Tillbaka

Väckelse och reformation bland adventfolket

”Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Upp. 3:20. utgiven av:
Sjundedags-Adventistsamfundet "Reformations rörelsen”
Box 758, Stockholm”
Tel. 42 21 33 postgiro n:r 33363

Till vidare upplysning
angående frågor om en väckelse och reformation bland adventfolket ha utkommit en del traktater, vilka på det varmaste kunna rekomenderas för allvarligt och uppriktigt studium och som gratis tillsändas intresserade.
l. Orsakerna till skilsmässan bland adventfolket.
2. Vårt folks tillstånd.
3. Guds största budbärare för en väckelse och reformation.
4. Samvetsfrihet och Guds lag.

Dessutom ha utkommit några mindre skrifter om avfallet och den profeterade reformationen.

Vi vilja även rekommendera vår missionstidning ”Sanningens Väktare,” som utkommer 4 gånger om året och som innehåller artiklar om den närvarande sanningen.

Alla frågor besvaras och önskade upplysningar om reformationens verk gives efter hänvändelse till samfundets adress: Box 758 Stockholm 1 - antingen skriftligen eller muntligen.
Edra syskon i reformationsrörelsen.

Compilation av EGW-citator af Reformadventister, ~1965


Forord (inte av egw)
I Vikten och oföränderligheten av Guds folks grundsatser.
1. Guds grundsatser - upphöjda över alla mänskliga förordningar. Apg.4:19; 5:29.

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.
3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.

II. Vittnesbörden och deras vikt.
1. Vittnesbörden äro givna av Gud. - Jes. 8:20; Ps. 119:129.

2. Vittnesbördens ställning och deras ändamål. - Ps.119:24.
3. Vittnesbörden äro icke syster Whites personliga mening. Ordspr. 29:18; l Tess. 5:19-21

III. Ett stort av fall förutsagt.
1. Allmänna vittnesbörd över avfallet. - Uppb. 3:15-18

2. Vittnesbörd över avfallet bland ledande män och predikanter. Jes. 9:15; Matt. 15:14.
3 Viktiga grundsatser vittnesbördens ljus, från vilka isynnerhet avfallet skedde.
  I Sabbaten. 2 Mos. 31:12-17; Jes. 56:2; 58:13-l4.

  II. Hälsoreformen . - 1 Tess. 5:23; l Kor. 3:16-17.
  III. Modet . - Rom. 12:2; Jes. 3:16-24.
  VI. Politik Rom. 13: 1-7; l Petr. 2:13-14; Joh. 18:36.

IV. En förutsagd reformation.
1. Väckelse och reformation. - Upp. 3:18-21.

2. Förkastelse och skilsmässa. - Amos 3:3.
3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

V. Faran av att förkasta ljuset. Ef. 5:10. 2 Kor. 13: 5.

VI. Vittnesbördens förklaring över “Babylon” .
VII. Särlaregnet. Sak. 10:1.
VIII. Fanatismen i vittnesbördens ljus. - 1 Kor. 15:34; 1 Tess. 5:6; 2 Tim. 2:26.