Tillbaka

Ni skall få kraft.

Översättare Sara Kvamme
2002/SDAmedia/91-7256-216-1 - andaktsbok
sida:


Forord (inte av egw)
Anden kommer
1 januari - Löftet om Anden

2 januari - Hjälparen
3 januari - Andens natur: ett mysterium
4 januari - Anden - ett vittne
5 januari - Kristi representant
6 januari - Den himmelska duvan
7 januari - Osynlig som vinden
8 januari - Olja i era kärl
9 januari - Ett ständigt flöde av olja
10 januari - Surdegen i vårt hjärta
11 januari - Levande vatten att dela ut
12 januari - Livgivande sav
13 januari – Himmelrikets ”nya vin”
14 januari - En brinnande eld
15 januari - Tungor av eld
16 januari - Han ger nytt liv
17 januari - Skurar av nåd
18 januari - Anden hjälper oss
19 januari - Anden går i förbön för oss
20 januari - Anden leder oss att bli Guds barn
21 januari - Anden vistas ibland oss
22 januari - Anden besöker oss
23 januari - Anden talar till oss
24 januari - Anden upplyser oss
25 januari - Anden kan bli bedrövad
26 januari - Anden kan dra sig undan
27 januari - Synd mot den helige Ande
28 januari - Att medvetet förkasta Anden
29 januari - Nu är det tid för ånger
30 januari - Anden väntar tålmodigt
31 januari - Anden väntar alltid

Förvandlad av Anden
1 februari - Född på nytt

2 februari - Utvald till frälsning
3 februari - Ett Andens tempel
4 februari - Delaktiga av gudomlig natur
5 februari - Lera i krukmakarens händer
6 februari - Torra ben blir levande
7 februari - Svaga själar blir styrkta
8 februari - Den gudomliga bilden blir återställd
9 februari Hjärtat, blir förändrat
10 februari - Läpparna blir helgade
11 februari - Sinnet blir förnyat
12 februari - Det egna jaget korsfästs
13 februari - Tankarna förändras
14 februari - Smaken förändras
15 februari - Temperamentet tyglas
16 februari - Stoltheten bryts ned
17 februari - Huset görs rent
18 februari - En Kristuslik karaktär
19 februari - Att ha Kristi sinne
20 februari - Att förbli i honom
21 februari - Att se på honom
22 februari - Fullständig i honom
23 februari - Att vila i honom
24 februari - Formad efter hans förebild
25 februari - I samarbete med Anden
26 februari - Fri från syndens förbannelse
27 februari - Helgade men inte syndfria
28 februari - Att ständigt växa
29 februari - Steg för steg mot seger

Andens frukter
1 mars - En helig vällukt

2 mars - Ånger är den första frukten
3 mars - Kärlek
4 mars - Glädje
5 mars - Frid
6 mars - Tålamod
7 mars - Vänlighet
8 mars - Godhet
9 mars - Tro
10 mars - Mildhet
11 mars - Återhållsamhet
12 mars - Självbehärskning
13 mars - Älskvärdhet
14 mars - Barmhärtighet
15 mars - Förnöjsamhet
16 mars. - Tacksamhet
17 mars - Harmoni
18 mars - Enhet
19 mars - Förenade till ett
20 mars - Broderlig kärlek
21 mars - Givmildhet
22 mars - Välgörenhet
23 mars - Renhet
24 mars - Yttre prydlighet
25 mars - Lydnad
26 mars - Tillit
27 mars - Gudfruktighet
28 mars - Helighet
29 mars - Ödmjukhet
30 mars - Beroende
31 mars - Kristuslikhet

