Återlösningens Historia kapitel 18. Från sida 137ren sida tillbaka

Guds Lag

(137)Detta kapitel bygger på Andra Moseboken 19 och 20.
Efter det, att Israels barn hade lämnat Refidim, kom de till ”Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget, och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: ’Så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn: Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.’ När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun: ’Allt vad Herren har talat vill vi göra.’ Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar.” rätt

(137)Här ingick folket ett högtidligt förbund med Gud, och godtog Honom som sin härskare, varigenom de blev särskilda undersåtar lydande under Hans gudomliga myndighet. ”Och Herren sade till Mose: ’Se, jag skall komma till dig i ett tjockt moln för att folket skall höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig.’ Mose framförde folkets svar till Herren.” Då hebréerna hade stött på vanskligheter längs vägen, hade de haft lätt för att knorra mot Mose och Aron, och anklaga dem för att leda Israels här från Egypten, för att utplåna dem. Gud ville ära Mose inför dem, så att de kunde få tillit till hans instruktioner, och veta, att Han hade lagt Sin Ande på honom. rätt

(138)Beredelse, för att möta Gud
Herren gav Mose uttryckliga anvisningar om, att bereda folket på, att Han skulle nalkas dem och låta dem höra Hans lag uttalas, inte av änglar, utan av Honom Själv. ”Då sade Herren till Mose: ’Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder. De skall hålla sig beredda till i övermorgon, ty då skall Herren stiga ner på Sinai berg inför allt folkets ögon.” rätt

(138)Folket blev ålagt, att avhålla sig från världsligt arbete och bekymmer, och hysa heliga tankar. Gud fordrade också, att de skulle tvätta sina kläder. Han är inte mindre nogräknad nu för tiden. Han är en ordningens Gud, och kräver, att Hans folk på jorden skall ha stränga renlighetsvanor. Och de, som tillber Gud i orena kläder, träder inte fram inför Honom på ett godtagbart sätt. Han är inte nöjd med deras bristfälliga vördnad för Honom, och Han tar ej emot tjänsten från smutsiga tillbedjare, ty de hånar sin Skapare. Himmelens och jordens Danare betraktade renhet som så betydelsefull, att Han sade: ”och låt dem tvätta sina kläder.” rätt

(138) ”Du skall märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: Tag er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget skall straffas med döden, men ingen hand får röra vid honom, utan han skall stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa, skall den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget.’” Detta påbud var ägnat, att göra intryck på de upproriska personernas sinnen, för att hos dem skapa en djup aktning för Gud, upphovsmannen och myndigheten bakom deras lagar. rätt

(139)Gud visar Sig i skräckinjagande Majestät
”På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade.” Den änglahär, som ledsagade Majestätet, kallade på folket med ett ljud liknande en basuns, vilket steg och steg, till dess hela jorden skälvde. rätt

(139) ”Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg höljdes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt.” Det gudomliga majestätet steg ned på en sky med en härlig, ledsagande skara av änglar, som liknade eldslågor. rätt

(139) ”Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då steg Mose dit upp. Och Herren sade till Mose: ’Gå ner och varna folket, så att de inte tränger sig fram till Herren för att se, ty då kommer många av dem att falla ner och dö. Även prästerna, som får komma inför Herren, skall helga sig, för att inte Herrens vrede skall bryta ut mot dem.’” rätt

(140)Då talade Herren i respektingivande majestät om Sin lag från Sinaiberget, som folk skall tro på. Han förstärkte utgivandet av Sin lag med Sin myndighets upphöjda utövning, så att de skulle veta, att Han är den ende sanne och levande Guden. Mose fick ej tillstånd, att träda in i härlighetsskyn, utan bara att närma sig den tjocka sky, som omgav härlighetsskyn. Han stod mellan folket och Herren. rätt

(140)Gud tillkännager Sin Lag
Efter att Herren hade gett dem bevis på Sin kraft, berättade Han för dem, vem Han är: ”Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.” Kapitel 20:1. Samme Gud, som upphöjde Sin kraft ibland egyptierna, uttalade nu Sin lag: rätt

(140) ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. rätt

(140)Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. rätt

(140)Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. rätt

(140)Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. rätt

(141)Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. rätt

(141)Du skall inte mörda. rätt

(141)Du skall inte begå äktenskapsbrott. rätt

(141)Du skall inte stjäla. rätt

(141)Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. rätt

(141)Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” rätt

(141)Det första och andra budet, som Jehova uttalade, är föreskrifter mot avguderi; ty utövas avgudadyrkan, hamnar en människa i djup synd och uppror, och följden blir människooffer. Gud söker, att avvärja minsta tendens till detta slags vederstygglighet. De fyra första buden gavs, för att visa människorna deras plikt mot Gud. Det fjärde budet är själva förbindelselänken mellan den store Guden och människor. Sabbaten inrättades särskilt för människans skull, och till Guds ära. De sex sista föreskrifterna visar människans plikt mot sina medmänniskor. rätt

