Adventbudskapet kapitel 25. Från sida 42.     Från sida 85 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Tillägg

(42)Förklarande uppgifter
Kära kristna vänner, eftersom jag har gett en kort skildring av mina ”erfarenheter och syner” i denna bok med samma namn, som publicerades år 1851, anser jag det vara min plikt att förtydliga några punkter i ovannämnda lilla bok, och även skildra några syner som jag har haft sedan dess.rätt

(42)Sabbaten i den sista tiden
1. På sidan 11 står det:
”Jag såg att den heliga sabbaten är och skall förbli det som skiljer Guds sanna Israel från de otroende. Sabbaten är det stora ämne som skall förena Guds kära, väntande heligas hjärtan.rätt

(42)Jag såg att Gud har barn som inte har fått insikt om sabbaten och inte håller den. De har inte förkastat ljuset om den. Därför blev vi, vid början av nödens tid, fyllda av den Helige Ande och gick ut för att förkunna Sabbaten mera fullständigt”.rätt

(42)Denna syn fick jag år 1847, då bara ett fåtal av adventistbröderna höll sabbaten. Bland dem var det bara några stycken som trodde att sabbatens helighållande var så betydelsefullt att det skulle bilda en skiljelinje mellan Guds folk och de otroende. Nu börjar uppfyllelsen av denna syn att bli märkbar. ”Början av nödens tid”, som här omnämns, syftar inte på den tid då plågorna börjar utgjutas, utan på en kort tid innan de faller. Jesus är då fortfarande kvar i helgedomen. Men vid den tid då frälsningsverket är avslutat drabbas jorden av svåra tider och nationerna kommer att vredgas. Dock hålls de tillbaka så att de inte hindrar den tredje ängelns budskap. Vid den tiden skall Herren sända ”särlaregnet”, eller vederkvickelsen, för att ge kraft åt den tredje ängelns höga rop och förbereda de heliga att bestå under den tid då de sju sista plågorna skall utgjutas.rätt

(42)Den öppna och den stängda dörren
2. Synen om ”den öppna och den stängda dörren”, sid, gavs år 1849. Tillämpningen av Upp 3:7, 8 på den himmelska helgedomen och Kristi försoningstjänst där, var fullständigt ny för mig. Jag hade aldrig hört denna uppfattning framställd av någon förut. Men nu, när vi fått en klar förståelse av helgedomen, framstår denna tillämpning i sin skönhet och kraft.rätt

(42)Herren reser upp sitt folk.
3. Synen om att Herren ”för andra gången hade räckt ut sin hand för att samla ihop kvarlevan av sitt folk”, sid 26, syftar uteslutande på den enhet och styrka som en gång rådde bland dem som väntade på Kristus, och det faktum att han hade börjat förena och resa upp sitt folk igen.rätt

(43)Spiritistiska manifestationer
4. Spiritistiska manifestationer. (Se Tillägg, s.109 ”De mystiska knackningarna”) På sid står det: rätt

(43)”Jag såg att de mystiska knackningarna i New York och på andra platser var Satans verk. Sådana företeelser kommer att bli allt vanligare. De framträder under en religiös täckmantel för att invagga de förvillade i större säkerhet och för att, om möjligt, dra Guds folks tankar och intresse till sig och få dem att tvivla på den Helige Andes undervisning och kraft”.rätt

(43)Denna syn gavs år 1849, för nära fem år sedan. Dessa andemanifestationer var då i huvudsak begränsade till staden Rochester, och var kända som ”Rochester-knackningarna”. Sedan dess har denna förvillelse fått en mycket större spridning än någon hade väntat sig. rätt

(43)”Hemlighetsfulla knackningar”,
En stor del av denna syn som beskrivs under rubriken: ”Hemlighetsfulla knackningar”, sid 21 och som blev given i augusti år 1850, har sedan dess börjat uppfyllas och fortsätter att uppfyllas. Detta är en del av det som stod där: ”Jag såg att det snart kommer att betraktas som hädelse att tala mot dessa knackningar, vilka kommer att utbreda sig mer och mer. Satans makt kommer att växa i styrka, och några av hans hängivna anhängare kommer att få makt att göra underverk, ja till och med att kalla ned eld från himlen i människornas åsyn. Jag blev visad att dessa moderna trollkarlar med hjälp av knackningar och hypnos ville förklara att alla de underverk, som vår Herre Jesus Kristus utförde på jorden, också utfördes genom samma kraft”.rätt

(43)Spiritismens förförelse
Jag såg den utbredning som förvillelsen med knackningarna skulle få, och att om det var möjligt så skulle de även förvilla de utvalda. Satan kommer att ha makt att framställa gestalter som skall föreställa våra vänner och anhöriga vilka har dött i Kristus och nu vilar i mullen. Dessa gestalter kommer att bli framställda som om våra vänner var närvarande. De kommer att använda samma ord och ha samma tonfall i rösterna som vi var vana att höra från våra vänner när de levde här. Allt detta syftar till att bedra de heliga och förleda dem till att tro på denna villfarelse.rätt

