Tillbaka

Med Kristus i dag

Översättare: Birgit Örnehult
1973/Skandinaviska Bokförlaget/91-7256-034-7
sida:


Forord (inte av egw)

1.januari - Öppna förrådshuset

2.januari - Vishetens begynnelse
3.januari - Vem kan känna Gud?
4. januari - Ytlig kunskap inte tillräcklig
5. januari - Kristus, det eviga ordet
6. januari - "Den store ”jag är”
7. januari - Samarbete i skapelsen
8. januari - En sorgens dag för universum
9. januari - Syndens gåta
10. januari - Fiendskap mot synden
11. januari - En hoppets stjärna
12. januari - Guds karaktär uppenbarad
13. januari - Vilken överväldigande kärlek
14. januari - Isak, en förebild på kristus
15. januari "Kristus är ”himlastegen”
16. januari - En förebild på kristi första ankomst
17. januari - Den slagna klippan
18. januari - Det levande vattnet
19. januari - Gud som människa
20. januari - Barnet i Betlehem
21. januari - Ett ljus för de unga
22. januari - Ett barn i templet
23. januari - Behåll jesus kvar som ressällskap
24. januari - Alla människors föredöme
25. januari - Betydelsen av jesu dop
26. januari - Frestelsen i öknen
27. januari - Ett liv utan synd
28. januari - Kristus led då han frestades
29. januari - Vår gudomlige förlossare
30. januari - Den himmelska härskarans under
31. januari - Ödmjukhetens storhet

1. februari - Gud uppenbarad i Kristus

2. februari - Kristus i hemmet -
3. februari - Barnens vän
4. februari - Ett budskap till pojkar och flickor
5. februari - Barnmissionärer
6. februari - De fattigas missionär
7. februari - Vårt föredöme
8. februari - Mildhet, kärlek, medkänsla
9. februari - En egenskap gemensam med Gud
10. februari - Den medlidsamme läkaren
11. februari - Han bar våra sjukdomar
12. februari - Att dela med sig av himmelens skatter
13. februari - Den störste läraren
14. februari - Grundlig undervisning
15. februari - Kristus, den gode herden
16. februari - I Herdens famn
17. februari - Guds barn
18. februari - Då människan samarbetar
19. februari - Vill du låta honom komma in? -
20. februari - Den helige ande, vår hjälpare
21. februari - En gömd skatt
22. februari - Har du skrivit in dig?
23. februari - Vilken kärlek!
24. februari - Att bli lik honom
25. februari - Vid den store lärarens fötter
26. februari - Återlöst med kristi blod
27. februari - Guds vrede
28. februari - Korset på Golgata
29. februari - Korset på Golgata

1. mars - Föraktad och övergiven

2. mars - Slagen för våra synders skull
3. mars - Förödmjukelsens djup
4. mars - Golgata kronan på Guds verk
5. mars - Kristus vår gudomlige återlösare
6. mars - Uppståndelse till ett nytt liv
7. mars - Härlig återförening i himmelen
8. mars - Fullkomlig försoning
9. mars - Kristus som segerherre
10. mars - I vårt ställe
11. mars - En medlare iklädd vår natur
12. mars - Då Jesus förmedlar
13. mars - Hel och full frälsning
14. mars - Trygg i varje storm
15. mars - Trygg i hans hand
16. mars - Gudsfruktans hemlighet
17. mars - En bro över avgrunden
18. mars - Den dyrbara pärlan
19. mars - Kristi dyrbara juveler
20. mars - Det bästa i livet
21. mars - Att rätt bruka livets gåva
22. mars - Anförtrott gods
23. mars - Det liv som gud kan använda
24. mars - Rådgivare och vän
25. mars - Att uppfylla livets plikter
26. mars - Det högsta målet
27. mars - Sådd och skörd
28. mars - Slösa inte bort livet
29. mars - Formad efter hans karaktär
30. mars - Himmelens glädje
31. mars - Hjälp i varje nöd

1. april - Ljusets källa

2. april - Kristi välsignelser är världsomspännande
3. april - Ett i kristus
4. april - Förenade som syskon
5. april - Samma plan för alla tider
6. april - Genom kristus till Gud
7. april - En familj i Kristus
8. april - Kristendomens innersta väsen
9. april - Vatten åt den törstige
10. april - Bröd åt den hungrige
11. april - Delaktig i Kristus
12. april - En ny klädnad
13. april - Kristus, vår frid och rättfärdighet
14. april - Rättfärdiggjord genom tro
15. april - Vår fullkomliga förebild
16. april - En frälsare som förmår allt
17. april - Bekännelse inte tillräcklig
18. april - Rättfärdighet efter Guds sinne
19. april - En livsförvandlande tro
20. april - Enfaldig tro och obetingad lydnad
21. april - Karaktärens måttstock
22. april - Inte slavar, utan barn
23. april - Den kristna karaktärens skönhet
24. april - Den vila som Kristus erbjuder
25. april - Under kristi ok
26. april - Sann ödmjukhet
27. april - Ett himmelskt förbund
28. april - Ljus för den ödmjuke
29. april - Jesu blods förtjänster
30. april - Äran tillhör Gud