(141)Sabbaten skulle vara ett tecken mellan Gud och Hans folk för evigt. På detta sätt skulle den vara ett tecken – alla, som iakttar Sabbaten, visar därigenom, att de dyrkar den levande Guden, himmelens och jordens Skapare. Sabbaten skulle vara ett tecken mellan Gud och Hans folk, så länge som Han har ett folk på jorden, som tjänar Honom. rätt

(142) ”Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta bävade de och höll sig på avstånd. De sade till Mose: ’Tala du till oss så skall vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö.’ Men Mose sade till folket: ’Var inte rädda, för Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, så att ni inte syndar.’ rätt

(142)Folket stod på avstånd, medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Herren sade till Mose: ’Så skall du säga till Israels barn: Ni har själva sett att jag har talat till er från himlen.” Guds majestätiska närvaro på Sinai, och omvälvningarna på jorden, föranledda av Hans närvaro, den fruktansvärda åskan och blixtarna, som ackompanjerade detta besök från Gud, gjorde ett så starkt intryck på folket med fruktan och vördnad för Hans heliga majestät, att de instinktivt drog sig undan från Guds oerhörda närvaro, för att inte helt bli ur stånd till, att uthärda den skräckinjagande härligheten. rätt

(142)Det Farliga med Avgudadyrkan
Gud ville således skydda Israels barn från avgudadyrkan. Han sade till dem: ”Ni skall inte göra er gudar att ha vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld skall ni inte göra åt er.” De svävade i fara, att ta efter egyptiernas exempel, och själva göra sig bilder framställande Gud. rätt

(142)Herren sade till Mose: ”Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Tag dig till vara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser, ty mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger, skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreernas, hetiternas, perisseernas, kananeernas, hiveernas och jebusiternas land, och jag skall utrota dem. Du skall inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man där gör, utan du skall slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.” Andra Moseboken 23:20-25. rätt

(143)Gud önskade, att Hans folk skulle förstå, att Han ensam skulle vara föremål för deras tillbedjan; och då de skulle besegra de avgudadyrkande folken i omgivningen, skulle de inte bevara några föremål från deras tillbedjan, utan förinta dem fullständigt. Många av de hedniska gudarna var väldigt dyrbara, och utsökta konstverk, som kunde fresta vittnena av avgudadyrkan, som var så allmän i Egypten, att ändå betrakta dessa döda föremål med en viss grad av vördnad. Herren ville, att Hans folk skulle veta, att det var på grund av avgudadyrkan inom dessa nationer, vilket lett dem till varje slags ondska, som Han tänkte använda israeliterna som Sina redskap, för att straffa dem, och utplåna deras gudar. rätt

(143) ”Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten för dig. Och jag skall sända panik framför dig för att jaga undan hiveerna, kananeerna och hetiterna för dig. Men jag skall inte driva undan dem för dig på ett enda år, för att landet inte skall bli en ödemark där vilddjuren förökar sig och blir dig övermäktiga. Så småningom skall jag driva bort dem för dig, till dess du har förökat dig så att du kan ta landet till din arvedel. Jag skall låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till floden, ty jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall driva bort dem från dig. Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.” Andra Moseboken 23:27-33. Dessa Guds löften till Sitt folk gällde på betingelse av deras lydnad. Om de tänkte tjäna Herren helt och fullt, skulle Han göra stora saker för dem. rätt

(144)Efter det, att Mose mottagit domsluten från Herren, och hade nedtecknat dem till folket, liksom löftena på betingelse av lydnad, sade Herren till honom: ’Stig upp till Herren, du själv och Aron, Nadab och Abihu samt sjuttio av de äldste i Israel, och fall ner och tillbe på avstånd. Endast Mose får träda fram till Herren. De andra skall inte träda fram, och folket får inte heller gå upp med honom.’ När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: ’Allt vad Herren har sagt vill vi göra.’” Andra Moseboken 24:1-3. rätt

(144)Moses hade inte skrivit ned de tio buden, utan domsluten, som Gud ville att de skulle rätta sig efter, samt löftena förenade med lydnad mot Honom. Han läste detta för folket, och de lovade, att lyda alla de ord, som Herren hade sagt. Mose skrev ned deras högtidliga löfte i en bok, och offrade ett offer till Gud för folket. ”Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: ’Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda.’ Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: ’Se, detta är blodet i det förbund Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord.’” Andra Moseboken 24:7, 8. rätt