(43)Jag såg att de heliga måste tillägna sig en grundlig förståelse av sanningen för vår tid, som de kommer att vara tvungna att försvara utifrån Skriften. De måste känna till vilket tillstånd de döda befinner sig i, eftersom onda andar kommer att uppträda inför dem och påstå sig vara älskade vänner och anhöriga. De kommer att påstå att sabbaten har blivit förändrad, och framföra andra obibliska läror. De kommer att göra allt som står i deras makt att väcka sympati och kommer att utföra under för att bevisa sina påståenden. För att motstå dessa andar måste Guds folk vara förberedda med Bibelns sanningar om att de döda ingenting vet och att det i stället är onda andar som uppträder inför dem. Våra sinnen får inte bli upptagna av det som händer omkring oss, utan vara inriktade på sanningen för vår tid. Vi måste ägna oss åt en beredelse för att i fruktan och ödmjukhet kunna ge skäl för vårt hopp. Vi måste söka visdom från höjden för att bestå i dessa dagar av förvillelse och bedrägeri.rätt

(43)Vi måste noga utforska grunden för vårt hopp, eftersom vi kommer att få bevisa det utifrån Bibeln. Bedrägeriet kommer att utbreda sig och vi kommer att få konfronteras med det ansikte mot ansikte. Om vi inte är förberedda kommer vi att bli lurade och besegrade. Om vi däremot bemödar oss om att göra vad vi kan för att förbereda oss inför konflikten, vilken befinner sig strax framför oss, kommer Gud att hjälpa oss och hans allsmäktiga arm kommer att beskydda oss. Hellre kommer han att sända ut varenda ängel från härligheten för att undsätta och beskydda de trogna själarna, än att tillåta att dessa blir bedragna och vilseledda av Satans falska under.rätt

(44)Tåget med hela världen ombord
Jag såg hur snabbt detta bedrägeri spred sig. Jag fick se ett tåg med vagnar som färdades med blixtens hastighet. Ängeln som var med mig bad mig att noga studera detta tåg och jag fäste blicken på det. Det såg ut som om hela världen var med ombord på detta tåg och att ingen fattades. Ängeln sade: ”De är buntade i knippen, färdiga att brännas upp”. rätt

(44)Sedan visade han mig konduktören som såg ut att vara en ståtlig och förtroendeingivande person, som alla passagerare såg upp till med vördnad. Jag var förvånad och frågade ängeln vem han var. Han sade: ”Det är Satan. Han är konduktören, men i skepnad av en ljusets ängel. Han har tagit världens människor tillfånga. De är överlämnade till starka villfarelser för att de skall tro lögnen och kunna bli dömda. Lokföraren är hans medarbetare, som står närmast i rang under honom. Andra av hans medarbetare tjänstgör i olika befattningar där han behöver dem, och alla förflyttar sig med blixtens hastighet för att fördärva”.rätt

(44)Jag frågade ängeln om inte någon enda kom undan. Då bad han mig se i motsatt riktning. Där såg jag en liten skara som färdades fram på en smal stig. Alla såg ut att vara fast förenade i grupper, sammanbundna av sanningen. Ängeln sade: ”Den tredje ängeln beseglar dem och binder dem samman i kärvar för den himmelska skörden”. Denna lilla skara såg ut att vara tärd, som om den hade gått igenom åtskilliga prövningar och strider. Det såg ut som om solen just hade kommit fram bakom molnen och sken på deras ansikten. Det fick dem att se segervissa ut, som om deras seger nästan var vunnen.rätt

(44)Världen har fått tillräckliga bevis
Jag såg att Herren hade gett världen möjlighet att upptäcka bedrägeriet angående döden. Det finns tillräckligt med bevis för varje kristen att veta, att det inte är någon skillnad mellan goda och onda människor när de är döda.rätt

(44)Thomas Paines kropp är förmultnad till stoft och kommer att väckas upp i den andra uppståndelsen vid slutet av de tusen åren för att få sin lön i den andra döden. Men Satan påstår att Paine är i himlen och har en upphöjd position där. Satan använde honom på jorden till det han kunde och nu fortsätter han med samma arbete. Genom att ha Thomas Paine så upphöjd och ärad i himlen vill Satan påskina att han undervisar i de himmelska salarna, liksom han undervisade här. Det finns några som har sett med förskräckelse på hans liv och död, och hans förödande undervisning medan han levde, men som ändå böjer sig för att undervisas av honom. Han var en av världens ondaste och mest korrupta människor, en som föraktade Gud och hans lag.rätt

(44 )(*För att rätt värdera skärpan i denna anmärkning måste läsaren känna till att det verk var publicerat genom mediet, Rev. C Hammond, med titeln ”Pilgrimage of Thomas Paine in the Spirit World”. Där presenteras Paine som en upphöjd ande i den sjunde kretsen. (Thomas Paine [1733-1809] var en engelsk-amerikansk politisk och religionsfilosofisk författare.).

