Vägen till mognad kapitel 20. Från sida 202.     Från sida 185 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Bibelundervisning och bibelstudium

(202) "De visas öron söker kunskap" (Ords 18:15) och letar" efter henne som efter en skatt." (Ords 2:4) rätt

(202)Som barn, ungdom och man studerade Jesus skrifterna. Som litet barn satt han varje dag i knät på sin mor och blev undervisad ur profeternas skriftrullar. I sin ungdom tillbringade han ofta en ensam timme i bön, och han studerade Guds ord tidigt på morgonen och i kvällens skymning på bergssluttningarna eller bland träden i skogen. I hans prästerliga verksamhet vittnar hans detaljerade kunskap om Gamla testamentets skrifter om hur noga han läst dem. rätt

(202)På samma sätt som han fick sin kunskap, kan vi få vår. Hans underbara makt, både den intellektuella och den andliga, vittnar om hur värdefull Bibeln är som lärobok. rätt

(202)Vår far i himlen glömde inte barnen när han gav sitt ord. Ingenstans bland allt det som människor har skrivit kan man väl finna något som bättre än berättelserna i Bibeln påverkar de små och lämpar sig för att väcka deras intresse? rätt

(202)De enkla berättelserna förklarar de viktiga principerna i Guds lag. Därför kan föräldrar och lärare använda de bilder som passar barnens uppfattningsförmåga bäst, och de kan börja mycket tidigt med att följa Guds befallning om sina lagar: "Du skall inskärpa dem hos dina barn och om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp." 5 Mos 6:7. rätt

(203)Praktiska jämförelser, tavlor, kartor och bilder är bra hjälpmedel när man ska förklara det som står i Bibeln och fästa det i minnet. Föräldrar och lärare borde ständigt vara på jakt efter bättre metoder. När vi undervisar om Bibeln bör våra tankar vara utvilade vi ska använda våra bästa metoder och våra djupaste ansträngningar. rätt

(203)När vi ska väcka en kärlek hos barnen för att läsa Bibeln och-stärka den kärleken, spelar det stor roll vad vi gör av andakterna i hemmet. Morgon- och kvällsandakterna bör vara de bästa och nyttigaste stunderna på hela dagen. Tala om att inga oroliga, ovänliga tankar får störa, att föräldrar och barn samlas för att träffa Jesus och för att bjuda in änglarna till hemmet. rätt

(203)Andakter fyllda av liv
Gör andakterna korta och fyllda av liv. Anpassa dem till omständigheterna och variera dem från gång till gång. Alla bör få vara med och läsa högt ur Bibeln och lära sig och ofta upprepa Guds lag. Barnen blir mer intresserade om de ibland själva får välja texter från Bibeln. Ställ frågor till dem om lagen och låt dem ställa frågor. Berätta allt som kan hjälpa till att förklara vad texterna betyder. Om andakten inte är alltför lång, kan de små få ta del med bön och sång, även om det bara blir en enda vers. rätt

(203)Det kräver noggrann förberedelse för att en sådan andakt ska bli vad den bör vara. Föräldrarna bör ta sig tid varje dag för att läsa Bibeln med barnen. Det kommer utan tvivel att kräva ansträngning och planering och en viss uppoffring, men den ansträngningen kommer att vara värd besväret. rätt

(204)För att förbereda sig för att undervisa om Guds ww befaller Gud föräldrarna att gömma den inom sig. "Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta", säger han, "och du skall inskärpa dem hos dina barn." 5 Mos 6:6, 7. rätt

(204)För att barnen ska bli intresserade av Bibeln måste vi själva vara intresserade. Om vi ska kunna väcka en kärlek hos dem för att läsa den, behöver vi själva tycka om den. V år undervisning kommer bara att få stort inflytande, om vi visar med vårt eget exempel och vår inställning vad vi vill lära barnen. rätt

(204)Vis auktoritet
Gud kallade Abraham till att undervisa om hans ord. Han utvalde honom till att bli stamfar för ett stort folk, därför att han såg att Abraham skulle undervisa sina barn och sitt hushåll om principerna i Guds lag. rätt

(204)Det som gav kraft åt Abrahams undervisning var det inflytande hans liv hade. Hans stora hushåll bestod av över tusen personer. Många av dem var familjeöverhuvuden och många hade nyligen vänt om från hedendomen. Ett sådant hushåll krävde en fast hand vid rodret. Inga svaga, vacklande metoder dög. Gud sade om Abraham: "Därtill har jag utvalt honom, för att han skall befalla sina barn och sitt hus efter sig." 1 Mos 18:19. Abraham utövade sin auktoritet med sådan vishet och mildhet att han vann andra. rätt

