Profetians Ande, band 4tilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Det är med stort nöje, som vi sänder åstad denna bok, Band 4 av serien om ”Den stora Striden mellan Kristus och Satan”. Band 1, som inleds med Satans syndafall, omfattar gammaltestamentlig historia. Band 2 beskriver Kristi liv; Band 3 behandlar apostlarnas liv; och den här volymen ger först en bild av Herrens stora profetia (vilken kort belyser hela den kristna tidsåldern) och blickar sedan på församlingens erfarenheter under det sista slaget föregående den slutliga förlossningen. Den beskriver på ett livligt sätt Guds folks seger, Satans och alla hans efterföljares utplåning, och jordens förnyelse, varmed ändar den ohyggliga konfrontationen mellan Guds Son och mörkrets makter.

Bortsett från Bibeln, framställer föreliggande serie böcker den mest storslagna och intensivt intressanta skildringen av världens historia, från syndens inträde till alltings fullständiga återställande, som någonsin har offentliggjorts. Och eftersom de avslutande tilldragelserna under denna tidsålder är de ödesdigraste – utplånandet av Satan och allt, som har att göra med hans verk, och uppenbarandet av den stundande härligheten, som saknar motstycke i svunna tiders händelser – är också innehållet i den här boken, i många avseenden, än intressantare, än föregående bands. De avslutande kapitlen är synnerligen spännande. Dessa går dock lättast att ta till sig, om man läser samtliga fyra volymer i ett sammanhängande svep.

Till dem, som känt sig besvikna över att detta band inte har getts ut tidigare, skulle vi vilja säga, att vi tror att dröjsmålet var en Guds skickelse, eftersom boken innehåller stoff av stor betydelse och vikt, som inte skulle ha kommit med vid en tidigare publicering. Och ändå innerhåller ej den här volymen allt, som författarinnan kunnat berätta om den här tidsålderns sista scener. Sådant, som inte alls kunde tas med i det här verket (på grund av utrymmesskäl), kommer att offentliggöras senare. Den här boken är redan mera omfattande, än vi tänkt att den skulle vara.

Vi är av den uppfattningen, att vår barmhärtige Fader i Sin vänlighet härmed skänker Sitt väntande folk det ljus och den undervisning, som de särskilt behöver med tanke på de sista dagarnas faror. Gud ger gärna Sin Ande till dem, som ber om det, till dem, som anropar Honom i sanning. Vi tror, att författarinnan har mottagit den Helige Andes ljus vid framställandet av dessa sidor – vid presentationen av arten hos den stora kontroversen mellan Kristus och Satan, så att vi blir varnade för fiendens snaror, och görs beredda på, att tåga in i himmelriket med de heliga.

Även om många häri framställda ämnen verkligen djuplodar – de handlar ju om ”djupen i Gud” {Första Korintierbrevet 2:10} – framförs de på ett språk, som är lätt att förstå. Och det gläder oss att inse, att läsandet av dessa ord kommer att medföra större kärlek till de Heliga Skrifterna, och vördnad för nådens Gud, i vilken vilar visdomens och kunskapens samlade skatter.

Att det här bandet måtte visa sig bli en välsignelse för alla sina läsare, och skänka ära åt den Högste, är den uppriktiga, allvarliga bönen från
Utgivarna.