Adventbudskapet kapitel 52. Från sida 102.     Från sida 218 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Döden är inte ett evigt liv i plågor

(102)Satan började med sitt bedrägeri i Eden. Han sade till Eva: ” Ni skall visst inte dö!” (1 Mos 3:4). Detta var Satans första lektion om själens odödlighet. Från den tiden ända tills idag har han fortsatt med detta bedrägeri, och han kommer att fortsätta med det ända tills Gud befriar sina barn från fångenskapen. Min uppmärksamhet riktades mot Adam och Eva i Eden. De åt av frukten från det förbjudna trädet, och därför blev de utdrivna från lustgården. Änglar sattes ut för att vakta livets träd med ett flammande svärd, så att människorna inte skulle kunna äta av frukten från livets träd och bli odödliga syndare. Frukten från detta träd skulle göra odödligheten evig.rätt

(102)Jag hörde en ängel fråga: ”Vem av Adams släkt har tagit sig förbi det flammande svärdet och ätit av livets träd?” En annan ängel svarade: ”Ingen av Adams släkt har kommit förbi det flammande svärdet och ätit av livets träd. Därför finns det ingen odödlig syndare”. Den själ som syndar skall dö en evig död - en död från vilken det inte finns något hopp om någon uppståndelse. Då skall Guds vrede vara stillad.rätt

(102)Jag var förundrad över hur Satan kunde lyckas så framgångsrikt att få människor att tro att när Gud sade: ”Den själ som syndar skall dö”, betyder att den själ som syndar inte skall dö, utan skall leva och plågas i evigheten. Ängeln sade: ”Liv är liv, oavsett om det levs i plågor eller i lycka. Döden är utan smärta, utan glädje och utan hat”.rätt

(102)Satan befallde sina änglar att särskilt gå in för att sprida den lögn som först uttalades till Eva i Eden: ”ni skall visst inte dö!” När denna lögn togs emot av människorna, och de leddes att tro att människan var odödlig, ledde Satan dem vidare och fick dem att tro att syndare skulle leva ett evigt liv i plågor. Därmed var vägen förberedd för Satan att arbeta genom sina representanter och framställa Gud för människorna som en hämndlysten tyrann - en som sänder alla dem han inte är nöjd med till ett helvete där de i evighet drabbas av hans vrede. Medan de där lider outsägliga kval och vrider sig i de eviga lågorna, framställs han sitta där uppe och se ner på dem med tillfredsställelse. Satan visste att om denna lögn skulle tas emot, skulle Gud bli hatad av många i stället för att bli älskad och beundrad. Många skulle också ledas till tron att det som Guds Ord säger skall drabba jorden inte kommer att uppfyllas bokstavligt, eftersom det skulle motsäga hans kärleksfulla och välvilliga karaktär att förpassa någon av de varelser som han skapat till eviga plågor.rätt

(102)En annan ytterlighet som Satan har lett människor till är att fullständigt förbise Guds rättfärdiga dom och de varningar han har nedtecknat i sitt Ord. Gud framställs i stället som att han i allt är överseende och att ingen kommer att förgås. Alla, både syndare och heliga, kommer till slut att bli frälsta, menar man. rätt

(103)Som en följd av de allmänt utbredda lögnerna om själens odödlighet och den eviga plågan leder Satan en del människor att betrakta Bibeln som en bok som inte är inspirerad av Gud. De menar att den visserligen lär ut mycket gott, men de kan inte lita på den och älska den, eftersom de har undervisats om att den förkunnar läran om evig plåga.rätt

(103)Det finns andra som Satan leder ännu längre, så att de till och med förnekar Guds existens. De kan inte se någon rättvisa i karaktären hos Bibelns Gud, om han kommer att tillfoga en del av mänskligheten fruktansvärd tortyr i all evighet. Därför förnekar de Bibeln och dess upphovsman, och ser på döden som en evig sömn.rätt

(103)Ytterligare en grupp människor är rädda och ängsliga. Satan frestar dessa att synda, och när de har syndat, framhåller han att syndens lön inte är döden, utan ett liv i fasansfulla plågor som varar i all evighet. Genom att på detta sätt förstora helvetets plågor för dessa svaga människor tar Satan sinnet i besittning, och följden blir att de förlorar förståndet. Då jublar Satan och hans änglar, eftersom tvivlarna och ateisterna förenar sig med dem att kasta vanära över kristendomen. De påstår att detta onda är en naturlig följd av att tro på Bibeln och dess Upphovsman, fast det i stället är resultatet av en allmänt utbredd villolära.rätt