Ledd av Anden
1 april - Upplyst genom Anden

2 april - Anden är nödvändig för att vi ska förstå sanningen
3 april - Vägar som Anden leder oss att vandra
4 april - Att gå till ljusets källa
5 april - Att utveckla andlig omdömesförmåga
6 april - Att söka efter skatter
7 april - Att söka efter sanningen
8 april - Att känna den okände
9 april - Att gräva djupare
10 april - Med ödmjuka hjärtan
11 april - Med läraktighet
12 april Med tomma kärl
13 april - Med en bedjande ande
14 april - Att lita på Guds ljus
15 april - Att tro på hans ledning
16 april - Att begrunda Guds Ord
17 april - Att glädja sig över Ordet
18 april - Helgad genom Ordet
19 april - Ledd genom det skrivna vittnesbördet
20 april - Inget ljus ersätter Ordet
21 april - Att inte lita på sin egen inbillning
22 april - Att inte ledas av känslor
23 april - Att inte lita på intryck
24 april - En klar röst bland andra röster
25 april - Beredda att svara för vårt hopp
26 april - Att känna igen falska teorier
27 april - Att skilja sanning från villfarelse
28 april - Att skilja det äkta f rån det oäkta
29 april - Att lägga en fast grund
30 april - Att bygga på klippan

Följd av Anden
1 maj - Alltid hos oss

2 maj - I prövningens stunder
3 maj - Omgiven aven gudomlig sköld
4 maj - I förtvivlans ögonblick
5 maj - Älskade fastän vi felar
6 maj - I den mörkaste timmen
7 maj -Med föräldrar som känner omsorg
8 maj - Vid sidan av mödrar som leder sina små
9 maj - Han svarar på böner om gudomlig hjälp
10 maj - Att leda helgelseprocessen i familjen
11 maj - Han är mycket nära barnen
12 maj - Anden älskar att arbeta med barnen
13 maj - Han är med de unga i Guds familj
14 maj - Ungdomar som får kraft att segra
15 maj - Hjälp att dana en karaktär för himlen
16 maj - Han rör sig bland eleverna
17 maj - Han är ivrig att hjälpa lärare
18 maj - Han går från hus ti II hus med evangelisten
19 maj - Anden ger de rätta orden
20 maj - Han leder förlagsverksamhet
21 maj - Han gör intryck på sinnena genom böcker
22 maj - Han reser med missionärerna
23 maj - Han förjagar mörkret
24 maj - Han uppmuntrar evangeliets bud bärare
25 maj - Han arbetar genom ödmjuka redskap
26 maj - Tillsammans med helgade män och kvinnor
27 maj - Gudomlig hjälp då vi utför samaritens arbete
28 maj - Medlidande och förbarmande: Guds Ande i arbete
29 maj - Han är ivrig att komma med den sista varningen
30 maj - Tiden närmar sig då Guds Ande dras bort
31 maj - När Anden slutligen har dragits bort

Styrd av Anden
1 juni - Det viktigaste arbetet på jorden

2 juni - Världens ljus
3 juni - Jordens salt
4 juni - Sändebud för Kristus
5 juni - Vittnen för korset
6 juni - Att samarbeta med gudomlig kraft
7 juni - Att vara Guds medarbetare
8 juni - Mänskligt samarbete är viktigt
9 juni - Redskap för själars frälsning
10 juni - Ovärdig men användbar
11 juni - Alla medlemmar är kallade att vara missionärer
12 juni - Gud kan välja vem som helst och göra honom lämplig
13 maj - Även barn kan dela med sig av sin tro
14 juni - Världsmission: Anden öppnar dörrar
15 juni - Städerna: fält som vitnar av skörd
16 juni - Vårt grannskap: ett stort arbetsfält
17 juni - Uppfylld av Anden
18 juni - Berörd av helig eld
19 maj - Anden ger de rätta orden
20 juni - Den mänskliga rösten - en kanal för den gudomliga rösten
21 maj - Kärlek - den bästa reklamen för sanningen
23 juni - Ihärdigt arbete - ett sätt att lätta bördor
23 juni - Mänskligt arbete blir verkningsfullt genom Anden
24 juni - Att bevara ett fullständigt beroende av Gud
25 juni - Att följa kaptenens order
26 juni - Att hålla väktarna vakna
27 juni - Hela himmelen är intresserad av själars frälsning
28 juni - Himmelska krafter väntar på oss
29 juni - Ingen tid att förlora
30 juni - En bön om Andens utgjutelse

