Vägen till mognad kapitel 1. Från sida 21.     Från sida 13 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Sann fostran och utbildning ursprung och mål

(21) "Att känna den Helige är förstånd." (Ords 9:10)
"Så låt oss lära känna Herren." (Hos 6:3) rätt

(21)Vår uppfattning om uppfostran och utbildning är alltför begränsad. Vi behöver vidgade vyer och högre mål. Verklig utbildning innefattar mer än att vi följer vissa studielinjer. Det innebär mer än bara en förberedelse för det liv vi nu lever. Det handlar om hela människan och hela hennes existens. rätt

(21)Sann fostran och utbildning innebär en harmonisk utveckling av våra fysiska, mentala och andliga förmågor. En sådan utveckling ger rätt förutsättningar för att vi ska kunna tjäna och verka med glädje både i det här livet och i en kommande värld. rätt

(21)Bibeln visar att en sådan fostran härstammar från Gud: "I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda." Kol 2:3. "Hos honom finns vishet och makt, hos honom råd och förstånd." Job 12:13. rätt

(21)Världen har haft många stora lärare som med sina skarpa intellekt har bedrivit omfattande forskning och vars uttalanden har stimulerat till eftertanke och öppnat dörren till stor kunskap. De har hedrats som mänsklighetens ledare och välgörare, men det finns En som står ännu högre. Vi kan följa de intellektuella jättarna så långt tillbaka som de historiska källorna räcker men mänsklighetens ljus fanns före dem. rätt

(21)På samma sätt som månen och planeterna i vårt solsystem återspeglar solens ljus, återspeglar världens tänkare, när deras undervisning är korrekt, strålarna från rättfärdighetens sol. Alla lysande tankar och alla strålande intellekt härstammar från Gud. rätt

(22)Kunskapens källa
I vår tid talas det mycket om hur viktig en högre utbildning är och vad en sådan utbildning innebär. Den bästa högre utbildningen kommer från honom som är "vishet och makt". Job 12:13. "Herren är den som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd." Ords 2:6. rätt

(22)All god kunskap och utveckling härstammar från Gud. Vart vi än vänder oss på det fysiska, intellektuella eller andliga planet, märker vi den kunskapen, förutom i syndens förödande spår. Vilket område vi än vill utforska för att nå sanningen, kommer vi att möta den osynliga, mäktiga intelligens som finns överallt. Människan med sitt begränsade intellekt får lära känna en oändlig Gud. Effekten aven sådan gemenskap både på kropp och själ går inte att mäta. rätt

(22)Den allra högsta formen av fostran och intellektuellt framåtskridande sker i den gemenskapen. Det är Guds egen metod för människans utveckling. "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom." Hos 6:3. Det är Guds budskap till oss människor. Såfick Adam sin kunskap. När Adam bodde i Eden i sitt syndfria tillstånd, var det vad Gud lärde honom. rätt

(23)Förändringar
Om vi vill förstå vad som egentligen innefattas i god fostran och utbildning behöver vi se både på människans natur och på vilken avsikt Gud hade när han skapade henne. Till bilden hör också de förändringar som inträffade när människan lärde känna det onda. Grundläggande är naturligtvis också att Gud, trots människans uppror, ändå vill fullfölja sina storslagna planer när det gäller att fostra oss människor. rätt

(23)När Adam skapades, var han till sin fysiska, intellektuella och andliga natur mycket lik sin upphovsman. "Gud skapade människan till sin avbild." 1 Mos 1:27. Det var hans avsikt att ju längre människan levde, desto bättre skulle hon återspegla sin skapares storhet. rätt

(23)Vi kan utveckla alla våra förmågor och ständigt växa till i duglighet och styrka. Spännvidden är oändlig när det gäller att utveckla våra talanger. Världsalltets mysterier, "den Allvises underbara verk" som nämns i Job 37:16, inbjöd till att bli utforskade. rätt

(23)Vi människor fick den oerhörda förmånen att kunna umgås med Gud förtroligt, ansikte mot ansikte. Om vi hade förblivit trogna mot Gud hade .vi fått behålla den möjligheten. För evigt skulle vi ha fortsatt att skaffa oss ny kunskap och upptäcka en aldrig sinande lycka. Allt bättre skulle vi ha förstått Guds vishet, makt och kärlek. Vi skulle bättre och bättre ha uppfyllt Guds avsikt med skapelsen och återspeglat Skaparens storhet. rätt

(23)RäddningsplanMen vi gick miste om allt det på grund av vår olydnad. Synden har förstört Guds avbild och likheten med Gud har nästan helt utplånats. Våra fysiska krafter har blivit svagare, vår tankeförmåga har minskat och vår andliga klarsyn har förmörkats. På grund av vårt uppror mot Gud drabbas vi också av döden. Ändå är inte allt hopp ute för människorna. I oändlig kärlek och nåd har Gud utformat en plan om räddning, och vi har fått en nådatid. rätt

(24)Målet med den räddningen är att återupprätta Skaparens bild i oss, att föra oss tillbaka till den fullkomlighet vi skapades i och att befrämja kroppens, sinnets och själens utveckling så att Guds avsikt med att skapa oss kan bli förverkligad. Det är målet för all sann fostran och utveckling, livets verkliga mening. rätt

(24)Den kärlek som ligger till grund för skapelsen och befrielsen utgör också grunden för sund utveckling. Det framgår av den lag som Gud har gett oss som ett rättesnöre för livet. Det förnämsta och viktigaste budet lyder: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd." Luk 10:27. rätt