(204)Den himmelska Väktaren vittnade: De skall "hålla Herrens väg och utöva rättfärdighet och rätt." 1 Mos 18:19. Och Abrahams inflytande sträckte sig längre än till hans hushåll. Överallt där han slog upp sitt tält reste han ett altare bredvid det för att offra och tillbe. När han tog ner tältet fick altaret stå kvar. Många kananeer som hade lärt känna Gud genom hans tjänare Abrahams liv, stannade vid altaret för att offra till Jehova. rätt

(205)Undervisningen om Guds ord idag kommer att bli lika effektiv om lärarnas liv troget återspeglar Guds ord. rätt

(205)Det räcker inte att känna till det som andra har tänkt eller lärt sig om Bibeln. I domen måste alla svara för sig själva inför Gud, och alla behöver själva lära sig vad som är sanning. Om studiet ska vara till nytta, måste eleven bli engagerad. rätt

(205)Ta vara på barnens intresse
Särskilt de som handskas med barn och ungdomar, som skiljer sig mycket åt i sitt temperament, sin uppfostran och sina tankebanor får inte förlora Bibeln ur sikte. När vi undervisar barnen om Bibeln, kan vi lära oss mycket av att se i vilken riktning deras tankar går och vad de är intresserade av, för då kan vi väcka deras intresse för att se vad Bibeln säger. Han som har skapat oss med våra olika läggningar, har gett något för alla i sitt ord. När eleverna ser att Bibelns undervisning passar in på deras eget liv, kan vi undervisa dem i att betrakta Bibeln som rådgivare. rätt

(205)Hjälp dem att uppskatta skönheten i den. Man rekommenderar många böcker utan verkligt värde, böcker som är spännande och osunda, eller tillåter åtminstone att de används på grund av sitt skenbara litterära värde. Varför skulle vi leda våra barn till att dricka ur sådana förorenade strömmar, när de kan få gratis tillgång till de rena källorna i Guds ord? Bibeln har en rikedom, en styrka och ett tankedjup som är outtömligt. Uppmuntra barnen och ungdomarna att söka efter de skatter som finns både i tankar och uttryck i Bibeln. rätt

(206)När värdet av allt det fängslar eleverna på det här sättet, kommer frigörande och lugnande kraft att röra vid dem. De kommer att dras till Gud som har visat sig för dem. Och då är det bara få som inte vill lära känna hans verk och hans vägar bättre. rätt

(206)Kunskap genom Anden
Den som studerar Bibeln, bör få lära sig att närma sig den i en läraktig anda. Vi bör inte söka efter bevis i Bibeln för att få stöd för våra uppfattningar, utan för att få veta vad Gud anser. rätt

(206)Vi kan bara få en djup kunskap om Bibeln med hjälp av den Ande som gav ordet. Och för att få den kunskapen måste vi leva efter det. Vi ska lyda allt som Guds ord befaller. Vi kan göra anspråk på allt det lovar. Det påbjuder att vi ska leva av den kraft vi får i det. Det är bara när vi ser Bibeln på det sättet som vi kan läsa den effektivt. rätt

(206)Bibelstudium kräver att vi gör ihärdiga ansträngningar och har uthålliga tankar. Lika ivrigt och energiskt som en gruvarbetare gräver efter en guldskatt i jorden måste vi söka efter skatten i Guds ord. rätt

(206)För dagligt studium är vers-för-vers-metoden oftast bäst. Den som läser tar en vers och koncentrerar sig på att förstå vilken tanke Gud lagt i den versen för honom. Sedan håller han fast vid den tanken tills den fastnar. Ett avsnitt som man läser på det sättet tills betydelsen blir klar, är värdefullare än att läsa igenom många kapitel utan något klart syfte i tankarna. Det ger ingen positiv lärdom. rätt

(206)En av huvudorsakerna till intellektuell otillräcklighet och moralisk svaghet är att vi inte koncentrerar oss på det som verkligen är viktigt. Vi berömmer oss av hur omfattande litteraturen är, men att läsa ett stort antal böcker även böcker somi sig själva inte är skadliga - kan definitivt vara skadligt. Med den enorma flod av trycksaker som ständigt kommer från pressarna gör gamla och unga det till en vana att läsa fort och ytligt och går därmed miste om förmågan att hålla tankarna samlade och vid liv. rätt