(145)Guds eviga Lag
Guds lag har funnits till sedan före människans skapelse. Änglarna regerades med den. Satan föll i synd, eftersom han överträdde grundsatserna hos Guds styre. Efter det, att Adam och Eva blivit skapade, kungjorde Gud Sin lag för dem. Den gången nedtecknades den ej, utan Jehova uttalade den för dem. rätt

(145)Det fjärde budets vilodag, Sabbaten, infördes i Eden. Sedan Gud hade gjort världen, och skapat människorna på jorden, gjorde Han Sabbaten åt människorna. Efter Adams synd och fall togs ingenting bort från Guds lag. Grundsatserna hos de Tio Buden förekom före syndafallet, och var av en karaktär anpassad åt heliga väsens belägenhet. Efter syndafallet ändrades inte grundsatserna hos dessa föreskrifter, utan ytterligare föreskrifter gavs, för att möta människan i hennes fallna tillstånd. rätt

(145)Det upprättades ett system, som krävde offrandet av djur, för att framhålla för den fallna människan det, som ormen fick Eva att betvivla, nämligen att olydnadens straff är döden. Överträdelsen av Guds lag gjorde Kristi offerdöd nödvändig. Därmed öppnades vägen för människan, att undfly straffet, och likväl bevara Guds lags ära. Offersystemet skulle lära människorna ödmjukhet, med tanke på deras fallna tillstånd, och leda dem till ånger, och till att lita endast på Gud, genom den utlovade Återlösaren, för att deras tidigare lagöverträdelser skulle förlåtas. Om Guds lag aldrig hade blivit överträdd, skulle det aldrig ha förekommit någon död, och då skulle det aldrig heller ha krävts flera föreskrifter gällande människans fallna tillstånd. rätt

(146)Adam lärde sina efterkommande Guds lag, vilken överfördes till de trofasta i efterföljande släktled. Den ständiga överträdelsen av Guds lag framkallade en vattenflod på jorden. Lagen bevarades av Noa och hans familj, som räddades i arken genom Guds mirakel, eftersom de gjorde det rätta. Noa lärde sina efterkommande de Tio Buden. Herren bevarade ett folk åt Sig Själv ända ifrån Adam, i vars hjärtan Hans lag bodde. Han säger om Abraham: Han ”lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.’” Första Moseboken 26:5. rätt

(146)Herren visade Sig för Abraham, och sade till honom: rätt

(146) ”’Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.’” Första Moseboken 17:1, 2. ”Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud.” Första Moseboken 17: 7. rätt

(146)Han krävde, att Abraham och hans säd skulle omskäras, det vill säga låta göra ett runt snitt i köttet, som ett tecken på, att Gud hade utkorat dem, och avskilt dem från folkslagen som Sin särskilda skatt. Genom detta tecken hade de avgett löfte om, att de inte skulle gifta in sig i andra folk; ty därigenom skulle de gå miste om sin vördnad för Gud och Hans heliga lag, och då skulle de bli som de avgudsdyrkande folken runt omkring dem. rätt

(147)Genom omskärelseceremonin gick de högtidligt med på, att uppfylla sin del av den med Abraham ingångna pakten, och vara åtskilda från andra folkslag, och bli fullkomliga. Genom att hålla sig borta från andra folkslag, skulle de undvika en stark frestelse till, att följa i deras syndiga fotspår och vara upproriska mot Gud. I hög grad miste de sin bestämda, och heliga, karaktär, genom att blanda sig med de omkringboende folken. Som straff, bragte Herren hungersnöd över deras land, som tvang dem till att utvandra till Egypten, för att bevara livet. Dock svek inte Gud dem under deras vistelse i Egypten, tack vare förbundet med Abraham. Han lät dem förtryckas av egyptierna, för att de skulle vända sig till Honom i sina bekymmer, välja Hans rättfärdiga och barmhärtiga styre, och lyda Hans krav. rätt

(147)Det var bara ett fåtal familjer, som först utvandrade till Egypten. Dessa växte till och blev till en stor skara. Vissa var noggranna med, att undervisa sina barn om Guds lag; men många av israeliterna hade bevittnat så mycken avgudadyrkan, att de hade förvirrade tankar om Guds lag. De, som fruktade Gud, ropade till Honom i själsångest, för att deras fruktansvärda träldomsok skulle brytas och de skulle befrias ur det land de var fångar i, så att de skulle bli fria att tjäna Honom. Gud hörde deras rop, och reste upp Mose som ett redskap till, att verkställa Sitt folks befrielse. Efter det, att de hade lämnat Egypten, och Röda Havet hade delat sig för dem, prövade Herren dem, för att se, om de tänkte lita på Honom som Den, som hade lett dem mitt uppe i tecken, frestelser och underverk. Men de bestod inte provet. De knorrade mot Gud på grund av vanskligheterna på vägen, och ville återvända till Egypten. rätt

