Återlösningens Historia kapitel 55. Från sida 385ren sida tillbaka

En fast Grundval

(385)Jag såg en grupp, som stod där vaksamma och fasta, de lyssnade inte på dem, som ville underminera gruppens grundmurade tro. Gud såg bifallande på dem. Jag blev visad tre steg – den förste, den andre och den tredje ängelns budskap. Min ledsagande ängel sade: ”Ve den, som söker att rasera dessa budskap. Den sanna förståelse av dessa budskap är livsviktig. Själars eviga öde beror på, hur budskapen tas emot.” rätt

(385)Dessa budskap genomgicks åter för mig, och då såg jag, hur dyrt Guds folk hade betalat för sin erfarenhet. Den hade uppnåtts genom lidande och svår strid. Gud hade lett dem steg för steg, tills Han hade ställt dem på en stadig och orubblig plattform. Jag såg, att enskilda närmade sig plattformen och undersökte fundamentet. De ville se förbättringar, ty då skulle plattformen bli mera fulländad och folket mycket lyckligare. rätt

(385)Somliga steg ned från plattformen, för att undersöka den, och sade, att den hade lagts på fel sätt. Men jag såg, att nästan alla stod tryggt på plattformen och förmanade dem, som hade avlägsnat sig ifrån den, att inte beklaga sig; ty Gud var Byggmästaren, och de kämpade emot Honom. De rekapitulerade Guds förunderliga verk, som hade lett dem till den fasta plattformen, och de höjde gemensamt blicken mot himmelen och prisade Gud högljutt. Detta påverkade en del av dem, som hade klagat och lämnat plattformen, varpå dessa ödmjukt besteg den ånyo. rätt

(386)Judarnas Erfarenhet upprepas
Jag påmindes om förkunnandet om Kristi första ankomst. Johannes sändes ut i Elias ande och kraft, för att bereda vägen för Jesus. De, som förkastade Johannes’ vittnesbörd, gagnades ej av Jesu lära. Deras motstånd mot budskapet, som förutsade Hans kommande, försatte dem i ett tillstånd, som omöjliggjorde för dem, att ta till sig ens de starkaste bevisen för, att Han var Messias. Satan ledde dem, som förkastade Johannes’ budskap, till att gå ändå längre, och förkasta och korsfästa Kristus. Härigenom försatte de sig själva i ett läge, där de inte kunde ta emot Pingstdagens välsignelse. Denna skulle eljest ha lärt dem vägen till den himmelska helgedomen. rätt

(386)Då förhänget i templet revs itu, visade det, att judarnas offer och förordningar inte längre var godtagbara. Det stora Offret hade burits fram, och hade godtagits, varefter den Helige Ande steg ned på Pingstdagen och vände lärjungarnas tankar från den jordiska helgedomen upp till den himmelska, som Jesus hade stigit in i genom Sitt eget blod, för att utgjuta över Sina lärjungar förmånerna från Sin försoningsdöd. Judarna, däremot, lämnades i becksvart mörker. De miste allt det ljus, som de kunde ha haft över frälsningsplanen, och litade fortsatt på sina meningslösa offer. Den himmelska helgedomen hade ersatt den jordiska, men de anade ej förändringen. Därför fick de heller ingen nytta av Kristi medling i det heliga. rätt

(387)Många ser med fasa på det sätt, varigenom judarna förkastade och korsfäste Kristus; och när de läser berättelsen om Hans skändliga behandling, tror de sig älska Honom, och skulle inte ha förnekat Honom, såsom Petrus gjorde, eller korsfästa Honom, såsom judarna gjorde. Men Gud, som läser allas hjärtan, har satt på prov den kärlek till Jesus, som de säger sig ha. rätt

(387)Hela himmelen betraktade med djupt intresse mottagandet av den förste ängelns budskap. Men många, som sade sig älska Jesus, som fällde tårar inför berättelsen om korset, bespottade de goda nyheterna om Hans återkomst. I stället för att ta emot budskapet med glädje, hävdade de, att det var ett bedrägeri. De hatade dem, som älskade Hans framträdande och utestängde dem från kyrkorna. De, som avvisade det första budskapet, fick ingen nytta av det andra; ej heller av midnattsropet, som skulle ha berett dem på, att i tro följa med Jesus in den himmelska helgedomens allra heligaste. Och väl de två tidigare budskapen hade förkastats, var deras förståelse så förmörkad, att de ej såg ljuset i den tredje ängelns budskap, som visar vägen in i det allra heligaste. rätt

nästa kapitel