Adventbudskapet kapitel 10. Från sida 23.     Från sida 46 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Vår tro prövas

(23)Under denna prövningens tid måste vi uppmuntra och trösta varandra. Satans frestelser är större nu än någonsin förut, eftersom han vet att hans tid är kort. Mycket snart kommer varje människas slutliga öde att avgöras - antingen till liv eller död. Vi har inte tid att gräva ned oss i modlöshet och prövningar. Vi måste hålla modet uppe under allt vårt lidande och sätta hela vår förtröstan till Jakobs Gud, den Allsmäktige. Herren har visat mig att hans nåd är tillräcklig för alla våra prövningar, och trots att de är större än någonsin tidigare kan vi övervinna varje frestelse bara vi helt förtröstar på Gud. Genom hans nåd skall vi avgå med seger.rätt

(23)Om vi övervinner våra prövningar och vinner seger över Satans frestelser, prövas samtidigt vår tro som är dyrbarare än guld. Tron blir därmed starkare och vi är bättre rustade att möta nya prövningar. Men om vårt mod sjunker och vi ger efter för Satans frestelser blir vi svagare och går miste om kampens belöning. Vi kommer då att vara sämre förberedda för nya prövningar. På detta sätt blir vi allt svagare tills Satan har tagit oss till fånga under sin vilja.rätt

(23)Vi måste vara iklädda hela Guds vapenrustning och varje ögonblick vara beredda att ta upp striden mot mörkrets makter. När frestelser och prövningar angriper oss, låt oss då ta vår tillflykt till Gud och kämpa med honom i bön. Han kommer inte att visa bort oss tomhänta, utan ge oss nåd och styrka till att segra och bryta fiendens makt. Å, att alla kunde se detta i sitt rätta ljus och tåligt lida såsom goda Jesu stridsmän! Då skulle Israel gå framåt i Guds väldiga kraft och vara starka i honom.rätt

(23)Gud har visat mig att han gav sitt folk en bitter bägare att dricka för att rena och luttra dem. Det är en bitter dryck, men den kan göras ännu bittrare genom att de knotar och klagar. De som tar emot bägaren på det sättet måste dricka ännu en, eftersom den första inte hade åsyftad verkan på hjärtat. Har inte heller den andra någon inverkan måste de få ännu en, och ännu en, till dess att den önskade verkan inträder, annars förblir deras hjärtan orena. Jag såg att denna dryck kan göras mindre bitter genom tålamod, uthållighet och bön, och att den har sin åsyftade verkan på dem som tar emot den på så sätt. Därigenom blir Gud ärad och förhärligad. rätt

(23)Det är ingen ringa sak att vara en kristen, att tillhöra Gud och bli godtagen av honom. Herren har visat mig några som säger sig tro sanningen för vår tid, men som inte lever i harmoni med sin bekännelse. De har en fromhetens standard som är alldeles för låg, och de saknar i hög grad den helighet som Bibeln lär. Några ägnar sig åt tomma och opassande samtal. Andra låter sin själviskhet råda. Vi kan inte behaga oss själva - leva och handla som världen, ha dess erkännande och umgås med dem som är världsliga - och samtidigt förvänta oss att få regera med Kristus i härlighet.rätt

(23)Vi måste dela Kristi lidanden här om vi skall få del av hans härlighet i den kommande världen. Om vi söker främja våra egna intressen, hur vi bäst kan behaga oss själva, i stället för att behaga Gud och befrämja hans dyrbara, angelägna verk, vanärar vi honom och det heliga verk vi säger oss älska. Vi har bara en kort tid kvar att verka för Gud. Ingenting borde vara för kärt att offra för att frälsa Jesu förskingrade och sargade hjord. De som nu går i förbund med Gud genom offer, kommer snart att hämtas hem för att få del av en rik belöning och besitta ett nytt kungarike i evigheternas evigheter.rätt

(24)Låt oss därför leva helt för Herren och, genom ett ordningsamt liv och ett gudfruktigt tal, visa att vi har varit med Jesus och är hans ödmjuka och anspråkslösa efterföljare! Vi måste arbeta medan dagen varar. När ångestens och nödens mörka natt kommer är det för sent att verka för Gud. Jesus är nu i sitt heliga tempel och tar emot våra offer, våra böner och våra syndabekännelser. Han förlåter alla Israels överträdelser, så att de kan bli utplånade innan han lämnar helgedomen. När Jesus lämnar helgedomen kommer de som är heliga och rättfärdiga att förbli heliga och rättfärdiga, eftersom alla deras synder då har blivit utplånade och de har blivit beseglade med den levande Gudens insegel. Men de som är orena och orättfärdiga kommer att förbli orena och orättfärdiga, eftersom det då inte längre finns någon överstepräst i helgedomen som frambär deras offer, deras bekännelser och deras böner inför Faderns tron. Vad som skall göras för att rädda själar från den kommande vredesstormen, måste därför göras innan Jesus lämnar det allra heligaste i den himmelska helgedomen.rätt

nästa kapitel