(207)Dessutom är en stor del av de tidskrifter och böcker som översvämmar landet som paddorna i Egypten, inte bara banala, onyttiga och försvagande utan de är orena och förnedrande. Följden blir inte bara att de påverkar och bedövar tankarna utan de ödelägger och förstör vårt inre. Ett sinnelag och ett hjärta som är oföretagsamma och utan mål, blir lätt byte för det onda. Det är på sjuka, livlösa organismer som röta slår rot. Ett förslöat sinne blir Satans verkstad. Om vi riktar tankarna mot höga och andliga ideal, om vi har en hög och engagerad målsättning i livet, har det onda svårt att få fotfäste. rätt

(207)Ungdomarna bör få lära sig att de ska läsa Guds ord noga. När de förstått det, utgör det ett mäktigt hinder mot frestelse. "Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte skall synda mot dig." "Efter dina läppars ord, och vad människor än må göra, tar jag mig till vara för våldsverkares stigar." Ps 119:11; 17:4. rätt

(207)Bibeln sin egen tolk
Bibeln är sin egen tolk. Vi bör jämföra bibeltext med bibeltext. När vi läser bör vi lära oss att se Guds ord som ett helt och att se förhållandet delarna emellan. Vi bör skaffa oss kunskap om det stora huvudämnet, om Guds ursprungliga plan för världen, om hur den stora striden uppstod och om räddningen från synd. rätt

(208)Vi bör förstå de två principer som kämpar om övertaget och bör lära oss att följa dem genom historien och profetiorna till deras stora fullbordan. Vi bör se hur den striden finns med överallt i människans erfarenheter, hur vi i alla handlingar i livet själva visar den ena eller andra av de två motstridande krafterna, och hur vi - antingen vi vill det eller inte - redan nu bestämmer på vilken sida i striden vi ska stå. rätt

(208)Alla delar av Bibeln är inspirerade av Gud och är till nytta. Vi ska inte ägna Gamla testamentet mindre uppmärksamhet än Nya. När vi läser Gamla testamentet kommer vi att finna att levande källor bubblar fram, där den som bara läser vårdslöst enbart ser en öken. rätt

(208)Uppenbarelseboken tillsammans med Daniels bok kräver särskilda studier. Alla gudfruktiga lärare behöver tänka på hur de bäst ska förstå och presentera det kristna budskap som vår Frälsare personligen kom för att visa för sin tjänare Johannes: "Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske." Upp 1:1. Ingen behöver bli missmodig när han läser Uppenbarelseboken på grund av att det finns symboler som kan verka underliga. "Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser." Jak 1:5. rätt

(208) "Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära." Upp 1:3. rätt

(208)När en verklig kärlek till Bibeln vaknar hos oss och vi läser den och börjar förstå hur omfattande ämnet är och hur värdefulla skatterna där är, kommer vi att vilja ta vara på alla tillfällen att lära känna Guds ord. Studiet av Guds ord är inte begränsat till någon särskild tid eller plats. rätt

(209)Utnyttja varje tillfälle
Att studera Bibeln regelbundet är det bästa sättet för oss att lära oss att tycka om den. Vi bör ständigt ha Bibeln med oss. När vi har tillfälle, så kan vi läsa en text och tänka över den. När vi går på gatan, väntar på en station, väntar på en avtalad tid, kan vi använda möjligheten att få någon värdefull tanke ur sanningens skattkammare. rätt

(209)Det som starkast motiverar vårt inte är tro, hopp och kärlek. Verkligt bibelstudium påverkar sådant. Bibelns yttre skönhet, skönheten i bildspråket och uttrycken utgör bara så att säga bakgrunden för den verkliga skatten helighetens skönhet. rätt

(209)När vi läser om de män som vandrade med Gud, får vi glimtar av Guds härlighet. Vi ser all skönhet på jorden och i himlen bara som en svag återspegling av honom vars hela "väsende är ljuvlighet". "När jag blir upphöjd från jorden", sade han, "skall jag dra alla till mig." Joh 12:32. rätt

(209)När vi läser Bibeln och ser på Frälsaren vaknar de hemlighetsfulla krafterna tro, beundran och kärlek inom oss. Vi fäster blicken på Jesus, och när vi ser växer vi och blir mer och mer lik den vi beundrar. Aposteln Paulus ord blir själens språk: "Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus... Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden." Fil 3:8-10. rätt

(209)De strömmar med himmelsk fred och den oändliga glädje vi fått inom oss av Guds inspirerade ord, kommer att bli en mäktig flod med ett inflytande som ger välsignelse åt alla som kommer inom räckhåll för den. Dagens ungdomar bör, om de växer upp med Bibeln i hand, bli de som tar emot och delar med sig av den livgivande energin iden. Vilka strömmar av välsignelse skulle då inte flöda ut till världen! Det skulle vara förebilder vars förmåga att hela och trösta vi knappt kan föreställa oss - floder med levande vatten, källor som blir till evigt liv. rätt

nästa kapitel