Adventbudskapet kapitel 36. Från sida 71.     Från sida 149 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Frälsningsplanen

(71)Sorg fyllde himlen, när dess invånare insåg att människan var förlorad. Jorden som Gud hade skapat skulle fyllas av dödliga människor som var dömda till elände, sjukdom och död. Överträdarna kunde inte undgå döden och hela Adams släkte måste dö. Jag fick se den underbare Jesus och lade märke till ett uttryck av medlidande och sorg i hans ansikte. Strax därefter såg jag honom närma sig det obeskrivligt klara ljuset som omgav Fadern. Min ledsagande ängel berättade att han hade ett förtroligt samtal med sin Fader. Spänningen bland änglarna verkade vara intensiv medan Jesus var tillsammans med sin Fader. Tre gånger blev han omsluten av Faderns underbara ljus, och när han kom från Fadern den tredje gången kunde vi se hans person. Hans ansiktsuttryck var lugnt och fritt från all oro och ovisshet. Det sken av en godhet och en älskvärdhet som inte kan beskrivas i ord. rätt

(71)Sedan meddelade han änglaskaran att en utväg hade beretts för den förlorade människan. Han berättade att han hade vädjat till sin Fader och hade erbjudit sig att ge sitt eget liv som lösen för människosläktet. Han skulle bära deras synder och ta deras dödsdom på sig för att de skulle få förlåtelse. Genom hans blods förtjänster, och lydnad för Guds lag, kunde de få Guds nåd, komma tillbaka till den underbara lustgården och äta av frukten från livets träd. rätt

(71)Till en början kunde inte änglarna glädjas, eftersom deras Anförare inte undanhöll någonting för dem utan öppet presenterade frälsningsplanen. Jesus berättade att han skulle stå mellan sin Faders vrede och den skyldiga människan, och att han skulle få utstå orättfärdighet och förakt. Dessutom skulle bara ett fåtal ta emot honom som Guds Son. Nästan alla skulle hata och förkasta honom. rätt

(71)Han skulle lämna all sin härlighet i himlen och komma till jorden som en människa. Han skulle ödmjuka sig själv som en människa, och genom egen erfarenhet skulle han lära känna de olika frestelser som människan kunde drabbas av, så att han kunde hjälpa dem som skulle bli frestade. När hans mission som lärare var fullbordad, skulle han överlämnas i människors händer och utstå nästan varje grymhet och lidande som Satan och hans änglar kunde inspirera onda människor att utföra. rätt

(71)Han skulle utsättas för den grymmaste död genom att bli upphängd mellan himmel och jord som en förbrytare. I timmar skulle han lida ohyggliga kval, som inte ens änglarna kunde bevittna, utan de skulle dölja sina ansikten för denna syn. Det var inte endast kroppsliga plågor som han skulle utstå, utan även mentala lidanden, som de kroppsliga plågorna inte på något vis kunde jämföras med. Tyngden av hela världens synd skulle vila på honom. Han berättade att han skulle dö, men uppstå igen på tredje dagen. Sedan skulle han fara upp till sin Fader i himlen för att medla för den egensinniga och skyldiga människan.rätt

(71)Änglarna kastade sig ned inför honom och erbjöd sina egna liv. Jesus sade att en ängels liv inte kunde betala skulden, men genom hans död skulle många bli frälsta. Hans liv var det enda som Fadern kunde acceptera som lösen för människan.rätt

(71)Jesus berättade också för dem att de skulle få en del att utföra genom att vara hos honom och vid olika tillfällen styrka honom, eftersom han skulle ta på sig människans fallna natur och hans kraft skulle inte ens nå upp till deras. De skulle bli vittnen till hans förödmjukelse och stora lidanden, och när de bevittnade detta och människornas hat mot honom, skulle de gripas av de djupaste känslor och i sin kärlek till honom skulle de vilja gripa in och befria honom från sina mördare. Men de skulle inte få gå emellan och hindra någonting de fick bevittna, och de skulle få en uppgift att utföra vid hans uppståndelse. Frälsningsplanen var utformad och Fadern hade accepterat den.rätt

