rannsaka dig själv
11. februari – Fråga om självkännedom
12. februari – Vågar du vara annorlunda
13. februari – Riv upp varje rot till tvivel
14. februari - Andlig kämpe eller dvärg?
15. februari – Kloka eller oförståndiga
16. februari – Nu betyder alltid nu
17. februari - Den sista vakten
18. februari - Den enda trygga vägen
19. februari – En verksam tro
20. februari – Ta er i akt för Satans redskap
21. februari – Förklädda frestelser
22. februari – Varför Kristus fördröjer sin ankomst
23. februari - Ett mål att nå
24. februari - Inte tid att arbeta för Djävulen
25. februari - Satans sista angrepp
26. februari – Bortom portarna till himlen
27. februari - Synen kommer att gå i uppfyllelse
28. februari - En säker tillflykt

Anpassad för himlen
1. mars – Den kommande krisen

2. mars - Läkedom för förkrossade hjärtan
3. mars - Ett helt nytt liv
4. mars - Det viktigaste i livet
5. mars - Himlens rena, vita pärla
6. mars - Kristus den ende frälsaren
7. mars - Smaka själv
8. mars - Medborgare i himlen
9. mars – Att bättre lära känna Gud
10. mars - Den högsta formen av meditation
11. mars - Det krävs en vit klädnad
12. mars - Glädjen över att lyda
13. mars – Att formas i Guds verkstad
14. mars – Fysisk hälsa och ädla tankar
15. mars - Livets sådd och skörd
16. mars - En karaktär som Gud godkänner
17. mars - Gå uppför Petri stege
18. mars - Själens andedräkt
19. mars - Hemligheten med framgång
20. mars - Tro utan att tvivla
21. mars - Rena i hjärta och liv
22. mars - Biblisk helgelse
23. mars - Var på vakt mot satans listiga knep
24. mars - Opåverkade av varje frestelse
25. mars - Varför prövningstiden har förlängts
26. mars – Ditt fall kommer att tas upp
27. mars - Solid grund att bygga på
28. mars - Skriften är vårt värn
29. mars - Gud kommer att hålla sitt löfte
30. mars - En djup och levande erfarenhet
31. mars - Gör er redo, gör er redo, gör er redo

Budskapet om hans återkomst
1. april - Det viktigaste uppdraget här i världen

2. april - Korsets budskap
3. april - Med kärlek som grund
4. april - Var skall arbetet börja?
5. april - En värld i nöd
6. april - Arbeta från hus till hus
7. april - Vittnesbörd människor emellan
8. april - Slå larm!
9. april - Guds särskilda budskap för vår tid
10. april - Avgörelsens timme
11. april - Leva för att frälsa andra
12. april - Vägen till livet
13. april - I gemenskap med Kristus -
14. april - Frälsarens representanter
15. april – En karaktär som världen skulle erkänna
16. april - Det vittnesbörd som världen har behov av
17. april - När Gud fyller ut bristerna
18. april - Förkunnelse i Andens kraft
19. april – Se, Guds lamm
20. april - Gud kräver en reform
21. april – Lära sig leva sunt
22. april - Självförglömmelse - en god egenskap
23. april - De unga som Guds redskap
24. april - Ett uppdrag för alla åldersgrupper
25. april - Varför är så många lediga?
26. april – Allt vi äger tillhör Gud
27. april - Ett dubbelt liv
28. april - Missförstådd iver
29. april - En fast grundval
30. april - Himlen väntar på dig

Tecken på hans återkomst
1.maj – Gud kommer att leda sitt folk

2. maj - Satan fördubblar sina ansträngningar
3. maj - En ödesdiger strid förestår
4. maj – Förvanskning av den Heliga Skrift
5. maj - Falska teorier om Gud
6. maj – Riskerna med felaktig insikt
7. maj - Ett av Satans mästerligaste bedrägerier
8. maj - Tider och stunder
9. maj - Som på Noas tid
10. maj - Stor skräck förestår
11. maj - Ungdomen och narkotikaproblemet
12. maj - Hedniska makter mer framträdande
13. maj - Oro i städerna
14. maj – Fördomarna ökar
15. maj – Åtrå efter nakenhet
16. maj – Fredsförkunnare
17. maj - Intryck och kriminalitet
18. maj - Spiritism och revolution
19. maj - Ta er i akt för prövningar, som människor skapar
20. maj - Djävulen kan utföra helanden
21. maj - Skälvande jord
22. maj - Tecken på himlen
23. maj - Stjärnorna skall falla ned
24. maj - Det ottomanska riket i profetian
25. maj – Sjunkande moral
26. maj - Svärmeri och tungotal
27. maj - Pröva allt
28. maj – Förfalskade efterliknanden
29. maj – Se upp för dem som vållar splittring
30. maj - Följderna av falska syner
31. maj – Slut leden

