Återlösningens Historia kapitel 56. Från sida 388ren sida tillbaka

Satans Dimridåer

(388)Satan inledde sitt bedrägeri i Edens Lustgård. Han sade till Eva: ”’Ni skall visst inte dö!” {Första Moseboken 3:4.} Detta var Satans första lektion om själens odödlighet, och han har fortsatt med detta lurendrejeri allt sedan dess, och kommer att hålla på med det, tills Guds barns fångenskap är över. Jag hänvisades till Adam och Eva i Edens Lustgård. De tog av det förbjudna trädet, och så sattes det flammande svärdet omkring livets träd, varpå de drevs ut ur lustgården, för att de inte skulle plocka av livets träd och bli odödliga syndare. Frukten från detta träd skulle säkra evigt liv. Jag hörde en ängel fråga: ”Vem i Adams familj har tagit sig förbi det flammande svärdet och fått åtgång till livets träd?” Jag hörde en annan ängel svara: ”Ingen i Adams familj har gått förbi det flammande svärdet och fått åtgång till trädet; därför finns det inga odödliga syndare.” Den själ, som syndar, den skall dö en evig död – en död utan hopp om uppståndelse; och så upphör Guds vrede. rätt

(388)Det förundrade mig, att det så väl lyckades Satan, att få människor till att tro, att Guds ord ”Den som syndar skall dö” (Hesekiel 18:4), betyder att den själ, som syndar, inte skall dö, utan leva för evigt i elände. Ängeln sade: ”Liv är liv, oavsett om det är i smärta eller lycka. Död är utan smärta, utan glädje, utan hat.” rätt

(389)Satan bad sina änglar, att särskilt anstränga sig, för att utbreda den lögn, som Eva först utsattes för i Edens Lustgård, ”’Ni skall visst inte dö!”. Och i takt med, att folk tog till sig denna villfarelse och förleddes till att tro, att människan var odödlig, fick Satan dem till att tro, att syndaren kommer att leva i evigt elände. Så blev vägen beredd för Satan, att verka genom sina ombud och måla upp Gud inför folk som en hämndgirig tyrann – en, som kastar alla dem i helvetet, som inte behagar Honom, och alltid låter dem märka Hans vrede; och när de lider outsäglig pina, och vrider sig i eviga lågor, framställs Han som blickande tillfreds ned på dem. Satan visste, att i fall denna villfarelse vunne tilltro, skulle Gud hatas av många, i stället för att bli älskad och tillbedd. Andra skulle förledas till att tro, att hoten i Guds Ord inte skulle uppfyllas bokstavligt, ty det skulle strida mot Hans älskvärda karaktär och kärlek, att störta väsen Han har skapat ned i evig tortyr. rätt

(389)En annan ytterlighet, som Satan har fått folk till att anamma, är att alldeles förbise Guds rättfärdighet och hoten i Hans Ord, och framställa Honom som helt och hållet barmhärtig, så att ingen skall gå förlorad, utan att alla, både heliga och syndare, till sist kommer att frälsas i Hans rike. rätt

(389)På grund av den populära villfarelsen om själens odödlighet och oändlig plåga, utnyttjar Satan en annan klass, som han förleder till att betrakta Bibeln som en icke inspirerad bok. De tror, att dess undervisning i långa stycken är sund, men de varken litar på eller älskar den, eftersom de har lärt sig, att den förkunnar läran om evig pina. rätt

(390)En annan klass, som Satan förför än mer, lär sig att förneka Guds existens. De ser ingen konsekvens hos Bibelns Guds karaktär, i fall Han tänker utsätta en del av mänskosläktet för tortyr i all evighet. Därför förnekar de Bibeln och dess Upphovsman, och betraktar {den första} döden som en evig sömn. rätt

(390)Det förkommer ytterligare en klass, som är skygg och räddhågad. Dessa frestar Satan till att begå synd, och efter att de har syndat, framhåller han för dem, att syndens lön inte är döden, utan liv i ohygglig tortyr, som skall pågå i ändlösa tider. Genom att framhäva skräcken från ett ändlöst helvete för svaga personer, tar han dem i besittning, och så förlorar de förståndet. Sedan jublar Satan och hans änglar, varpå hedningen och ateisten ansluter sig till kören, som öser ur sig galla över kristendomen. De hävdar, att detta onda är en naturlig följd av tro på Bibeln och dess Upphovsman, medan det egentligen beror på tron på populärt kätteri. rätt