1. maj - Ett saligt folk

2. maj - Att leva upp till sin bekännelse
3. maj - En individuell tjänst -
4. maj - Fullkomlig genom Kristus
5. maj - Helighetens vetenskap
6. maj - Att förbli i Kristus
7. maj - Äkta frukter
8. maj - Underbara möjligheter
9. maj - Obegränsade höjder att nå
10. maj - Vår dyrbare Kristus
11. maj - Våra ord
12. maj - En gudomlig lyssnare
13. maj - Vårt föredöme i självbehärskning
14. maj - Värdighet utan stolthet
15. maj - Glädje under allvar
16. maj - »Outsäglig och härlig glädje»
17. maj – Under Guds ledning
18. maj - Naturens röst
19. maj - Guds kärlek bevisad i allt
20. maj - Bevis på Guds storhet
21. maj - Tillredelsedagen
22. maj - Genom naturen till naturens Gud
23. maj - Ära Gud i ditt hem!
24. maj - I Guds verkstad
25. maj - Guds andliga tempel
26. maj - Kristi stridsmän
27. maj - Beviset på att vi är hans lärjungar
28. maj - Att vandra i ljuset
29. maj - Ett kraftfullt liv
30. maj - Att efterlikna Kristus
31. maj - Guds nåd som lärare

1. juni - En ny sång i våra hjärtan

2. juni - Inget stillestånd
3. juni - Guds multiplikationstabell
4. juni - Då du växer
5. juni - Kristi fullhet
6. juni - Växer du upp till Kristus?
7. juni - Att växa och bära frukt
8. juni - Tecken på sann helgelse
9. juni - Jesus, vårt allt
10. juni - Ett motiv som håller
11. juni - Det viktigaste först
12. juni - Förberedelse för himmelen
13. juni - Trofast intill änden
14. juni - Hjälparen
15. juni - Våra gudomliga kännetecken
16. juni - Ett med Kristus och fadern
17. juni - Hur Gud ser min karaktär
18. juni - Helighet, ödmjukhet
19. juni - Varför vara stolta?
20. juni - »Hav akt på dig själv»!
21. juni - Kristus i karaktären
22. juni - Ogräs och vete
23. juni - »Såsom ... vi förlåta»
24. juni - Hur du vinner din broder
25. juni - Sök det goda!
26. juni - Får och ulvar
27. juni - Lyssna inte till skvaller!
28. juni - Väldoft av välsignelser
29. juni - Den största tjänsten
30. juni - Vi skall hjälpa varandra

1. juli - Den högsta lärdomen

2. juli - Den störste läraren
3. juli - Det sanna ljuset
4. juli - Att första frälsningens hemlighet
5. juli - Guds ords syfte
6. juli - Visdom från ljusets fader
7. juli - Den kristnes lärobok
8. juli - Sanningens gruvor
9. juli - En röst från Gud

10. juli - Tidsåldrarnas bok
11. juli - Sann kristen bildning
12. juli - Sanning som förvandlar
13. juli - En gudomlig vakt
14. juli - Gyllene löften
15. juli - Källor av tröst
16. juli - En förlust som är en vinst
17. juli - Faran av likgiltighet
18. juli - Kunskapens djup
19. juli - Mänsklig visdom och gudomlig visdom
20. juli - Sanningens upphov och lärare
21. juli - Bibelns huvudämne
22. juli - Har du en egen vilja?
23. juli - Sanningens grund
24. juli - Guds tecken
25. juli - Forntidens trygga stigar
26. juli - Guds trädgård
27. juli - På vilken sida står du?
28. juli - »Avvaktande» kristna
29. juli - Att låta sitt ljus lysa
30. juli - Ljus åt den som älskar ljuset
31. juli - Låt Gud forma dig!

1. augusti - Konungens undersåtar

2. augusti - I Mästarens ställe
3. augusti - Samarbete med Herrens plan
4. augusti - Se upp för satans snaror!
5. augusti - Våra skatter i säkert förvar
6. augusti - Guds rika förrådshus
7. augusti - En säker tillflykt -
8. augusti - En växande tro -
9. augusti - En farlig gäst
10. augusti - Seger över tvivel
11. augusti - Den tro som Gud kan godkänna
12. augusti - Att vårda trons planta
13. augusti - Stark tro stor frid
14. augusti - Tron ser bortom mörkret
15. augusti - Ta tid att tänka!
16. augusti - En helig väktare
17. augusti - En mäktig befriare
18. augusti - Såningstiden
19. augusti - Guds rannsakande blick
20. augusti - Nåd för den som ångrar sig
21. augusti - Från nederlag till seger
22. augusti - Ett starkt försvar mot frestelse
23. augusti - Fri från skuld
24. augusti - Under Guds ledning
25. augusti - Synden som inte kan förlåtas
26. augusti - Försmå inte Guds ande!
27. augusti - Att motstå satan
28. augusti - Nära Gud
29. augusti - Ingen ursäkt för misslyckande
30. augusti - Den ondes slagfält
31. augusti - Den enda säkra vägen

