Återlösningens Historia kapitel 54. Från sida 379ren sida tillbaka

Den tredje Ängelns Budskap

(379)Då Kristus gick in i det allra heligaste i den himmelska helgedomen, för att utföra det avslutande försoningsarbetet, överlämnade Han åt Sina tjänare, att ge världen nådens sista budskap. Det ingår i den tredje ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14. Genast efter dess proklamation ser profeten Människosonen komma i härlighet, för att inhösta jordens skörd. rätt

(379)Såsom förutsagts i Bibeln, inledde Kristus Sin tjänst i det allra heligaste vid slutet av de profetiska dagarna år 1844. Dessa ord från Uppenbararen omtalar den här tiden: ”Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel”. Uppenbarelseboken 11:19. Guds förbundsark står i helgedomens andra avdelning. Då Kristus gick ditin, för att tjäna för syndarnas skull, öppnades det inre templet, varvid Guds ark blev synlig. För dem, som i tro såg Frälsaren i Hans förbönsarbete, uppenbarades Guds majestät och makt. Då Hans härlighet uppfyllde templet, spreds ljuset från det allra heligaste till Hans väntande folk på jorden. rätt

(379)De följde i tro sin Överstepräst från det heliga till det allra heligaste, och såg Honom åberopa Sitt blod framför Guds ark. Inuti arken ligger Faderns lag, vilken Gud Själv uttalade ibland Sinais tordön, och skrev med Sitt eget finger på stentavlorna. Inget av buden har upphävts; inte ett kommatecken eller en punkt har förändrats. Då Gud gav Mose en kopia av Sin lag, bevarade Han det stora originalet i helgedomen där uppe. Då de gick igenom dess okränkbara föreskrifter, fann sanningssökarna, mitt i de Tio Budens Lag, det fjärde budet, såsom det proklamerades första gången: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorden HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.” Andra Moseboken 20:8-11. rätt

(380)Guds Ande inpräntade Ordet i de studerande. De blev överbevisade om, att de hade överträtt det fjärde budet ovetande, genom att strunta i Skaparens vilodag. De började, att undersöka skälen till, att helighålla första veckodagen i stället för den dag Gud hade helgat. De fann inga belägg i Skrifterna för, att det fjärde budet hade upphävts, eller att Sabbaten skulle ha förändrats; den välsignelse, som i begynnelsen gjorde den sjunde dagen helig, hade aldrig avlägsnats. De försökte ärligt, att lära känna och göra Guds vilja, och då de nu såg sig själva som överträdare av Hans lag, fyllde sorg deras hjärtan. Omgående visade de sin trohet mot Gud, genom att helga Hans vilodag. rätt

(380)Ansträngningarna var många och kraftfulla, för att kullkasta deras tro. Ingen kunde undgå att se, att i fall den jordiska helgedomen var en symbol eller en bild på den himmelska, var lagen i arken på jorden en exakt avskrift av lagen i himmelens ark, och skulle sanningen om den himmelska helgedomen godtas, måste kraven hos Guds lag erkännas, och det fjärde budets vilodag hållas helig. rätt

(381)De, som accepterade ljuset om Kristi medlargärning och Guds lags fortsatta giltighet, fann att dessa var sanningar, som fördes fram i ljuset genom det tredje budskapet. Ängeln tillkännager: ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’” Uppenbarelseboken 14:12. Uttalandet föregås av en allvarlig och skräckinjagande varning: ”’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare.” Uppenbarelseboken 14:9, 10. En tolkning av de använda symbolerna var nödvändig, för att budskapet skulle förstås. Vad framställdes genom vilddjuret, avbilden och märket? På nytt återvände de, som sökte sanningen, till sitt studium av profetiorna. rätt

(381)Vilddjuret och dess Avbild
Genom det första djuret avses Katolska Kyrkan, en religiös organisation försedd med borgerlig makt och myndighet, att straffa alla med avvikande trosuppfattningar. Vilddjurets avbild representerar en annan religiös organisation med liknande makt. Skapandet av avbilden utförs av djuret, vars fredliga framträdande och milda ord utgör en slående symbol på Förenta Staterna. Här kommer det att uppstå en avbild av påvemakten. När våra kyrkor i vårt land går samman om sådana trospunkter, som de delar, kommer de att påverka staten till, att genomtvinga deras påbud och stötta deras institutioner. Därmed kommer det protestantiska Amerika att ha danat en bild av den katolska hierarkin. Sedan kommer den sanna församlingen att drabbas av förföljelse, liksom Guds folk blev i gamla tider. rätt

