Kristi Levnadtilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Denna bok är en översättning av det andra och en del av det tredje bandet av ”The Spirit of Prophecy” (Profetians Ande) eller ”The Great Controversy between Christ and Satan” (Den stora striden emellan Kristus och Satan). Författarinnan, fru E. G. White, har själv ordnat originalet till översättning. Översättarna har med avsikt sökt att bevara och återge i vårt språk de tankar och skildringar, som originalet så förträffligt framställer på ett upphöjt och likväl tydligt och hjärtligt språk. På samma gång har man sökt att undvika en tvungen stil i översättningen, så att läsaren rätt skall kunna tilltalas på sitt eget modersmål av denna lärdomsrika och uppbyggliga skildring av Jesu liv.

Kristi underverk och verksamhet som profet och lärare, så väl som hans lidande, död och uppståndelse, är och förblir alltid ett outtömligt ämne för en troende själ. Betraktandet härav väcker hjärtat till andakt och helig vördnad och leder till att älska honom, som har älskat oss så högt, att han för vår skull påtog sig en tjänares skepnad och blev människa, ja, förnedrade sig själv till att bära våra synder och tåligt lida korsets försmädliga död för oss. Det har behagat Gud att upplysa och vägleda författarinnan med sin gode Ande, så att mycket i Jesu liv, som annars var dunkelt för oss, genom denna framställning blir klart. De märkvärdiga händelserna i Kristi liv är framställda i förbindelse med återlösningsplanen och människans frälsning, och Jesu undervisning är överförd på de dagliga plikterna i hemmet på ett sätt, som endast kan bli till välsignelse för den, som vill ge akt därpå och söka att få gott därav.

Det bästa bevis på detta verks förträfflighet, såsom en andlig och kristlig avhandling, finns i dess goda verkningar på den, vilken läser det med uppmärksamhet utan fördom. Det leder människan till att se sin egen ringhet och stora ovärdighet på den ena sidan och Jesu märkvärdiga kärlek, tålamod och ömhet på den andra. Det upphöjer Kristus och framställer honom såsom den ”strålande”, den ”ypperste bland tiotusen”, den älskade, vars väsende är ”ljuvlighet.” Hög. V. 5: 10, 16. Det framställer den falska religionen i dess rätta ljus och uppenbarar Djävulens ränker och listiga anslag, så att man kan bättre upptäcka och undvika dem. Det leder till syndabekännelse och uppmuntrar den sökande själen till att göra framsteg på livets väg. Det gjuter tröstens olja i bekymrade hjärtan och stärker de slappa händerna till ny verksamhet för Herren. Måtte Gud rikligen välsigna denna boks läsning till många själars frälsning.
Utgivarna.