1. september - Min Gud och jag

2. september - Lyssna till Guds röst!
3. september - Guds ledning
4. september - Segerns väg
5. september - De första farliga stegen
6. september - Syndens bedräglighet
7. september - Striden gäller oss
8. september - Förtröstan i prövningens stund
9. september - Och Jesus bad
10. september - Kom ... med mig ... »
11. september - Att bedja rätt
12. september - Mönsterbönen
13. september - Hurdan är Gud?
14. september - En mild, nådefull fader
15. september - Frälsningens villkor
16. september - Jesus-namnets kraft
17. september - Jag beder om vägledning
18. september - Den kristnes skydd
19. september - Vila och stillhet i Gud
20. september - Vi måste kämpa
21. september - Verkningsfull bön
22. september - Daniels exempel
23. september - Kraften i enskild, avskild bön
24. september - Tacksägelse, likt klart porlande strömmar
25. september - Ett jubileum för Jesus?
26. september - Att lida för sanningen
27. september - Kraft genom prövning
28. september - Prövningens härliga resultat
29. september - Varför sorger och prövningar?
30. september - Gå med dina prövningar till Gud!

1. oktober - Till mig personligen

2. oktober - Att bearbeta hjärtats mark
3. oktober - Andlig styrka och kraft
4. oktober - Min nåd är dig nog
5. oktober - Herren är min hjälpare
6. oktober - Känslor inget bevis
7. oktober - Jag har bett för dig
8. oktober - Fullkomlighetens pris
9. oktober - Att leva efter Guds lag
10. oktober - Evig och oföränderlig
11. oktober - Våra gärningar avgör
12. oktober - Lycka i lydnad
13. oktober - Kraft till att lyda
14. oktober - Bevis på vår lydnad
15. oktober - Lagens underbara enkelhet
16. oktober - Guds moralspegel
17. oktober - Lydnadens förmåner
18. oktober - Lydnadens motivering
19. oktober - Grunden till Guds regering
20. oktober - Guds lag i våra hjärtan.
21. oktober - Karaktärens sanna förebild
22. oktober - Livets spel
23. oktober - Fyllda av hans fullhet
24. oktober - Tydligt åtskilda vägar
25. oktober - Svårigheternas utmaning
26. oktober - En tydlig skillnad
27. oktober - Kristi representanter
28. oktober - Var reser du ditt tält?
29. oktober - Vem ger vi vår vänskap?
30. oktober - Gud eller mamon
31. oktober - Att vara Guds barn

1. november - Fly världens nöjen!

2. november - En bestående prydnad
3. november - Daglig självövervinnelse
4. november - Kampen mot onykterheten
5. november - Den kristnes tävlingskamp
6. november - Ett exempel för den kristne
7. november - Guds egendomsfolk
8. november - Våga vara annorlunda!
9. november - Förmåner utan gräns
10. november - En lycklig vandring med Jesus
11. november - Beräkna kostnaden!
12. november - Kasta ut avgudarna!
13. november - Trådar i mänsklighetens väv
14. november - Att handla med Guds gåvor
15. november - Gudsfruktan i små ting
16. november - Räkenskapens dag
17. november - Låt oss använda vår begåvning!
18. november - Rättfärdighetens redskap
19. november - Till hedersamt bruk
20. november - Arbeta där din plats är!
21. november - Trohet i det lilla
22. november - Ingen plats för skolkare
23. november - Tjäna herren av hela hjärtat!
24. november - Bären varandras bördor
25. november - Skön och himmelsk musik
26. november - Förmedlare av ljus och välsignelse
27. november - Föra kristi inbjudan vidare
28. november - Ett outtömligt förrådshus
29. november - Vårt budskap är Kristus
30. november - Gudomens fullhet

1. december - Mannen på golgata upphöjd

2. december - Nu är tid att lysa
3. december - Ljus för en värld i mörker
4. december - Löfte om gudomlig kraft
5. december - Att uppenbara Kristus i farans stund
6. december - Själens fasta borg
7. december - Allt ljusare och ljusare
8. december - Han kommer tillbaka
9. december - Varför herren dröjer
10. december Karaktären uppenbaras
11. december - Var vakna, vakna, vakna!
12. december - Ståndaktig i farans stund
13. december - Villkoren för himmelskt medborgarskap
14. december - Tidsåldrarnas vändpunkt
15. december - En trygg tillflyktsort
16. december - Det skall snart vara över
17. december - Den bästa beteckning vi kan få
18. december - En ständig beredskap
19. december - Avgörandets dag
20. december - Frukta inte, Guds barn!
21. december - Iklädda hans fullkomlighet
22. december - På tröskeln till evigheten
23. december - En plats att dröja vid
24. december - Vi skall se hans ansikte
25. december - Hemligheter som skall avslöjas
26. december - Guds kärleks seger
27. december - Fullbordandet av Guds syfte
28. december - Den glädje som väntar
29. december - Resultatet av Kristi vedermöda
31. december - Äntligen hemma
30. december - Evigheten framför oss