Råd angående Sabbatsskolans Arbetetilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

(3) Det är av betydelse för sjundedags-adventisternas ständigt tilltagande aktiviteter, att Gud har gett, genom sin budbärare, undervisning, uppmuntran och råd till dem, som är knutna till varje gren i den stora helheten. Sabbatsskolans arbete är inte av mindre betydelse i detta hänseende. Inte endast i de tidigare utgåvorna av Vittnesbörd för Församlingen (Testimonies for the Church) gavs det råd angående Sabbatsskolans arbete, utan också i instruerande artiklar från Ellen G Whites penna, som offentliggjordes genom åren i Sabbatsskolarbetaren (Sabbath School Worker). År 1900 blev många av dessa artiklar samlade och utgivna i en liten bok, som blev allmänt känd som Råd angående Sabbatsskolans Arbete. Under närmare fyrtio år har medarbetare vid Sabbatsskolan i hela världen studerat de värdefulla råden i denna lilla skrift, för att forma denna väsentliga organisation till det kraftfulla verktyg, som den är i dag.

Sedan utgivningen av Råd angående Sabbatsskolans Arbete har ytterligare undervisning rörande denna verksamhetsgren framkommit genom fru E.G. Whites skrifter. Behovet av Sabbatsskolans arbete på hela världsfältet visar, att tiden är kommen, för att samla dessa senare råd om aktiviteterna i denna avdelning och att kombinera dem med råden rörande det övriga arbetet. Den föreliggande boken, Råd rörande Sabbatsskolans Arbete, är en värdig produkt av denna strävan.

(4)Materialet, som har framställts i denna utvidgade utgåva, har gjorts helt aktuellt, och en översikt över innehållet inleder vart och ett av de sex kapitel, som råden har delats in i, för att göra läsningen därav mera tillgänglig vid studium, eller i form av hänvisningar. Ledare för Sabbatsskolan och lärare, liksom samfundsanställda, kommer att finna denna bok ovärderlig i sina strävanden efter, att bygga upp en stark Sabbatsskola. Vid utbildning av lärare kommer man att finna den vara en oundgänglig samling källmaterial, och varje församlingsmedlem kan studera den med stort utbyte.

Generalkonferensens Sabbatsskolavdelning sätter stort värde på Ellen G. White Estates betrodda styrelses arbete vid förberedandet av detta utdrag, och vi sänder ut det med vårt obetingade godkännande. Vi tillägnar verket ånyo den ständigt växande här av ledare för Sabbatsskolan och dess lärare, vars medarbetare kommer att bli duktigare, om de anstränger sig, för att motsvara den standard, som är uppsatt för oss av Herrens Ande. Generalkonferensens Sabbatsskolavdelning.