Andens gåvor
1 juli - Skönheten i mångfalden

2 juli - Att vara Guds redskap
3 juli - Att bli frälsningens förvaltare
4 juli - Använd som en kraft för Gud
5 juli - En gudagiven tro
6 juli - En tro som är verksam
7 juli - Tal et s gåva
8 juli - Sångens gåva
9 juli - Gåvan att bota sjuka

10 juli - Helande kraft genom den store läkaren
11 juli - Gåvan att hela ersätter inte institutioner
12 juli - Inte allt helande kommer från Anden
13 juli - Sanna under kommer åter att utföras
14 juli - Tungotalets gåva: Att tala främmande språk flytande
15 juli - Tung otal et s gåva: Att predika evangelium
16 juli - Att predika Kristus: viktigare än tung otal och underverk
17 juli - Sök efter en övermåttan härlig väg
18 juli - Gud kan använda vanlig händighet
19 juli - Vanliga människor som fått gåvan att tjäna
20 juli - Ingen gåva är större eller mindre
21 juli - Fler gåvor: större ansvar
22 juli - Ungdomar med gåvan att vara levande kanaler
23 juli - Kvinnor med gåvan att vara' till nytta för mänskligheten
24 juli - Mödrar med gåvan att uppfostra sina barn
25 juli - Elever med gåvan att vara vittnen
26 juli - Kolportören med gåvan att vittna
27 juli - Pastorer och lärare ska eftersträva enighet
28 juli - Ansvaret vilar på varje man, kvinna och barn
29 juli - Att be om gåvorna
30 juli - Löfte om ledning så att du ska finna din gåva
31 juli - Att känna behovet av de andliga gåvorna

Inspirerad av Anden
1 augusti - Given genom Guds inspiration

2 augusti - Variation i stil
3 augusti - Olika synvinklar har gjort Intryck på Bibelns författare
4 augusti - Gudomligt budskap på mänskligt språk
5 augusti - Gudomlig närvaro bland människor
6 augusti - Inspirationens olika vägar: profetens
7 augusti - Historikern: om bruket av världsliga källor
8 augusti - Ögonvittnet: inspirerat att avge sitt vittnesbörd
9 augusti - Rådgivaren: ger inspirerade råd
10 augusti - Ledaren: kallar os överlåtelse
11 augusti - Skrivaren: utger på Guds befallning
12 augusti - Syftet med gåvan att definiera sannigen
13 augusti - Att grundfästa biblisk sanning
14 augusti - Att bygga på grunden
15 augusti - Att bemöta fanatism
16 augusti - Att förhindra fanatism
17 augusti - Att undgå läromässiga misstag
18 augusti - Att varna för kommande bedrägerier
19 augusti - Guds plan för församlingens arbete: utbildning
20 augusti - Hälsoevangelism
21 augusti - Förlagsverksamhet
22 augusti - Välfärdsarbete
23 augusti - Arbete med hälsokost
24 augusti - Stöd åt missionsarbete
25 augusti - Råd till ledarna
26 augusti - Gudomliga råd till föräldrar
27 augusti - Uppmuntran åt de felande
28 augusti - Riktlinjer för de unga
29 augusti - Ett sista budskap till de unga
30 augusti - Ljuset som varar ända till slutet
31 augusti - Den rätta inställningen

Med Andens kraft
1 september - Hanok

2 september - Noa
3 september - Abraham
4 september – Josef
5 september – Mose
6 september - Josua
7 september - Debora och Barak
8 september - Gideon
9 september - Samuel
10 september - David
11 september - Salomo
12 september - Elia
13 september - Elisa
14 september - Jesaja
15 september - Jeremia
16 september - Josia och Hulda
17 september - Daniel
18 september - Ester
19 september - Esra och Nehemja
20 september - Serubbabel och Sakarja
21 september - Johannes Döparen
22 september - Jesus vår Herre
23 september - Lärjungarna
24 september - Stefanus
25 september - Diakonen Filippus
26 september - Dorkas
27 september - Paulus
28 september - Timoteus
29 september - Priska och Akvila självunderhållande missionärer
30 september - Uppenbararen Johannes