(382)Djuret med de lammlika hornen befaller eller tvingar ”alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” Uppenbarelseboken 13:16, 17. Detta är det märke, som den tredje ängeln varnar för. Det är det första djurets, eller påvedömets, märke, och får således sökas ibland denna makts särskilda kännetecken. Profeten Daniel tillkännagav, att Katolska Kyrkan, symboliserad genom det lilla hornet, skulle överväga, att ändra på heliga tider och lagar (Danielsboken 7:25), medan Paulus benämnde denna makt laglöshetens människa (Andra Tessalonikerbrevet 2:3, 4). Vederbörande skulle sätta sig över Gud. Endast genom att förändra {eller förfalska} Guds lag, kunde påvemakten sätta sig över Gud, och den, som medvetet håller den ändrade {eller förfalskade} lagen, ärar den makt, som har utfört denna ändring {eller förfalskning}. rätt

(382)Det fjärde budet, som Rom har försökt att åsidosätta, är den enda föreskriften i de Tio Budens Lag, som pekar på Gud som himlarnas och jordens Skapare, och som skiljer den sanne Guden från alla falska gudar. Sabbaten infördes, för att minna om skapelseverket, och därigenom leda människornas tankar till den sanne och levande Guden. Faktumet, att Hans skapande kraft anförs i Skrifterna, bevisar att Israels Gud står över hedniska gudar. Skulle Sabbaten alltid ha helighållits, skulle människornas tankar och hängivenhet alltid ha letts till deras Skapare som föremål för vördnad och tillbedjan, och då skulle det aldrig ha funnits någon avgudatillbedjare, ateist eller hedning. rätt

(383)Den inrättning, som hänvisar till Gud som Skaparen, är ett tecken på Hans rättmätiga auktoritet över de väsen, som Han har skapat. Ändringen {eller förfalskningen} av Sabbaten är ett tecken, eller märke på Katolska Kyrkans auktoritet. De, som väljer att iaktta den falska vilodagen i stället för den sanna, när de förstår det fjärde budets krav, hyllar härigenom den makt, som har infört den falska vilodagen. rätt

(383)Ett allvarligt Budskap
Det mest skräckinjagande hot, som någonsin har riktats till dödliga människor, ingår i den tredje ängelns budskap. Det måste vara en fruktansvärd synd, som nedkallar Guds vrede oblandad med nåd. Människorna kommer inte att lämnas i mörkret beträffande denna viktiga sak; varningen emot denna synd kommer att ges till världen före Guds straffdomars hemsökelse, så att alla vet orsaken till dessa domar, och ges möjlighet, att undfly dem. rätt

(383)Under den {i framtiden} pågående, stora kampen kommer två skilda och motsatta grupper att utvecklas. Den ena klassen ”tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke”, och ådrar sig de ohyggliga straffdomar, som den tredje ängeln hotar med. Den andra klassen, i skarp motsättning till världen, ”håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.’” Uppenbarelseboken 14:9, 12. rätt

(383)Sådana var de betydelsefulla sanningar, som öppnades för dem, som tog emot den tredje ängelns budskap. Då de såg tillbaka på sin erfarenhet, från den första proklamationen av Jesu återkomst, till dess att tiden hade gått ut 1844, såg de förklaringen till sin besvikelse, varpå hopp och glädje åter livade deras hjärtan. Ljus från helgedomen lyste upp dåtiden, nutiden och framtiden och de visste, att Gud hade lett dem genom Sin ofelbara försyn. Med nytt hopp och fastare tro förenade de sig så i utbredandet av den tredje ängelns budskap. Sedan 1844, då profetian om den tredje ängelns budskap först uppfylldes, har världens uppmärksamhet riktats mot den sanna vilodagen, och ett stadigt växande antal personer vänder åter, för att iaktta Guds heliga dag. rätt

nästa kapitel