Vägen till mognad kapitel 35. Från sida 321.     Från sida 301 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Skolan i evigheten

(321) "De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna." (Upp 22:4) rätt

(321)Himlen är en skola. Ämnet är universum. Läraren är Gud som är oändlig. En del av den skolan grundades i Edens trädgård, och när planen om befrielse från synd för människorna fullförts, kommer undervisningen att börja igen i Edens skola. rätt

(321)"Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom." 1 Kor 2:9. Det är bara genom hans ord vi kan få kunskap om sådant, och till och med det kan bara delvis visa hur det kommer att bli. rätt

(321)Så här beskriver profeten på Patmos var evighetens skola ska ligga: "Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta... Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man." Upp 21:1, 2. rätt

(321) "Staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa." Upp 21:23. rätt

(321)Mellan den skola som grundades i Edens trädgård vid världens början och evighetens skola ligger hela världens historia - historien om människans synd och lidande, om Guds offer och om seger över död och synd. rätt

(322)Men det är inte alla villkoren i den första skolan i Edens trädgård som kommer att gälla i framtidens skola. Det kommer inte att finnas något kunskapens träd på gott och ont som ger möjlighet till att falla för frestelser. Det finns ingen frestare, ingen möjlighet att göra fel. Alla har visat sig ha en karaktär som stått emot det ondas prövningar, och ingen är längre mottaglig för dess makt. rätt

(322)Eviga gåvor
" Åt den som segrar", säger Jesus, "skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." Upp 2:7. När Gud satte livets träd i Edens trädgård var det förenat med ett villkor, och till slut tog han bort det. Men gåvorna i det kommande livet är definitiva och eviga. rätt

(322)Johannes såg "en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron... på ömse sidor, stod livets träd." "Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." Upp 22:1, 2; 21:4. rätt

(322) "I ditt folk skall alla vara rättfärdiga, evinnerligen skall de besitta landet. De är ju ett rotskott som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med." Jes 60:21. rätt

(322)Människorna som återställts till Guds likhet, kommer som vidden nya världens början att få sin undervisning av Gud: "Därför skall mitt folk få lära känna mitt namn, just därför skall det erfara på den dagen att jag är den som talar - ja, se här är jag." Jes 52:6. rätt

(322) "Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem." Upp 21:3. rätt

(322) "Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel... De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor." Upp 7:14-17. rätt

(323) "Ännu ser vien gåtfull spegelbild; då skall vise ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig." 1 Kor 13:12. rätt

(323) "De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna." Upp 22:4. rätt

(323)Inga spår av det onda
Vilket underbart ämne vi har att studera, när hela jorden kommer att visa sig i "Herrens ljuvlighet", när slöjan som förmörkar synen på oss dras undan och vi ser den sköna värld som vi nu bara kan se glimtar av genom mikroskop, när vi ser himlens härlighet långt borta genom teleskopet, när synden avskaffas. rätt

(323)Då kan vetenskapsmännen läsa om skapelsen utan att påminnas om det onda. De kan lyssna till rösterna i naturen utan att höra något klagande eller någon underton av sorg. I hela skapelsen kan de se en enda handskrift - i hela universum kan de se Guds namn med stora bokstäver, och på jorden, i havet eller i himlen kommer det inte att finnas några spår kvar av det onda. rätt

(323)Där kommer man att bo som i Edens trädgård och vistas i trädgårdar och på åkrar. "När de bygger hus, skall de också få bo i dem. När de planterar vingårdar, skall de också få äta deras frukt. När de bygger hus, skall det ej bli andra som får bo i dem. När de planterar något, skall det ej bli andra som får äta av det. Ty samma ålder som ett träd uppnår skall man uppnå i mitt folk, och mina utkorade skall själva njuta av sina händers verk." Jes 65:21, 22. rätt

(324) "Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, säger Herren." Jes 65:25. Där kommer människan att få tillbaka sin förlorade kungavärdighet, och de lägre stående varelserna kommer åter att se att Gud styr, de rovgiriga kommer att bli fogliga och de tillbakadragna fyllda av mod. rätt

(324)Oändlig kunskap
En oändligt omfattande historia och en obeskrivlig rikedom kommer att bli tillgänglig för den som vill studera. Här på jorden kan studenter med utgångspunkt från Guds ord se hela den omfattande historien och lära sig de principer som styr förloppet i människans liv. Men de ser det fortfarande som en skugga och deras kunskap är ofullständig. Inte förrän i evighetens ljus kommer de att kunna se allting tydligt. rätt

