Återlösningens Historia kapitel 67. Från sida 430ren sida tillbaka

Den Nya Jorden

(430)”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit”. Uppenbarelseboken 21:1. Elden, som förtär de onda, renar jorden. Alla spår av förbannelsen sopas bort. Inget evigt brinnande helvete kommer att betona syndens fruktansvärda följder för de lösköpta. Ett minne kommer att återstå: Vår Frälsare kommer alltid att bära märkena efter Sin korsfästelse. Hans sårade huvud, Hans händer och fötter är de enda påminnelserna om det grymma verk, som synden har uträttat. rätt

(430)”Och du Herdetorn, du dotter Sions kulle, till dig skall det komma, det forna herraväldet skall komma, dottern Jerusalems kungadöme.” Mika 4:8. Riket, som gick förlorat på grund av synd, har Kristus återtagit, och de förlossade skall besitta det tillsammans med Honom. ”För evigt blir de bevarade, men de ogudaktigas efterkommande blir utrotade. De rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt.” Psaltaren 37:28, 29. En fruktan för, att de heligas arv skall verka för materialistiskt, har fått många, att förandliga just de sanningar, som borde få oss att betrakta den nya jorden som vårt hem. Kristus förvissade lärjungarna om, att Han gick bort, för att bereda boningar åt dem. De, som tar till sig läran i Guds Ord, kommer inte att vara helt ovetande om den himmelska bostaden. Och aposteln Paulus tillkännager: ”vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.” Första Korintierbrevet 2:9. Människors språk är för otillräckligt, för att beskriva de rättfärdigas belöning. Endast de, som får se den, kommer att känna till den. Begränsade människosinnen kan inte fatta härligheten i Guds paradis. rätt

(431)I Bibeln kallas de frälstas arv för ett land. (Hebréerbrevet 11:14-16.) Där leder den Store Herden Sitt folk till levande vattenkällor. Livets träd ger sin frukt varje månad, och trädets blad är till för folkens hälsa. Där finns det ständigt strömmande vattendrag, klara som kristall, och vid sidan av dem kastar vajande träd sina skuggor på stigar beredda för Herrens förlossade. Där finns vidsträckta slätter, som breder ut sig till vackra kullar, och Guds berg når imponerande höjder. På dessa fridfulla slätter, vid sidan om de levande strömmarna, skall Guds folk, så länge pilgrimer och vandringsmän, finna ett hem. rätt

(431)Det Nya Jerusalem
Där ligger det Nya Jerusalem, med ”Guds härlighet”, och dess ljus är ”som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.” Uppenbarelseboken 21:11. Herren säger: ”Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk.” Jesaja 65:19. ”’Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud skall själv vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.’” Uppenbarelseboken 21:3, 4. rätt

(431)I Guds stad skall någon natt ”inte finnas mer”. Ingen behöver eller önskar, att vila sig. Man kommer inte att bli trött av, att göra Guds vilja och prisa Hans namn. Vi skall alltid märka morgonens friskhet, och alltid vara långt ifrån dess slut. ”… och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem”. Uppenbarelseboken 22:5. Solens ljus kommer att överträffas av en strålglans, som inte bländar smärtsamt, men som vida övergår vår klara middagssol. Guds och Lammets härlighet kommer att flöda över den Heliga Staden med ljus, som aldrig upphör. De frälsta skall vandra i den eviga dagens sollösa härlighet. rätt

(432)”Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel.” Uppenbarelseboken 21:22. Guds folk ges förmånen, att öppet umgås med Fadern och Sonen. ”Nu ser vi en gåtfull spegelbild”. Första Korintierbrevet 13:12. Vi skådar Guds bild reflekterad, som i en spegel, i naturens verk och Hans bemötande av människor; men där skall vi se Honom ansikte mot ansikte, utan slöja emellan. Vi skall stå i Hans närvaro och skåda härligheten hos Hans anlete. rätt

(432)Där kommer odödliga mänskosinnen att studera skaparmaktens under, den förlossande kärlekens hemligheter med aldrig sinande glädje. Där kommer det ej att finnas någon grym och bedräglig fiende, som frestar till, att glömma bort Gud. Alla förmågor kommer att växa till, varje kunnande att tillta. Att tillägna sig kunskaper, kommer aldrig att trötta sinnet eller tömma det på kraft. Där kommer de största företaganden att utföras, den ivrigaste strävan förverkligas, de högsta mål nås; och det kommer ständigt att resa sig nya höjder att bestiga, nya under att förbluffas över, nya sanningar att begripa, färska saker och ting att ta i anspråk sinnets, själens och kroppens krafter. rätt

(432)Och medan evighetens år går, kommer de att bringa rikare och härligare uppenbarelser av Gud och av Kristus. Enär kunskapen är något, som ökar, kommer kärleken, vördnaden och lyckan också att tillta. Ju mera människor lär sig av Gud, desto mer kommer de att beundra Hans karaktär. I det, att Jesus öppnar frälsningens rikedomar och Sina fantastiska bedrifter i den stora striden mot Satan, kommer de förlöstas hjärtan att bulta med starkare helgelse, och de kommer att slå an än ljuvare toner på guldharporna; och tio tusen gånger tio tusen och tusentals gånger tusentals röster att samstämt brista ut i den mäktiga lovsångskören. rätt

(433)”Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: ’Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter.’” Uppenbarelseboken 5:13. rätt

(433)Synd och syndare finns inte mera, hela Guds universum är rent, och den stora striden är över för alltid. rätt

nästa kapitel