Händelser före ankomsten
1. juni - Kommande händelser klart beskrivna

2. juni - Förberedelse för det som skall komma
3. juni – Grunden för den avgörande striden
4. juni - Djävulens strategi mot sabbatshållare
5. juni - Djurets bild upprättas
6. juni – Avfall bereder vägen
7. juni - Spiritismens roll i satans bedrägeri
8. juni - Andarna och söndagslagarna
9. juni - Den falska väckelsen
10. juni - Hur vilddjurets bild utvecklas
11. juni - Sabbaten förkunnas mer fullständigt
12. juni - Den andra ängelns budskap upprepas
13. juni - Frågan om sabbat eller söndag ger upphov till strid
14. juni - Symboliken i de tre änglarnas budskap
15. juni - Väpnat krig i de sista dagarna
16. juni - Oroliga tider mycket nära
17. juni - Guds folk får skulden för olyckorna
18. juni - Sabbatshållare bör vara visa
19. juni – Missionsarbete på söndagen
20. juni - Guds lag kränks i Amerika
21. juni - Signalen till att lämna de stora städerna
22. juni - Matvaror och lantegendomar i de sista dagarna
23. juni - Fackföreningar och sällskap
24. juni – Förbjudet att köpa och sälja
25. juni - Bearbeta städerna utifrån
26. juni - Lindring av fysiskt lidande
27. juni – Krav på att söndagslagen skall hållas.
28. juni - Protestantismen går samman med påvemakten
29. juni - Två stora grupper av kristna
30. juni - De många rösterna förvirrar

Församlingens eldprov och vittnesbörd
1. juli – Ett trefaldigt förbund av religiösa krafter

2. juli - Satan och det trefaldiga förbundet
3. juli - Sanningen förfalskas
4. juli – Förenta Staterna i profetian
5. juli - Protestanter och katoliker skapar förföljelse
6. juli Förföljd för Kristi skull
7. juli - Tidigare bröder de värsta förföljarna
8. juli - Förrådd av vänner och släktingar
9. juli - Under hot om dödsstraff
10. juli - Martyrer i de sista dagarna

11. juli – Sållningstiden
12. juli – En vision om sållningen
13. juli - Förening och separation under det höga ropet
14. juli – Församlingen kommer att se ut att falla
15. juli - Församlingens rening
16. juli - Satan framställer sig som Kristus
17. juli - Satan framstiller sig som Kristus ... II
18. juli - Satans mirakler
19. juli - Satans mirakler – II
20. juli - Guds folk sätts på prov
21. juli - Förfärliga ting av övernaturlig karaktär
22. juli - Guds sigill och djurets märke
23. juli - Beseglingen och särlaregnen
24. juli – Kvarlevan och Guds sigill
25. juli - Alla länder följer Amerika
26. juli – Strax före slutet
27. juli - Nationens undergång en följd av nationellt avfall
28. juli - Världen står emot Guds folk
29. juli - Ängeln i Uppenbarelsebokens 18:e kapitel
30. juli - Arlaregn och särlaregn
31. juli – Dags att vakna

Helgelsen, beseglingen och helgedomen
1. augusti - I dessa prövningstidens timmar

2. augusti – Karaktärens innehåll
3. augusti - Karaktär är en själslig egenskap
4. augusti - Kristus vår hjälpare och förlossare
5. augusti - Det höga andliga målet är möjligt att uppnå
6. augusti -Att uppnå högsta möjliga kristna fullkomlighet
7. augusti - Fullkomlighet på det mänskliga området
8. augusti – Ärliga motiv och handlingar
9. augusti - Seger över dåliga vanor
10. augusti - Hela människan måste helgas
11. augusti - I harmoni med Guds lag
12. augusti - Oäkta helgelse
13. augusti - Intryck, känslor, mediciner
14. augusti - Trummor, dans och stoj
15 augusti – Ingen plats för högmod
16. augusti - Vi blir frälsta dag för dag
17. augusti - Vad innebär det att säga att man är omvänd
18. augusti - Helgelsen gäller dem som håller sabbaten
19. augusti – Slå larm!
20. augusti - Sanningens rena märke
21. augusti - Vem får inseglet?
22. augusti - Beseglingstiden är snart slut
23. augusti - Änglarna kan se Guds sigill
24. augusti - Kännetecknet på Guds folk
25. augusti - Sabbatens innebörd och härlighet
26. augusti - Sabbaten är Guds tecken
27. augusti - Studera ämnet om helgedomen
28. augusti - Helgedomens rening
29. augusti – Undervisning från helgedomen i himlen.
30. augusti – De levande inför Guds domstol
31. augusti - Den undersökande domen

Händelser i samband med nådatidens avslutning
1. september - Inför domstolar och rådsförsamlingar