(324)Då kommer de att se förloppet i den stora strid som föddes före tidens början och som inte slutar förrän tiden tar slut. Historien om hur synden började, om den ödesdigra falskhetens verk, om hur den sanning som inte avvikit från sina raka linjer har mött och besegrat det som är orätt - allt kommer att bekräftas. Den slöja som skiljer den synliga och den osynliga världen kommer att dras åt sidan och vi kommer att få se underbara ting. rätt

(324)Det är inte förrän vi får se Guds omtänksamhet i evighetens ljus som vi kommer att förstå att vi har Guds änglar att tacka för deras beskydd och ingripanden. De har tagit aktiv del i människornas handlingar. De har kommit i kläder som lyst som blixten, de har kommit som människor i vandringsmäns kläder. De har tagit emot gästfrihet i människornas hem, de har varit guider för resande som överraskats av nattens mörker. De har kvävt rånarens avsikter och skjutit förstörarnas slag åt sidan. rätt

(325)Även om världens styresmän inte vet om det har änglar ofta varit talesmän vid deras möten. Människorna har sett på dem. De har lyssnat på deras vädjan. I rådshallar och domssalar har budbärare från himlen vädjat för dem som varit förföljda och förtryckta. De har besegrat avsikter och hindrat ondska som skulle ha gjort Guds barn illa och orsakat dem lidande. Allt det kommer att visas för dem som studerar i skolan i himlen. rätt

(325)Alla människor som befrias kommer att se hur änglarna verkat i deras eget liv. De som var deras skyddsänglar ända från början, de änglar som vakade över deras steg och täckte deras huvuden i farans stund, de änglar som var med dem i dödsskuggans dai, som utmärkte deras viloplats, som var de första som hälsade dem på uppståndelsens morgon -tänk hur det kommer att bli att samtala med dem och få höra om hur Gud ingripit i varje människas liv och om det himmelska samarbetet i allt som gjorts för mänskligheten! rätt

(325)Osjälvisk tillvaro
Allt som verkat invecklat i livet kommer att få sin förklaring. Där vi bara sett förvirring och besvikelse, svikna mål och kvävda planer, kommer vi att se ett stort, överskuggande, segrande mål, Guds harmoni. rätt

(325)Där kommer alla som arbetat osjälviskt att få se frukten av sitt verk. Vi kommer att få se hur alla rätta principer och alla goda handlingar blir verklighet. Något av det kan vi se här. rätt

(326)Men det är så lite av de förnämsta handlingarna i världen som den som utför dem får se här i livet! Hur många arbetar inte osjälviskt och outtröttligt för dem s_ en dag ska försvinna ur deras åsyn och som de då inte kan nå och dela med sig av sin kunskap till! rätt

(326)Föräldrar och lärare lägger sig ner för att sova sin sista sömn och deras livsverk ser ut att ha varit förgäves. De vet inte att deras trohet har lett till välsignelser som aldrig tar slut. Det är bara i tro de kan se hur de barn de undervisat blir till välsignelse och inspiration för sina medmänniskor och det inflytandet upprepar sig tusenfalt. rätt

(326)Många ger styrka, hopp och mod till världen, ord som för med sig välsignelser till folk i alla länder, men den samarbetar i ensamhet och lever obemärkt, vet lite om följderna. På så sätt blir gåvorna fördelade, bördorna burna och arbetet utfört. Människor sår och andra skördar rika skördar. De planterar träd för att andra ska få äta frukten. De nöjer sig med att veta att de påbörjat något gott. I evigheten kommer vi att få se slutet på alla sådana handlingar och reaktioner. rätt

(326)Alla Guds gåvor som gjort att människorna utfört osjälviska handlingar finns upptecknade i himlen. Ett av studieämnena och en belöning i himlens skola kommer att bli att finna allt och alla som på olika sätt lyfts upp och förfinats genom våra ansträngningar, att få se hur de rätta principerna fungerat genom historien. rätt

