Återlösningen Kristi Frestelse kapitel 6. Från sida 77ren sida tillbaka

Hälsa och Lycka

(77)Och varför skulle inte människor göra detta, om lagen som förbjuder dem, har avskaffats? Inget budskap från jorden eller Himmelen kan inpränta motsatsen hos de omåttliga och tygellösa, som är vilseledda med teorin, att lagen om de tio budorden är avskaffad. Många, som bekänner sig vara Kristi förkunnare, förmanar folket till ett heligt liv, medan de själva ger efter för begärets makt och tobakens orenhet. Dessa lärare, som leder folket till, att förakta fysiska och moraliska lagar, kommer att måsta möta ett fruktansvärt facit till sist. rätt

(77)Hälsa, sanning och lycka kan aldrig främjas utan förnuftsgrundad kunskap om och fullständig lydnad mot Guds lag samt fullkomlig tro på Jesus Kristus. Herren använder inget annat medel, för att nå det mänskliga hjärtat. Många bekännande kristna erkänner, att de genom att bruka tobak, ägnar sig åt en smutsig, dyr och skadlig sedvänja. Men de ursäktar sig med, att vanan är för djupt rotad och att de inte kan övervinna den. Med detta erkännande, betygar de sin vördnad för Satan och säger, genom sina handlingar, om än inte i ord, att även om Gud är mäktig, äger Satan större makt. Till bekännelsen säger de: ”Vi är Jesu Kristi tjänare”, medan deras gärningar säger, att de underkastar sig Satans herravälde, eftersom det kostar dem minst besvär. Är detta att segra, som Kristus segrade? Eller är det, att övervinnas av frestelser? Och ovanstående ursäkt framförs av predikande män, som bekänner sig vara Kristi sändebud. rätt

(78)Många är frestelserna och svårigheterna på alla sidor, för att förstöra unga mäns framtidsutsikter, både för den här världen och för nästa. Men den enda vägen till trygghet är, att unga och gamla lever i strikt överensstämmelse med de fysiska och moraliska lagarnas principer. Lydnadens väg är den enda vägen, som leder till Himmelen. Alkohol- och tobaksberoende skulle stundom ge hur mycket pengar som helst, om de på så sätt kunde övervinna sin aptit på dessa kropps- och själsdödande njutningar. Och de, som inte vill underkasta kroppens begär och lidelser förnuftets kontroll, ger efter för dem på bekostnad av fysiska och moraliska förpliktelser. rätt

(78)Offren för en förvänd aptit, påhejade av Satans ständiga frestelser, söker njutning på bekostnad av hälsa och till och med liv, och kommer att stå vid Guds skrank som självmördare. Många har så länge låtit vanan behärska dem, att de har blivit slavar under aptiten. De saknar det moraliska modet, att framhärda i självförnekelse och att uthärda lidande för en tid, genom att tygla och förneka smaken, för att bemästra lasten. Den här klassen vägrar, att segra så, som deras Förlossare gjorde. Utstod inte Kristus kroppsligt lidande och själslig pina å människans vägnar i ödemarken? rätt

(79)Många har så länge låtit aptit och smak styra förnuftet, att de inte har moralisk kraft, att framhärda i självförnekelse och uthärda lidande en tid, tills den misshandlade naturen kan ta itu med sitt arbete och sundhet återställas i systemet. Väldigt många med pervers smak ryggar tillbaka vid tanken på, att begränsa sin diet, och de fortsätter med sina ohälsosamma njutningar. De är inte villiga att segra, som deras Återlösare gjorde. rätt

(79)Vilken scen av exempellöst lidande var inte denna fasta på nästan sex veckor, medan Jesus anfölls av de våldsammaste frestelser! Hur få förstår Guds kärlek till det fallna släktet, genom att Han inte undanhöll Sin gudomlige Son från, att ta på Sig mänsklighetens förödmjukelse! Han utlämnade Sin älskade till skam och vånda, för att Han skulle kunna föra många söner och döttrar till härlighet. rätt

(79)När den syndiga människan urskiljer Guds outsägliga kärlek i, att utge Sin Son att dö på korset, kommer vi bättre att förstå, att det är en oändlig vinst, att segra som Kristus segrade. Och vi kommer att förstå, att det är evig förlust, om vi vinner hela världen, med all dess glädje och härlighet, och ändå förlorar själen. Himmelen är billig nog till varje pris. rätt