Det påstås i ”Investigation Class in New York” att Kristus själv hade talat med ett medium och berättat att han var i den sjätte kretsen. Man inser kontrasten då man betänker att de tros representera andar som utvecklar sig i den andliga världen. Kristus skulle således ha nått den sjätte kretsen under en tid av mer än 1800 år, medan Paine på bara ca 100 år redan har nått den sjunde kretsen! En utförligare förklaring på detta kan man finna i Doctor Hare´s redovisning. Hans systers ande hade sagt att hennes utveckling hade gått tillbaka på grund av hennes tro på Kristi försoning. På så sätt upphöjer spiritismen otron och förnekelsen av sanningen. Se också Tillägg, s. 110)rätt

(44 )Gör Bibeln motsägande
Han som är lögnens fader förför och gör världens människor blinda genom att sända sina änglar att tala som om de företrädde apostlarna. De försöker visa att apostlarna motsäger det de skrev under den Helige Andes ledning under deras livstid. Dessa lögnens änglar gör apostlarna till bedragare som bryter ned sin egen undervisning. Genom detta hamnar bekännande kristna och hela världen i en osäkerhet beträffande Guds Ord, vilket gläder Satan. rätt

(44 )Den heliga Skrift slår direkt mot Satans verksamhet och omintetgör hans planer. Därför leder han dem att tvivla på dess gudomliga ursprung. Sedan ersätter han den med att framställa Thomas Paine, som om han hade blivit lärare i himlen efter sin död. Tillsammans med de heliga apostlarna, vilka Paine hatade då han levde på jorden, skall han nu vara upptagen med att undervisa världen.rätt

(45 )Satan ger var och en av sina änglar en uppgift att sköta, och ålägger dem att vara listiga, inbjudande och försåtliga. Han instruerar några av dem att uppträda som apostlar och tala i deras ställe. Andra får i uppdrag att uppträda som otroende, som nu framhålls som om de var mycket religiösa, trots att de förbannade Gud när de dog. Det görs ingen skillnad på de heliga apostlarna och de ondaste gudsförnekarna. Alla undervisar detsamma. Det spelar ingen roll vem Satan låter komma till tals, bara det fyller hans syfte.rätt

(45 )Satan hade ett intimt samarbete med Paine och hjälpte honom med hans arbete då han levde. Satan känner därför till varje ord som han använde och varje stavelse som han skrev. Det är därför lätt för Satan att härma Paine, som tjänade honom så troget och fyllde hans syfte så väl. Satan dikterade mycket av det han skrev, alltså är det lätt för honom att frammana känslor genom hans änglar nu och få det att se ut som om de kom från Thomas Paine som då han levde, var en hängiven tjänare åt Satan. Detta är Satans mästerverk. All den undervisning som påstås vara från apostlarna, heliga eller onda människor som alla är döda, kommer direkt från det sataniska majestätet. rätt

(45 )Spiritismens budskap är - lev som du behagar
Det faktum att Satan påstår att en som älskade honom så högt och som så intensivt hatade Gud, nu umgås med de heliga apostlarna och änglarna i härligheten borde vara nog för att ta bort slöjan från allas sinnen och avslöja Satans mörka, mystiska verksamhet. Vad han i själva verket säger till världen och de otroende är att, oavsett hur onda de är, vare sig de tror på Gud och Bibeln eller förnekar dem, så är himlen deras hem. Lev alltså som du vill. Alla som känner till Thomas Paine vet att om han är en upphöjd person i himlen, då skall säkert också de komma dit. Denna lögn är så uppenbar att alla kan se den.rätt

(45 )Genom sådana personer som Thomas Paine utför Satan nu det han har försökt göra ända sedan sitt fall. Genom sin makt och sina falska under undergräver han grunden för den kristnes hopp och släcker ljuset som skulle leda dem på den smala vägen till himlen. Han får världen att tro att Bibeln inte är inspirerad och knappast något mer än en historiebok när han framhåller något som skall ersätta den - nämligen spiritistiska manifestationer. rätt

(45)Satans helt egna kanal
Spiritismen är en kanal som helt är Satans egen och som han har full kontroll över. Genom den kan han få världen att tro vad han än vill. Den Heliga Skrift som dömer honom och hans efterföljare ställer han i bakgrunden, just där han vill ha den. Världens Frälsare framställer han såsom en som inte var mer än en människa. På samma sätt som översteprästen och de andra religiösa ledarna spred ut en lögn genom de romerska soldaterna, vilka hade vaktat Jesu grav, skall de stackars bedragna anhängarna till dessa s.k. spiritistiska manifestationer upprepa och försöka få det till att det inte var något mirakulöst med Frälsarens födelse, död och uppståndelse. rätt

(45)Efter att de har ställt Jesus i bakgrunden, drar de världens uppmärksamhet till sig själva. De påstår att deras mirakler och falska under är större än de som Jesus gjorde. På detta sätt går världen i fällan och invaggas i en känsla av säkerhet, så att den inte upptäcker det fruktansvärda bedrägeriet innan de sju sista plågorna börjar utgjutas. Satan ler när han ser att hans plan har varit framgångsrik och att hela världen har gått i fällan.rätt

nästa kapitel