(103)Jag såg att den himmelska härskaran fylldes med vrede över detta fräcka verk från Satans sida. Jag frågade varför alla dessa bedrägerier tilläts påverka människornas sinnen, då Guds änglar med lätthet kunde bryta Satans makt, om de fick i uppdrag att göra det. Jag såg att Gud var medveten om att Satan skulle använda alla konststycken för att ödelägga människan. Därför har Gud sett till att hans Ord blivit nedskrivet och har framställt sina avsikter med mänskligheten så tydligt, att inte ens den minst begåvade behöver missta sig. Efter att han gett sitt Ord till mänskligheten, har han omsorgsfullt skyddat det från att förstöras av Satan och hans änglar, eller någon annan av hans redskap eller representanter. Medan andra böcker kan förstöras är denna bok odödlig. Nära tidens slut, när Satans bedrägerier växer i styrka, skulle Bibeln komma att mångfaldigas i så stora upplagor att alla som vill ha ett exemplar kan skaffa sig ett, så att de kan gardera sig mot Satans bedrägerier och falska under.rätt

(103)Jag såg att Gud på ett särskilt sätt har bevarat Bibeln, men när det bara fanns några få exemplar av den, har lärda män på några ställen förändrat textens innehåll och tyckt att de gjort den tydligare. I själva verket fördunklade de då det som var klart, när de genom dessa ändringar försökte finna stöd för sina förutfattade meningar, som styrdes av traditioner. Men jag såg att Guds Ord, som en helhet, är en fullkomlig kedja där en länk går in i och förklarar en annan länk. De som verkligen söker sanningen behöver inte ta fel. Det är inte bara så att Guds Ord tydligt och enkelt beskriver livets väg, utan den Helige Ande ges som en vägvisare för att vi skall förstå livets väg, som uppenbaras i Ordet.rätt

(103)Jag såg att Guds änglar aldrig tar kontroll över någons vilja. Gud framställer livet och döden för människan, och hon får själv välja. Många önskar att få livet, men fortsätter ändå att gå på den breda vägen. De föredrar att göra uppror mot Guds regering, trots hans stora nåd och medkänsla när han gav sin Son för att dö för dem. De som väljer att vända ryggen åt frälsningen, som har köpts till ett så högt pris, måste straffas. Men jag såg att Gud inte skall kasta dem i helvetet och där plåga dem i evighet. Han skall inte heller ta dem till himlen. Det skulle göra dem oändligt olyckliga att umgås med heliga och rena varelser. I stället skall Gud utplåna dem fullständigt. De skall bli som om de aldrig hade funnits till. Då kommer Guds rättvisa att skipas. Gud skapade människan av jordens stoft, och de olydiga och oheliga skall förtäras av eld och bli stoft igen. Jag såg att Guds godhet och medkänsla i denna sak borde leda alla till att beundra hans karaktär och upphöja hans heliga namn. När de ogudaktiga har blivit utplånade från jorden, skall hela den himmelska härskaran säga: ”Amen!”rätt

(104)Satan ser med stor tillfredsställelse på, när de som bekänner sig till Kristi namn ändå bestämt håller fast vid villfarelser som han själv är upphovsman till. Hans verksamhet går fortfarande ut på att tänka ut nya villfarelser, och hans kraft och skicklighet i det avseendet ökar ständigt. Han ledde sina representanter, påvar och präster, att upphöja sig själva och att hetsa upp folken till bitter förföljelse för att förgöra dem som vägrade ta emot hans bedrägerier. Vilka lidanden och plågor har inte Kristi dyrbara efterföljare fått utstå! Änglarna har fört noggranna anteckningar över allt detta. Satan och hans onda änglar uttryckte triumferande sin skadeglädje för de änglar som tjänade dessa lidande kristna och sade, att de alla skulle dödas. Det skulle inte lämnas kvar en enda sann kristen på jorden. Jag såg att Guds församling var ren den gången. Det fanns ingen fara för att några människor med fördärvade hjärtan skulle ansluta sig till dem då. De sanna kristna, som hade mod att bekänna sin tro, riskerade att hamna på sträckbänken eller bålet och bli utsatta för all slags tortyr som Satan och hans onda änglar kunde hitta på eller inspirera människor att tänka ut.rätt

nästa kapitel