Väckelse och reformation bland adventfolkettilbake

Förord.

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Föreliggande bok ”Väckelse och reformation " blandt adventfolket” är en sammanfattning av samtliga bevis angående avfallet bland adventfolket, varvid profetians andes vittnesbörd utgöra grundvalen i de olika punkterna. Härigenom efterkomma vi många syskons önskan, att framställa avfallet i ljuset av profetians andes vittnesbörd, för att kunna utföra ett ännu mera välsignelserikt arbete för de sökande själarna bland adventfolket. Vi anbefalla denna bok till varje själ för ivrigt studium och önska att särskilt den i vittnesbörden inneslutna sanningens säd skall spira upp i varje läsares hjärta och att Guds Ande måtte fukta den till fruktbärande, personlig förnyelse av det andliga livet.

Vi anmärka uttryckligt, att blott de viktigaste, vittnesbörden här äro återgivna: l. sådana, som tala om den av Gud befallda ställningen till grundsatserna i det trefaldiga änglabudskapet; 2. de, som tala om avfallet i allmänhet; 3. de, som speciellt behandla den av oss intagna ställningen till de ensklida grundsatserna, såsom sabbaten, hälsoreformen o.s.v. och som skildra avfallet från dessa; 4. de, som tala om en förutsagd väckelse och reformation och 5. de, som tala om fanatismen, som framträder och som hotar Guds barn.

Vi lägga denna bok förtröstansfullt i Guds händer, besjälade av den fasta övertygelsen, att den Gud, som ansåg det vara nödvändigt att till räddning för de trogna själarna låta nedskriva sin sanning, också skall skänka alla uppriktiga själar längtan, att i fullständig överensstämmelse med hans vilja med fruktan och bävan sträva efter frälsning. Måtte hans rika välsignelse ledsaga detta sanningens vittne och giva det en rik skörd.
Utgivarna.