Redo för Anden
1 oktober - Det största behovet

2 oktober - Den största gåvan
3 oktober - En grundlig reformation
4 oktober - Självprövning och hjärterannsakan
5 oktober - Med samstämt sinne
6 oktober - Att söka harmoni
7 oktober - Att känna vårt andliga behov
8 oktober - Att sätta sig själv åt sidan
9 oktober - Att öppna hjärtat
10 oktober - Att tömma sitt kärl
11 oktober - Med fönstren på vid gavel
12 oktober - Rättfärdighetens sol renar själen
13 oktober - Ögon som ser mot himlen
14 oktober - Från scharlakansrött till vitt
15 oktober - Byte av kläder
16 oktober - Viljan överlåts
17 oktober Jaget tyglas
18 oktober - Ett undergivet sinne
19 oktober - Att flytta undan varje hinder
20 oktober - Att ta emot Andens inflytande
21 oktober - Att förvänta stora ting
22 oktober - Att be om Guds välsignelse
23 oktober - Att lita på hans löfte
24 oktober - En varaktig förbindelse
25 oktober - Verklig uppskattning
26 oktober - Mer förkunnelse
27 oktober - Mer överlåtelse
28 oktober - Mer helgade medlemmar
29 oktober - Mer människokärlek
30 oktober - Mer innerlig bön
31 oktober - En bön för Guds folk

Fylld av Anden
1 november Förnyelse vid pingsten

2 november - Obegränsad tillgång på missionsanda
3 november - En ny pingst
4 november - En särskild tilldelning av andlig nåd
5 november - Genomsyrade av Anden
6 november - Ingen angiven tid
7 november - Utan spänning
8 november - På oväntat sätt
9 november - Till dem man inte väntar sig
10 november - Som det behagar Gud
11 november - Ibland sätts mänskligt maskineri åt sidan
12 november - Ofta förkastad
13 november - Akta er för att motstå Guds Ande
14 november - Inte sinnesrörelse eller extas
15 november - Varken spänning eller sensationsmakeri
16 november - Att inte söka efter originalitet
17 november - Ingen oordning eller fanatism
18 november - Guds verk karakteriseras av lugn
19 november - En andlig revolution
20 november - Anden för med sig glädje och frid
21 november - Den framkallar jublande lovsång
22 november - Broderlig kärlek kommer till uttryck
23 november - Givmildhet och godhet visas
24 november - Fördomar och rasism smulas sönder
25 november - Själviskhet och ohederlighet sopas bort
26 november - Rädslan för att vittna har försvunnit
27 november - Satans vrede väcks
28 november - Sanna och falska väckelser
29 november - Styrka för den svåra prövningens tid
30 november - Nu är det tid att förbereda sig

Segrande i Anden
1 december - En andlig strid

2 december - Soldater för Kristus
3 december - Lycka i tjänsten för vår kapten
4 december - Prövningar och motstånd är till nytta
5 december - Fienden ger inte upp så lätt
6 december - Att blottlägga fiendens planer
7 december - Inte" m i n egen väg"
8 december - Bön ger styrka
9 december - Det finns alltid en öppen dörr
10 december - Att söka en daglig seger
11 december - Varje seger gör nästa lättare
12 december – Löfte om över naturlig styrka
13 december - Närmare Jesus
14 december - Seger ger himlen glädje
15 december - Ingenting är mer oövervinnerligt
16 december - En brand som ryckts ur elden
17 december - Seger på slagfältet
18 december - Att äta av livets träd
19 december - Att bära segrarens krona
20 december - Att vandra med honom i vita kläder
21 december - Att ha sina namn i livets bok
22 december - Bevarad i prövningens stund
23 december - En pelare i Guds tempel
24 december - En plats på hans tron
25 december - Seger genom Kristus
26 december - Genom Lammets blod
27 december - Att följa mönstret
28 december - Försäkran om seger
29 december - Den segrande församlingen
30 december - Kungens arvtagare
31 december - Segervinnare till sist