Tidsåldrarnas Längtantilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Det finns ett ämne, som aldrig förlorar sin aktualitet. Trots alla vetenskapliga framsteg och all kulturell utveckling läser och talar millioner människor med hänförelse om Jesus av Nasaret. Det är något i den evangeliska berättelsen, som riktar en oemotståndlig vädjan till varje generation.

I varje människas hjärta finns en outsäglig längtan efter något, som hon inte äger. Det är Guds avsikt, att denna längtan eller åstundan skall inriktas på den Ende, som allena kan tillfredsställa den. Haggai kallar Honom för ”alla folks åstundan” (eng. övers.), och vi kan även med rätta kalla Honom för alla tidsåldrars åstundan – eller längtan.

Det är denna boks uppgift, att framställa Jesus Kristus som Den, i vilken varje människohjärtas djupaste längtan kan bli tillfredsställd. Många böcker om Jesu liv har blivit skrivna – många utmärkta böcker, stora upplysande verk, väl utarbetade kronologiska avhandlingar, historiska skildringar om seder och bruk, händelser och tilldragelser, som på ett mångsidigt sätt belyser Jesu av Nasarets liv och gärning. Och ändå kan man i sanning säga: ”Ännu har hälften inte blivit sagt.”

Det är emellertid ej detta verks syfte, att framhålla samstämmigheten mellan de olika evangelierna, ej heller att i strängt kronlogisk ordning framställa de djupt betydelsefulla händelserna i Kristi liv eller den dyrbara undervisning Han gav, utan dess syfte är att framställa Guds kärlek, uppenbarad i Hans Son, och den gudomliga skönheten i Kristi liv. På samma sätt som Jesus genom Sin karaktärs godhet drog lärjungarna till Sig och genom Sin personliga närvaro, genom Sin förståelse och medkänsla för dem i all deras svaghet och hjälplöshet och genom Sitt ständiga umgänge med dem förvandlade deras karaktärer från jordiskhet till gudomlighet, från själviskhet till offervillighet, från småsinnad okunnighet och starka fördomar till vidhjärtad insiktsfullhet och djup kärlek till själar från alla folk och raser, är det också denna boks syftemål, att så framhålla den välsignade Frälsaren, att läsaren kan komma i intim kontakt med Honom och finna i Honom – liksom lärjungarna fordom – Jesus den Mäktige, som kan ”till det yttersta” frälsa och till Sin avbild förvandla dem, som genom Honom kommer till Gud. Dock – hur svårt är det icke, att framställa Hans liv! Det är lika svårt, som att med penseln fånga regnbågens levande färger, eller att med notskrift teckna ”sfärernas musik”.

På följande sidor framvisar författarinnan, som hade en mångårig och djup erfarenhet i de ting, som hör Gud till, nya sköna drag från Jesu liv, hon bringar i dagen nya ädelstenar ur det dyrbara juvelskrinet och öppnar för läsaren oanade rikedomar från den Oändliges skattkammare. Nytt ljus kastas över de välkända Bibelorden, vilkas djup läsaren kanhända redan trott sig ha pejlat. I korthet: Jesus Kristus framställs som Gudomens fullhet, syndares oändligt nåderike Frälsare, Rättfärdighetens Sol, en barmhärtig Överstepräst, mänsklighetens store Läkare för all sjukdom och allt ve, den medlidsamme Vännen, den outtröttlige, alltid närvarande och hjälpsamme Följeslagaren, Sitt folks värn, Fridsfursten, den kommande Konungen, den Evige Fadern – höjdpunkten och uppfyllelsen av alla tidsåldrars längtan och hopp.

Denna bok ges ut under bön, att Herren genom Sin Ande måtte göra orden i den till livets ord för många hjärtan, vilkas längtan och åstundan ej blivit tillfredsställd, så att de må lära ”känna Kristus och Hans uppståndelses kraft och delaktigheten i Hans lidanden” och slutligen genom evigheterna dela den fullkomliga glädjen, som aldrig vänder åter och som skall bli fulländningen för alla dem, som i Honom funnit sitt allt i alla – i Honom, är ”härlig framför tio tusen” och vars ”väsen är ljuvlighet”.
Utgivarna