(24)När vi älskar Gud, som är evig och allvetande, med all vår kraft, allt vårt förstånd och av hela vårt hjärta, innebär det att vi utvecklar alla våra förmågor på bästa sätt. Det betyder att Guds avbild upprättas i hela människan - både i kroppen och hennes inre. rätt

(24)Det andra budet är av samma slag: "Du skall älska din nästa som dig själv." Matt 22:39. Kärlekens lag uppmanar oss att helhjärtat tjäna Gud och våra medmänniskor med allt vi har och är. När vi lever så för att vara till hjälp för andra, märker vi att det är vi själva som får ut mest av det. rätt

(24)Osjälviskhet är grunden för all sann utveckling och den förfinar och förstärker alla våra förmågor. Vi får allt större del av Guds natur. När vi tar emot himlen inom oss förbereder vi oss för gemenskapen där. rätt

(25)Visar på Gud
Eftersom all sann kunskap härstammar från Gud, måste det första målet för all undervisning vara att dra uppmärksamheten till honom och det han har uppenbarat om sig. Adam och Eva fick kunskap genom direkt kontakt med Gud, men de lärde också känna honom genom hans verk. Allt det som Gud skapade var i sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd ett uttryck för Guds tankar. rätt

(25)För Adam och Eva överflödade naturen av bevis på Guds vishet. Men som en följd av människans överträdelse avstängdes hon från den undervisning hon tidigare fått i sin direkta gemenskap med Gud, och även i hög grad från hans verk. rätt

(25)Vår jord som är vanställd och förorenad av synd, återspeglar bara svagt Skaparens storhet. Fortfarande kan vi emellertid dra lärdomar från Gud i naturen. I allt han har skapat kan vi fortfarande ana hans hand. Naturen vittnar även i vår tid om sin Skapare. Ändå är det vi ser ofullständigt och ofullkomligt. Och vi syndiga människor, med vårt försvagade intellekt och vår förmörkade klarsyn, kan inte längre tolka det vi ser på rätt sätt. Vi behöver bättre kunskap om Gud, och den finns i Bibeln. rätt

(25)Bibeln är den fulländade normen för allt som är sant, och som sådan bör den få den främsta platsen i undervisningen. All undervisning värd namnet förmedlar kunskap om Gud som Skapare, och om Jesus som Frälsare, så som de framstår i Bibeln. rätt

(25)Alla är vi skapade till Guds avbild och utrustade med egenskaper som liknar Skaparens - vår personlighet och förmåga att tänka och handla. De som har utvecklat de förmågorna och som bär ansvar eller är ledare, påverkar genom sin personlighet vårt sätt att vara. rätt

(26)Självständigt tänkande
All sann undervisning har som mål att utveckla sådana förmågor och träna ungdomarna till att tänka självständigt och inte bara återge andras tankar. Uppmana elever och studerande ungdomar att vända sig till själva källan för all sanning, till den oändliga kunskap som ligger i naturen och i allt som Gud uppenbarar - i stället för att bara låta dem läsa om det andra har sagt eller skrivit. När de begrundar så viktiga faktorer som livsuppgift och levnadsöde, kommer deras intellekt att utvecklas och skärpas. rätt

(26)Med en sådan målsättning kan skolor av alla slag forma ungdomar som inte tvekar att tänka och handla självständigt, ungdomar som inte låter sig styras av omständigheter, ungdomar med rörligt intellekt, förmåga att tänka klart och mod att stå för sin övertygelse. rätt

(26)En sådan utbildning omfattar mer än intellektuell och fysisk träning. Den stärker karaktären på ett sådant sätt att man inte uppoffrar sanning och rätta tankar på grund av själviska begär eller världslig ambition. Den ger också viljestyrka att motstå det onda. Dessutom leder den till att alla motiv och önskningar underkastas rättfärdiga principer i stället för att styras av något ont begär som alltför ofta utvecklas till en förstörande kraft i personligheten. När vi lär känna Guds karaktär förnyas vårt inte och själen återskapas till hans avbild. rätt

(26)Vilken utbildning kan nå högre? Vad kan mäta sig med den? rätt

(27) "Men visheten, var finns hon, och var har förståndet sin boning? Priset för henne känner ingen människa, hon står ej att finna i de levandes land... Hon köps inte för ädlaste metall, med silver betalas ej hennes värde... Guld och glans kan ej liknas vid henne, hon fås ej i byte mot gyllene klenoder. Koraller och kristall må inte ens nämnas, svårare är att skaffa sig vishet än pärlor." Job 28:12-18. rätt

(27)Ständig utveckling
Guds mål för oss som är hans barn, är högre än våra tankar kan nå. Att likna Gud är det mål vi ska sträva efter. Här ställs vi inför en uppfordran till ständig utveckling. Vi har ett mål att nå, ett ideal att eftersträva som omfattar allt som är gott, rent och ädelt. Med en sådan livssyn kan vi nå så långt det är mänskligt möjligt i verklig kunskap. Men motivet bakom alla ansträngningar kommer att ligga lika långt från själviska och materiella intressen som himlen är högre än jorden. rätt

(27)De som följer Guds plan och förmedlar kunskap om honom till barn och ungdomar och medverkar till att deras personlighet formas i harmoni med Gud har en mycket ansvarsfull uppgift. De som väcker en. önskan hos andra att nå Guds ideal ger en utbildning som är lika hög som himlen och lika vidsträckt som universum. En sådan fostran och tillväxt kan inte fullföras här i livet utan kommer att fortsätta i den kommande världen. En sådan bildning tillförsäkrar den framgångsrike lärjungen en befordran från det här livets förberedande skola till den högre kursen, skolan i Guds rike. rätt

nästa kapitel