(71)Med helig sorg tröstade och uppmuntrade Jesus änglarna. Han berättade att genom sin död skulle många bli återlösta och få vara med honom, och att den som hade makt över döden skulle utplånas. Fadern skulle överlämna kungligt välde och makt över alla riken under himlen till honom, vilka han skulle regera över genom evigheten. Satan och syndare skulle tillintetgöras och aldrig mer väcka oro i himlen eller på den nya, renade jorden. Jesus uppmanade den himmelska härskaran att samtycka till den plan som hans Fader hade godkänt och glädjas åt att människan, genom hans död, kunde återupprättas och åter igen få åtnjuta Guds ynnest och himmelsk glädje.rätt

(72)Efter detta uppstod glädje, en obeskrivlig glädje, som fyllde himlen och den himmelska härskaran stämde upp en lovsång. De rörde vid sina harpor och sjöng en högre ton än tidigare på grund av den stora nåd och kärlek Gud visade genom att utge sin innerligt Älskade för att dö för det upproriska släktet. Jesu blev prisad och ärad för sitt självförnekande offer, eftersom han villigt avstod från Faderns närhet i utbyte mot ett liv i lidande och kval samt en förnedrande död för att kunna ge liv åt andra.rätt

(72)Ängeln sade: ”Tror du att Fadern uppoffrade sin innerligt älskade Son utan kamp? Å nej. Även för himlens Gud var det en kamp, om han skulle låta den skyldiga människan förgås, eller låta sin älskade Son dö för henne”. Änglar var så intresserade av människans frälsning, att det bland dem fanns sådana som var villiga att lämna sin härlighet och ge sina liv för förlorade människor. Men den ängel som var med mig sade: ”Det skulle inte vara till någon nytta. Överträdelsen var så stor, att en ängels liv inte skulle kunna betala skulden. Ingenting förutom Guds Sons död och förböner kunde betala skulden och frälsa den förlorade människan från hopplös sorg och elände”.rätt

(72)Men änglarna fick sig tilldelat uppgiften att fara upp och ned från himlen med stärkande balsam från härlighetens rike för att trösta Guds Son i hans lidanden. De skulle också bevaka och bevara dem som hade tagit emot nåden från de onda änglarna och Satans mörker, vilket han ständigt omgav dem med. Jag såg att det var omöjligt för Gud att ändra sin lag för att frälsa den fördärvade och förlorade människan. Därför tillät han sin älskade Son att dö för människans överträdelser.rätt

(72)Satan gladde sig åter igen med sina änglar över att han, genom att ha orsakat människans fall, hade lyckats få ned Guds Son från sin upphöjda ställning. Han sade till sina änglar att när Jesus tar på sig människans fallna natur, kan han besegra honom och förhindra att frälsningsplanen blir genomförd.rätt

(72)Jag fick se Satan sådan han en gång hade varit, en lycklig och upphöjd ängel. Sedan såg jag hur han är nu. Han hade fortfarande en kunglig gestalt. Hans drag var ännu ädla, eftersom han är en ängel, fastän fallen. Men hans ansiktsuttryck präglas av bekymmer, umbäranden, olycka, illvilja, hat, intriger, falskhet och all slags ont. Jag lade särskilt märke till hans panna, som en gång uttryckte mycket ädla drag. Jag såg att han hängett sig åt det onda så länge, att varje god egenskap var förstörd och varje ont karaktärsdrag hade utvecklats. Hans ögon var lömska och listiga och starkt genomträngande. Hans kropp var stor, men hullet hängde slappt i hans ansikte och på hans händer. När jag såg honom vilade han sin haka i vänster hand. Han tycktes vara försjunken i djupa funderingar. Ett leende, fullt av satanisk slughet och ondska, kunde ses i hans ansikte, vilket fick mig att bäva. Detta leende visar han alltid innan han har gripit ett byte, och när han har fångat det i sin snara blir leendet fasansfullt.rätt

nästa kapitel