(79)På Jordans stränder förkunnade rösten från Himmelen, åtföljd av manifestationen från den utomordentliga härligheten, att Kristus var den Eviges Son. Satan skulle personligen möta Överhuvudet för det rike, som han hade kommit, för att störta. Om han misslyckades, visste han, att han var förlorad. Därför stod kraften i hans frestelser i överensstämmelse med storheten hos den målsättning, som han skulle förfela eller uppnå. I fyra tusen år, ända sedan det förkunnades för Adam, att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud, hade han tänkt ut sitt angrepssätt. rätt

(80)Han ansträngde sig kraftfullast, för att besegra Kristus, då Han var hungrig – Han, som uthärdade de svåraste hungerkval. Syftet med den vunna segern var inte bara, att vara ett föredöme för dem, som har fallit under begärets makt, utan också att kvalificera Återlösaren för Hans särskilda arbete, att nå ända ned på djupet av mänskligt lidande. Genom att inom Sig Själv erfara styrkan hos Satans frestelser, samt av mänskliga lidanden och skröpligheter, skulle Han veta, hur Han skulle bistå dem, som skulle anstränga sig, för att hjälpa sig själva. rätt

(80)Inga pengar kan köpa en enda seger över Satans frestelser. Men det, som pengar är värdelösa att uppnå – vilket är redbarhet, beslutsam ansträngning och moralisk kraft – möjliggör genom Kristi namn, att vinna ädla segrar på aptitens område. Tänk, om konflikten skulle kosta människan till och med livet? Tänk, om slavarna under dessa laster verkligen dör i kampen, för att befria sig från begärets kontrollerande makt? Då dör de för en god sak. Och om segern vinns till priset av människoliv, är den inte alltför dyrt förtjänad, om segraren kan komma upp i den första uppståndelsen och få segervinnarens belöning. rätt

(80)Allt är alltså vunnet. Men livet kommer inte att offras i kampen, för att övervinna onda begär. Och det är säkert, att om vi inte segrar som Kristus segrade, kan vi inte få en plats med Honom på Hans tron. De, som inför ljus och sanning förstör mental, moralisk och fysisk hälsa genom njutning av något slag, kommer att förlora Himmelen. De offrar sina gudagivna krafter till avgudar. Gud förtjänar och gör anspråk på våra första och mest upphöjda tankar och vår heligaste tillgivenhet. rätt

(81)Till ett oändligt pris har Kristus, vår Återlösare, köpt varje förmåga och själva vår existens, och alla våra välsignelser i livet har köpts åt oss till priset av Hans blod. Skall vi ta emot välsignelserna och glömma Givarens anspråk? Kan någon av oss samtycka till, att följa våra böjelser, hänge oss åt begär och passioner och leva utan Gud? Skall vi äta och dricka som djur och inte mer förknippa tanken på Gud med allt gott vi njuter av, än de stumma djuren gör? rätt

(81)De, som utför beslutsamma ansträngningar i Erövrarens namn, för att övervinna varje onaturligt begär från aptiten, kommer inte att dö i konflikten. I sina strävanden efter, att behärska begäret, ställer de sig i rätt förhållande till livet, så att de kan åtnjuta hälsa och Guds ynnest och ha ett riktigt grepp om det odödliga livet. rätt

(81)Tusentals säljer ständigt fysisk, mental och moralisk kraft för smakens njutning. Var och en av våra förmågor har sitt särskilda ämbete, och ändå är de alla ömsesidigt beroende av varandra. Och om balansen bevaras noggrant, hålls de i harmonisk verkan. Inte en enda av dessa förmågor kan värderas i kronor och ören. Och ändå, för en god middag, för alkohol eller tobak, säljs de. Och medan personen är paralyserad av begärets njutning, behärskar Satan sinnet, och anför i varje slags brott och elakhet. Gud har befallt oss, att bevara varje förmåga vid sund vigör, så att vi kan ha en klar uppfattning om Hans krav och så att vi kan fullkomna helgelsen i gudsfruktan. rätt

nästa kapitel