2. september – Vittnen inför världens stora
3. september - Gör dig beredd att möta din Gud!
4. september - Löfte om gudomlig hjälp
5. september - En ny utgjutelse av den Helige Ande
6. september – Slaget vid Harmageddon påbörjas
7. september - Händelserna kommer i en bestämd ordning
8. september - En kort tid med frid
9. september – Ropet om frid och säkerhet
10. september - Guds verk avslutas
11. september - Gud griper in
12. september - Nådetiden går mot sitt slut
13. september - Ingen märker när nådetiden närmar sig sitt slut
14. september - En tid av nöd vars like inte finns
16. september - De sju sista plågorna börjar utgjutas
17. september – Dödsdom beslutad
18. september - Märkta till döds
19. september - Änglars beskydd under nödens tid
20. september - De gudlösa under plågorna
21. september - En nödens tid för Jakob
22. september – Avsikten med trängseltiden
23. september - Herren fäster sin blick på sitt folk
24. september - Den stora nödens tid
25. september - Höjdpunkten i det bedrägliga dramat
26. september - Inga martyrer efter nådatidens slut
27. september - Guds folks befrielse
28. september - Befrielsen sker vid midnatt
29. september – Himmel och jord skakas
30. september - En alldeles särskild uppståndelse

Himlen och jorden under de tusen åren
1. oktober - En särskild uppståndelse av orättfärdiga

2. oktober - Elementen smälter i den glödheta värmen
3. oktober - En levande illustration till den sjunde plågan
4. oktober - Jorden flyr för sin Skapare
5. oktober - Guds lag visar sig på himlen
6. oktober - Dagen och timmen för Jesu återkomst förkunnas
7. oktober - En gyllene morgon
8. oktober - Kristi andra ankomst
9. oktober – I klippgrottor och jordhålor
10. oktober - Hur Kristus uppenbaras vid hans andra ankomst
11. oktober - Domen vid Kristi återkomst
12. oktober - De som har genomborrat honom
13. oktober - De gudlösa dräper varandra
14. oktober - Lammets vrede
15. oktober - Gud griper in vid Harmageddon
16. oktober – Av vilket slag är den sista stora striden?
17. oktober - Var också ni beredda!
18. oktober - De rättfärdigas uppståndelse
19. oktober - De slumrande heligas seger
20. oktober - Uppståndelsens mysterier
21. oktober - Det eviga livet börjar här
22. oktober - Vi skall känna igen varandra
23. oktober - Det saliga hoppet
24. oktober - De rättfärdiga förvandlas
25. oktober - Jorden avfolkas
26. oktober - Satan är bunden
27. oktober - Familjen förenas igen
28. oktober - Änglarna förbereder kronor till de trofasta
29. oktober - En krona till varje helig
30. oktober - Vår förlossning närmar sig
31. oktober – Han har med sig sin lön

Guds dom och den nya jorden
1. november - Satans och hans änglars fångenskap

2. november - Vi skall möta våra beskyddare
3. november - Ingången till Guds stad
4. november - Outsäglig glädje
5. november - De återlöstas tacksamhet
6. november - Himlen är billig nog
7. november – Äntligen hemma
8. november - Överraskningar när vi kommer till himlen
9. november - Fullt tillfredsställande svar
10. november - Trakta efter det som hör himlen till
11. november - De frälstas belöning
12. november - Vad intet öga sett och intet öra hört
13. november - Livgivande frukt
14. november - Tronen omgiven av en regnbåge
15. november - Vi får se kungen
16. november - De ett hundra fyrtiofyra tusen
17. november - En stor skara av alla folkslag
18. november - Själavinnarens lön
19. november - Tänk på de himmelska tingen
20. november - Den himmelska världens härligheter
21. november – Med blicken riktad mot det eviga
22. november - Saliga är de som tvättar sina kläder
23. november - Dom i tusen år
24. november - Kristus vänder på nytt tillbaka till jorden
25. november Satan släpps ut ur sitt fängelse
26. november - De gudlösa förbereder angreppet på det nya Jerusalem
27. november - Domen förkunnas
28. november - Varje gärning förs fram inför rätten
29. november - Kristus är domare
30. november Lön och straff

Händelser i samband med återkomsten
1. december - Ett panorama över den heliga staden

2. december - Historiska personligheter närvarande vid domen
3. december - De gudlösa erkänner att Gud är rättfärdig
4. december - Inte en fläck på Guds karaktär
5. december - Synd och syndare utrotas
6. december - Endast ett minne om synden
7. december - Vi tillhör den kungliga familjen
8. december – Ett uppdrag som ger tillfredsställelse
9. december - De nya himlarna och den nya jorden
10. december – Aldrig mer någon död
11. december - De frälstas arv
12. december - Edens lustgård återställs
13. december - Den eviga världens härligheter
14. december - Hemma i det nya Jerusalem
15. december - Det eviga arvet
16. december - Den triumferande församlingen
17. december – Oväntad lön
18. december – Verksamhet på den nya jorden
19. december - En oförliknelig musik
20. december - Frälsarens förnämsta hederstecken
21. december – Skolan i livet efter detta
22. december - Kristus blir vår lärare
23. december Vårt studium i de kommande tidsåldrarna
24. december – Outtömliga ämnen
25. december - Vi skall utforska universum
26. december - Otaliga världar att besöka
27. december - Spekulationer om den nya jorden
28. december Kärlekens rike
29. december - Sabbaten i evigheten
30. december - Evig trygghet
31. december - Vad som väntar de frälsta i evigheten