(326)Kärlek, medkänsla, gemenskap
Där kommer vi att känna igen på samma sätt som vi blir igenkända. Där kommer den kärlek och den medkänsla som Gud lagt ner i människan att utövas på finaste och bästa sätt. Det rena umgänget med heliga varelser, harmonisk gemenskap med änglarna och med dem som varit trogna i alla tidsåldrar, den heliga gemenskap som binder samman hela den himmelska och den jordiska familjen allt hör till det vi kommer att få uppleva i evigheten. rätt

(327)Det kommer att finnas musik och sång där, sådan musik och sång som ingen människa hört eller kunnat tänka utom i syner från Gud. rätt

(327) "Under sång och dans skall man säga:' Alla mina källor är i dig'." Ps 87:7. "Dessa häver då upp sin röst och jublar, fröjderop över Herrens höghet ljuder." Jes 24:14. rätt

(327) "Ja, Herren skall förbarma sig över Sion, han skall förbarma sig över alla dess ruiner. Hangör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud." Jes 51:3. rätt

(327)Där kommer alla förmågor att utvecklas, alla möjligheter kommer att öka. De bästa initiativen kommer att ha framgång, de högsta målen kommer att nås, de största ambitionerna kommer att bli verklighet. Och ändå kommer det att finnas nya höjder att bestiga, nya underverk att beundra, nya sanningar att förstå, nya ämnen som framkallar kroppens, intellektets och själens förmågor. rätt

(327)Alla universums skatter kommer att öppnas, för att Guds barn ska kunna studera dem. Med oändlig glädje kommer vi att få del av lyckan och visheten hos dem som inte syndat. Vi får dela de skatter som samlats genom tiderna, när man tänkt på Guds verk. Och efter hand som åren i evigheten går vidare, får vi fler och fler härliga uppenbarelser. "Långt mer än vi kan begära eller tänka." Sådana är de gåvor Gud ger oss för evigheten. Ef 3:20. rätt

(328)Evigheten börjar här
"Hans tjänare skall tjäna honom." Upp 22:3. Livet på jorden är början på livet i himlen. Undervisningen på jorden är inledningen till himlens principer. Vårt livsverk här är vår träning för livsverket där. Det vi nu är i karaktär och tjänst för Gud är en förhandsantydan om hurdana vi ska bli. rätt

(328) "Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna." Matt 20:28. Jesu verk på jorden är detsamma som hans verk i himlen, och vår belöning för att arbeta med honom här i världen blir större makt och större förmåner och att få samarbeta med honom i den kommande världen. rätt

(328) "Ni är mina vittnen, säger Herre_, och j"{\ är Gud." Jes 43:12. Det ska VI vara i himlen också." rätt

(328)Varför fick den stora striden lov att fortsätta genom tidsåldrarna? Varför avbröts inte Satans existens i början av hans uppror? Det var för att alla i universum skulle bli övertygade om Guds rättvisa när han handskades med det onda, för att synden för evigt skulle fördömas. 1 planen om befrielse från synd finns det höjder och djup som inte ens evigheten kan uttömma, underverk som änglarna vill lära känna. Av alla skapade varelser ärdet bara de som räddats från synd som av erfarenhet känner till kampen mot synden. De har kämpat med Jesus och har känt gemenskap med hans lidanden på ett sätt som inte ens änglarna kunnat göra. Kommer de inte att ha något att vittna om i fråga om frälsningen - inget som är av värde för dem som inte syndat? rätt

(328)Till och med nu "skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald." Han har "uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen... Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus." Ef 3:10; 2:6, 7. rätt

(329) "I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära". Ps 29:9. Den sång de friköpta ska sjunga -sången om deras erfarenheter - kommer att förklara Guds härlighet: "Stora och märkliga är dina gärningar, herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Ty du ensam är helig." Upp 15:3, 4. rätt

(329)I vårt liv som är så begränsat av synd ligger den största glädjen och den högsta undervisningen i att tjäna. Och i framtiden som inte kommer att hindras av syndiga människors begränsningar är det i att tjäna som vi kommer att finna vår största glädje och vår bästa träning. Alltid när vi vittnar lär vi oss på nytt "vilken härlig skatt" som ligger i "denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten." Kol 1:27. rätt

(329) "Det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." 1 Joh 3:2. rätt

(329)Jesus kommer då att i följderna av sitt verk få gottgörelse för det han gjort. 1 den stora människomassan som ingen kan räkna finns de som är "fläckfria och jublande". Jesus vars blod har återköpt oss och vars liv har undervisat oss, "av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad." Jes 53:11. rätt