(390)Skriften ett tryggt Värn
Jag såg, att den himmelska hären var fylld av harm över Satans fräcka verk. Jag frågade, varför alla dessa bedrägerier fick lov till, att verka på människors sinnen, när Guds änglar var mäktiga, och om de finge det i uppdrag, kunde de enkelt bryta fiendens makt. Sedan såg jag, att Gud visste att Satan skulle pröva alla konster, för att ödelägga och döda människan; därför hade Han låtit Sitt ord fästas på pränt, och hade gjort dess utsagor om mänskosläktet så entydiga, att inte ens den svagaste skulle behöva ta miste härvidlag. Efter att ha gett Sitt ord till människorna, har Han noga bevarat det från Satan och hans änglar samt hans redskap och ombud, så att de inte har kunnat utplåna det. Medan andra böcker har fallit i glömska, är denna bok evig. Och nära ändens tid, varunder Satans bedrägerier kommer att tillta, skall den mångfaldigas, så att alla ivriga läsare kan få ett exemplar och, om de så önskar, beväpna sig mot Satans list och lögnaktiga underverk. rätt

(391)Jag såg, att Gud särskilt hade beskyddat Bibeln; men då det endast fanns ett fåtal exemplar av den, hände det, att lärda män ändrade på ordalydelsen. Därmed trodde de, att de gjorde Bibeln tydligare, medan de i själva verket gjorde det tydliga mera mystiskt, genom att få den att lära ut deras av traditionen styrda åsikter. Men jag såg, att Guds Ord som helhet är en fullkomlig kedja, där länkarna sitter samman och uttyder varandras innebörd. Sanningssökare behöver inte ta miste, ty Guds Ord är inte endast sant och förklarar livets väg på ett enkelt sätt, utan den Helige Ande har getts som vägledare, för att begripliggöra vägen till livet, som uppenbaras däri. rätt

(391)Jag såg, att Guds änglar aldrig skall styra viljan. Gud låter människan välja mellan liv och död. Hon får bestämma. Många önskar livet, men fortsätter med sin vandring på den breda vägen. De väljer, att göra uppror emot Guds regering, trots Hans stora barmhärtighet och medlidande, då Han gav Sin Son i döden för dem. De, som inte väljer att acceptera den så dyrt köpta frälsningen, måste straffas. Dock såg jag, att Gud inte stänger in dem i helvetet, för att de skall drabbas av ändlöst plågande, men Han tänker heller ej ta med dem till himmelen. Skulle de placeras ibland de rena och heliga, skulle en enda villervalla skapas. Nej, Han kommer att utplåna dem helt och sudda ut minnet av dem. Därmed kommer rättvisa att skipas. Han formade människan av jordens mull, och de olydiga och ohelgade kommer att förtäras av eld och återvända till mull. Jag såg, att Guds goda gärning och medkänsla i denna sak borde få alla, att beundra Hans karaktär och tillbe Hans heliga namn. Sedan de onda har utrotats från jorden, kommer hela den himmelska härskaran att säga: ”Amen!” rätt

(392)Satan ser med stor tillfredsställelse på dem, som bekänner Kristi namn, men likväl noga håller sig till de bedrägerier, som han har åstadkommit. Hans är upptagen av, att hitta på nya bedrägerier, och hans kraft och konstfärdighet härvidlag ökar stadigt. Han har förmått sina företrädare, påvar och präster, att upphöja sig själva, och hetsa upp folk till, att bittert förfölja och utplåna dem, som inte finner sig i hans bedrägerier. Oh, de lidanden och pinor, som Kristi dyrbara efterföljare har måst utstå! Änglar för ingående protokoll över det hela. Satan och hans onda änglar sade jublande till de änglar, som tjänade dessa lidande heliga, att samtliga skulle dräpas, så att det inte skulle finnas kvar några sanna kristna på jorden. Jag såg, att då var Guds kyrka ren. Det var ingen fara för, att människor med fördärvade hjärtan skulle ansluta sig, ty de kristna, som vågade tillkännage sin tro, riskerade sträckbänk, bål och all övrig tortyr, som Satan och hans onda änglar kunde hitta på, eller ingjuta i människors sinnen. rätt

nästa kapitel