Tillbaka

Tidsåldrarnas Längtan

Översättning: Emy Grundberg
Min försiktiga språkliga granskning
Tryckt 1944 i Örebro, Närke av Lindhska Boktryckeriet
Utgiven av Skandinaviska Förlagsexpeditionen, Stockholm (Sjundedags-adventistsamfundet)

Världens behov alla folks åstundan är Jesus Kristus. I ingen annan finns frälsning; ej heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta.

Skrivit av L Sundstad


Forord (inte av egw)
Tidens Fullbordan
En Frälsare åt Er
Jesus bärs fram i Helgedomen
Hans Stjärna
Jesu Barndom
Jesus vid tolv Års Ålder i Jerusalem
Jesu Dop
I Frestelsens Öken
Jesus hemför Segern
Vi har funnit Messias
Vid ett Bröllop
I Hans Tempel
Nikodemus
Vid Jakobs Brunn
När vi kommer i Tro…
Vid Gennesarets Sjö
I Hans egen Stad
En Spetälsk och en Lam botas
Sabbatsdagen
Han förordnade tolv
Bergspredikan
Hövitsmannen
Tig, var stilla!
Trons Beröring
De första Evangelisterna
Kom avsides och vila Er
Ge Ni dem att äta
En Natt på Sjön
Traditioner

Bönhörelse
I Korsets Skugga
Jesus förklaras
Till de Lidandes Tjänst
Lövhyddohögtiden
Ibland Snaror
Den gode Herden
Jesus lämnar Galiléen
Den barmhärtige Samariten
Jesus välsignar Barnen
Ett fattas Dig
Lasarus, kom ut!
Prästernas Stämplingar
Sackeus
I Simons Hus
Se, Din Konung kommer!
Ett dömt Folk
Åter i Helgedomen
Jesu Verop över Fariséerna
I den yttre Förgården
På Oljeberget
I Tjänareskepnad
Till Min Åminnelse
Låt inte Era Hjärtan oroas
Getsemane
Inför Hannas och Stora Rådet
Judas
I Pilatus’ Domsal
Golgata

Det är fullbordat
I Josefs Grav
Herren är uppstånden!
Varför gråter Du?
Till Emmaus
Frid vare med Er!
Åter vid Tiberias’ Sjö
Jesu Missionsbefallning
Till Min Fader och till Er Fader