(148)Huggen i Sten
För att lämna dem utan ursäkt, gick Herren med på, att stiga ned på Sinaiberget, inhöljd i härlighet, och omgiven av Sina änglar, samt på ett väldigt upphöjt och skräckinjagande sätt tillkännage Sina Tio Buds lag. Han överlät dem inte till, att bli undervisade av någon, inte ens av Sina änglar, utan uttalade Sin lag med hörbar röst, så att hela folket uppfattade. Inte heller den här gången litade Han på det korta minnet hos ett folk, som var benäget att glömma Hans krav, utan skrev ned dem med Sitt eget finger på stentavlor. Han ville skydda Sina heliga föreskrifter från all möjlig inblandning av traditioner, eller förvirrande krav från människors seder. rätt

(148)Han kom därigenom närmare Sitt folk, som höll på att ledas på villospår, och tänkte inte lämna dem med bara föreskrifterna hos de Tio Budens lag. Han befallde Mose, att skriva domar och lagar, enligt Hans påbud, som gav utförliga anvisningar om, vad Han krävde av dem, och därigenom värna om de tio föreskrifter, som hade graverats in på stentavlor. Dessa särskilda anvisningar och tillägg gavs, för att göra den felande människan lydig mot morallagen, som hon är så böjd för att överträda. rätt

(148)Om människan hade hållit Guds lag, såsom den gavs åt Adam efter hans fall, bevarades i Noas ark, och iakttogs av Abraham, skulle omskärelsens förordning inte ha blivit nödvändig. Och om Abrahams efterkommande hade hållit det förbund, som omskärelsen var ett tecken eller pant på, skulle de aldrig ha ägnat sig åt avgudadyrkan, eller behövt utvandra till Egypten; och det hade också varit överflödigt för Gud, att tillkännage lagen från Sinai, och ingravera den på stentavlor, samt vaka över den med noggranna anvisningar rörande domar och förordningar, som Mose fick. rätt

(149)Domar och Förordningar
Mose skrev ned dessa domar och förordningar på Guds diktamen, medan han var hos Honom på berget. Om Guds folk hade åtlytt grundsatserna i de Tio Buden, skulle Mose inte ha behövt ges de särskilda anvisningar, som han skrev ned i en bok, om deras plikt mot Gud och mot varandra, samt mot främlingen. Dessa utgör huvuddragen hos de Tio Buden. De blev anförda och givna på ett nogsamt sätt, för att ingen skall behöva fela härvidlag. rätt

(149)Herren instruerade Mose specifikt om de ceremoniella offren, som skulle upphöra i och med Kristi död. Offersystemet bebådade eller förutsade Kristi offer, som ett Lamm utan lyte. rätt

(149)Herren upprättade offersystemet för första gången hos Adam efter hans fall, och denne förde det vidare till sina efterkommande. Systemet fördärvades före vattenfloden, och av dem, som drog sig undan från Guds trofasta efterföljare och inledde byggandet av Babels Torn. De offrade till sina egenframställda gudar, i stället för till himmelens Gud. De gjorde inte offren, därför att de trodde på Återlösarens ankomst, utan därför att de menade sig skola behaga sina gudar och offra riktigt många djur på orena avgudsaltaren. Deras övertro ledde dem till stor överdådighet. De lärde folk, att ju värdefullare offret var, desto mera skulle det behaga deras avgudar, och desto större välstånd och rikedom skulle tillfalla deras folk. Därför offrades ofta människor till dessa döda avgudar. Nationerna i fråga hade lagar och regler, att styra folks handlingar med, och dessa var ytterst gruvliga. Deras lagar stiftades av dem, vars hjärtan inte mjukats upp av nåd; och medan de viftade bort de mest förråande brott, räckte en liten förseelse, för att framkalla det hemskaste straff från myndighetspersonerna. rätt

(150)Mose hade detta i åtanke, då han sade till Israel: ”Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni skall följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni skall hålla och följa dem, och det skall tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar skall de säga: ’I sanning, detta stora folk är ett vist och förståndigt folk.’ Ty finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som Herren, vår Gud, är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag i dag lägger fram för er?” Femte Moseboken 4: 5-8. rätt

nästa kapitel